hits

KAMP OM INNSYN I SAKSDOKUMENTER, LAGRET I «EGEN MAPPE»

Hei igjen trofaste følger og bloggleser. Det er en stund siden jeg sist la ut dokumenter i sakens anledning. Dette skyldes ikke at jeg er «fri for varer», men mer et sammenfall av mange krevende prosesser. Selv om det har vært, og fortsatt vil være stille på bloggen, har det i perioder vært mye aktivitet rundt saken, noe som du som leser også får ta del i etter hvert..

I etterkrigstiden har det gjennom media i økende grad vært fokus på den enkeltes innsynsrett i opplysninger som «det offentlige» har lagret/registrert på «deg».

Jeg har i min sak også over tid registrert at Tromsø kommune, Samspill & Harmoni AS, v/Gry Andersen Brusevold m.fl. i økende grad har forsøkt å hindre innsyn i dokumenter i tilknytting til min sak/mappe.  Dette gjøres bl.a. gjennom å beskrive dokumentene som interne notater, saksforberedelser, generell miljøundersøkelse, etc. etc.  

29.april 2014, kl. 10:29 kontakter derfor advokat Toril Wik Datatilsynet pr. telefon/mail for i første omgang å få datatilsynet til og gi en generell tilbakemelding på de krav om utlevering av personopplysninger slik de framkommer i Wik`s brev av 6. mars til Tromsø kommune.

 

Advokat Wik vedlegger mailen 4 dokumenter. Vedleggene kan leses under:

 

 

 

 

 

Fra: Toril Wik [mailto:toril.wik@dialogadvokater.no]
Sendt: 29. april 2014 10:29
Til: Postkasse
Kopi: kari.henriksen@tromso.kommune.no; jon.helge.vaeng@arbeidstilsynet.no; 'Rita Esperø Hansen'
Emne: HASTER - datatilsynets kommentarer til Tromsø kommune sin unnlatelse av å imøtekomme krav om utlevering av personopplysninger mv.
Viktighet: Høy

Det vises til telefonsamtale med datatilsynet i dag. Vedlagt oversendes kopi av brev fra undertegnede til Tromsø kommune av 6. mars 2014, svar fra Tromsø kommune 18. mars, Brev til Arbeidstilsynet av 7. mars , fra Gry Brusevold (uten kopi til undertegnede) og brev fra undertegnede av 28. mars 2014. Det bes i første omgang om en uttalelse på de problemstillingene som reises i denne e-posten med vedlegg. Datatilsynet har informert om at en slik uttalelse vil ta om lag 2 dager.

Krav om utlevering av personopplysninger mm :

Som det framgår av undertegnedes brev av 6. mars kreves framlagt en rekke relevante dokumenter, herunder personopplysninger (også mulige sensitive personopplysninger) om min klient, Rita Esperø Hansen. Dette kravet er ikke imøtekommet av verken Tromsø kommune eller Gry Brusevold. Undertegnede purret ved brev av 28. mars , hvor det også ble presisert at datatilsynet ville bli kontaktet dersom undertegnede ikke fikk framlagt de relevante dokumenter som var krevd framlagt.

Som det framgår av undertegnedes brev til Tromsø kommune av 6. mars, gjelder saken i all hovedsak pålegg fra arbeidstilsynet som er direkte relatert til min klient. Det vises til side 1, andre og tredje avsnitt. Det er Gry Brusevold som har vært engasjert av Tromsø kommune for å ivareta påleggene fra arbeidstilsynet. Tilsynet har satt frist til 1. mai. Tromsø kommune vil nå sende inn ferdigstilt rapport fra Gry Brusevold og be om at pålegget blir lukket. Dette kan ikke aksepteres. Rapporten er svært mangelfull. I denne sammenheng er det relevant å sette søkelyset på sentrale bestemmelser i personopplysningsloven som ikke har blitt ivaretatt verken av Tromsø kommune eller Brusevold Pålegget kan således ikke lukkes før blant annet disse krav etter personopplysningsloven er ivaretatt.

I første omgang bes datatilsynet om å gi en generell tilbakemelding på de krav om utlevering av personopplysninger slik de framkommer i brev av 6. mars fra undertegnede til Tromsø kommune. Det kan i neste omgang bli aktuelt å sende en formell klage til datatilsynet. Dette vil være avhengig av hvordan saken utvikler seg om Tromsø kommune vil ta til følge den uttalelsen som kommer fra datatilsynet.

Dialog Advokater AS

Toril Wik

Advokat /mediator/MM/MNA

 

7. mai 2014, kl. 12:43, mottar Wik svar mail fra juridisk rådgiver Andreas J. Hofstad Datatilsynet.

Fra: juridisk <juridisk@Datatilsynet.no>
Dato: 7. mai 2014 12:43:32 CEST
Til: "toril.wik@dialogadvokater.no" <toril.wik@dialogadvokater.no>
Kopi: Hågen T. Ljøgodt <hagen.ljogodt@datatilsynet.no>, Arkiv <arkiv@Datatilsynet.no>
Emne: VS: HASTER - datatilsynets kommentarer til Tromsø kommune sin unnlatelse av å imøtekomme krav om utlvering av pesonopplysninger mv.

Hei og takk for din e-post.

Vår svartjeneste gir deg kortfattet rådgivning. Vi vil derfor ikke konkludere i saken din, men gi deg råd og veiledning.

På generelt grunnlag er det slik at enhver har rett til innsyn i opplysninger og vurderinger om seg selv. Dette følger av personopplysningsloven § 18 andre ledd. En ansatt har derfor krav på å få utlevert informasjon både i sin personalmappe og opplysninger og vurderinger som finnes andre steder. Et eventuelt unntak fra innsynsretten må begrunnes i et av alternativene i personopplysningsloven § 23, jf. dennes tredje ledd. Jeg forstår din henvendelse slik at spørsmålet er om en ansatt har rett til innsyn i vurderinger som kollegaer har gjort om henne. Svaret er som regel at ja, det har den ansatte rett til.

Et noe vanskeligere spørsmål er om arbeidsgiveren kan holde tilbake navnet til den som har gjort vurderingen. Her er det ikke noe enkelt og generelt svar, for det kan være gode hensyn på begge sider av saken. For eksempel er det grunn til å verne en varslers identitet, samtidig som det er viktig for den som blir omtalt å få imøtegå påstandene på en best mulig måte. Hensynet til forholdet mellom de menneskene det gjelder og deres fremtidige samarbeid kan også være relevant. Det aktuelle vurderingskriteriet i personopplysningsloven finner du i § 23 bokstav f.

Håper dette er til hjelp. Dersom noe er uklart kan du ta kontakt igjen ved å svare på denne e-posten.

Med vennlig hilsen,

Andreas J. Hofstad

juridisk rådgiver, Datatilsynet

 

8. mai 2014, kl. 23:40, videresender Wik svar mail fra Datatilsynet til kommunaldirektør Henriksen med kopi til seniorkonsulent Vaeng, Arbeidstilsynet.

Fra: Toril Wik [mailto:toril.wik@dialogadvokater.no]
Sendt: 8. mai 2014 23:40
Til: Henriksen, Kari
Kopi: Jon Helge Vaeng; Rita Esperø Hansen
Emne: Fwd: VS: HASTER - datatilsynets kommentarer til Tromsø kommune sin unnlatelse av å im
� �tekomme krav om utlvering av pesonopplysninger mv.

Hei,

Det vises til svar fra Datatilsynet.

Kravet om innsyn i referater fra intervju med ansatte ved sommerlyst skole og som omhandler Rita Esperø Hansen opprettes således. Det bes om at dokumentene oversendes Hansen snarest.

Kommentarer til rapporten utarbeidet av Brusevold sendes i løpet av morgendagen.


Med vennlig hilsen
DIALOG ADVOKATER AS

Toril Wik
Advokat MNA
 

12 mai 2014, kl. 14:33, mottar advokat Wik tilbakemelding fra kommunaldirektør Kari Henriksen med kopi til Arbeidstilsynet og undertegnede. Ber deg legge særlig merke til tekst markert med rød skrift. Når «bløffer» kommunaldirektør Kari Henriksen? Er det når Henriksen skriver «I Tromsø kommune finne det ingen dokumenter», og/eller  når direktøren  skriver «Dersom det likevel forholder seg slik at det er øvrige faktiske og konkrete dokumenter som Rita Esperø Hansen mener hun ikke har fått innsyn i, så ber vi om å få presisert hvilke (t) dokument dette dreier seg om, hvoretter kommunen vil vurdere innsyn.»  Påstanden til kommunaldirektøren har til nå resultert i kostnader for flere hundre tusen kroner for det offentlige.. fakta som vil bli dokumentert etter hvert. 

 

Fra: Henriksen, Kari
Sendt: ‎mandag‎, ‎12‎. ‎mai‎ ‎2014 ‎14‎:‎33
Til: 'Toril Wik'
Kopi: Jon Helge Vaeng, ritaesperoe@yahoo.no

Vi viser til Deres e-post av 8. mai d.å. der De viser til svar fra Datatilsynet av 7. mai d.å. og opprettholder anmodning om innsyn i «referater fra intervju med ansatte ved Sommerlyst skole og som omhandler Rita Esperø Hansen». De ber samtidig om at «dokumentene oversendes Hansen snarest».

Som det implisitt fremgår av redegjørelsen fra Datatilsynet vil en innsynsrett etter personalopplysningslovens § 18 ? om opplysninger og vurderinger knyttet til en person, - være betinget av at slike er nedtegnet et sted ?finnes i form av et dokument.  I Tromsø kommune finne det ingen dokumenter, nedtegnelser eller registreringer vedrørende intervju av ansatte ved skolen.  Det finnes således ikke noe å gi innsyn i, - eller å oversende. Som kjent gjelder dette for øvrig også  for innsyn etter offentleglova eller forvaltningsloven.

Slik Tromsø kommune vurderer det har Rita Esperø Hansen fått innsyn i de dokumenter og opplysninger som kommunen har registrert vedrørende henne.  Dersom det likevel forholder seg slik at det er øvrige faktiske og konkrete dokumenter som Rita Esperø Hansen mener hun ikke har fått innsyn i, så ber vi om å få presisert hvilke (t) dokument dette dreier seg om, hvoretter kommunen vil vurdere innsyn.

Mvh

Kari Henriksen

Kommunaldirektør

Byrådsavdeling for utdanning

Tromsø kommune

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø!

 

From: toril.wik@dialogadvokater.no [toril.wik@dialogadvokater.no]
Sent: Monday, May 12, 2014 03:25 PM W. Europe Standard Time
To: Henriksen, Kari
Cc: Jon Helge Vaeng; ritaesperoe@yahoo.no
Subject: Re: SV: VS: HASTER - datatilsynets kommentarer til Tromsø kommune sin unnlatelse av å im � �tekomme krav om utlvering av pesonopplysninger mv.

Hei,

Betyr denne meldingen at rapporten fra Brusevold baserer seg på muntlighet?

Med vennlig hilsen
DIALOG ADVOKATER AS

Toril Wik
Advokat MNA
 

 

Fortsettelse følger:

BREV FRA ADVOKAT T. WIK TIL KOMMUNALDIREKTØR KARI HENRIKSEN

28. mars 2014, svarer advokat Toril Wik på kommunaldirektør Kari Henriksen brev av 18. mars 2014 og Gry Andersen Brusevolds brev til Arbeidstilsynet av 10. mars 2014. Overnevnte brev fra kommunaldirektør Henriksen er publisert 02.10.2016 kl.14:26

i Blogg, og kan leses under: SVARBREV FRA KOMMUNALDIREKTØR KARI HENRIKSEN TIL ADVOKAT T. WIK. brev til Arbeidstilsynet av 10. mars 2014, er publisert 11.07.2016 kl.11:57 i Blogg. 6 kommentarer og kan leses BREV TIL ARBEIDSTILSYNET FRA GRY ANDERSEN BRUSEVOLD / SAMSPILL & HARMONI

Anbefaler deg for øvrig å lese hele brevet nedenfor fra advokat Wik:

 

 

Min kommentar til innhold: Uavhengig av hva daværende advokat Breirem har oversendt kommunaldirektør Kari Henriksen, er Arbeidstilsynets pålegg og klare forutsetninger for oppfyllelse av pålegg utformet slik at kommunaldirektør Henriksen pliktet å sikre at nødvendig tillit var på plass og i tråd med pålegg og forutsetninger. I tillegg kan nevnes at kommunaldirektør Henriksen til tross for gjentatte purringer valgte å ikke avholde avtalt før-møte. Disse to faktum bekrefter at Henriksen hadde "en annen agenda".

..og selvfølgelig, brev av 6. januar har kommunaldirektør fått. Men hun svarte aldri på det!......

Jeg kommer tilbake til Arbeidstilsynets videre handtering...

Fortsettelse følger:

SVARBREV FRA KOMMUNALDIREKTØR KARI HENRIKSEN TIL ADVOKAT T. WIK

18. mars 2014, sender juridisk rådgiver Gørild Høyer på vegne av kommunaldirektør Kari Henriksen svar på advokat Toril Wiks brev av 6.mars 2014. Brevet fra Wik er publisert 10.12.2015 kl.21:42 i Blogg, 6 kommentarer, og kan leses i denne blogg under: ADVOKAT WIK`S KOMMENTAR TIL TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL&HARMONI`S HÅNDTERING AV PÅLEGG                     

Juridisk rådgiver Høyer/kommunaldirektør Henriksen skriver/påstår bl.a. i brevet følgende:

Enighet mellom partene om engasjement av Samspill og Harmoni: «Det er Tromsø kommunes oppfatning at bestilling og engasjement av Samspill og Harmoni har skjedd i samarbeid mellom partene. Rita Esperø Hansen har for øvrig også deltatt på møter med Gry Andersen Brusevold (Samspill & Harmoni) samt hatt telefonsamtaler med henne». «Tromsø kommune har på denne bakgrunn lagt til grunn at det var enighet om at firma Samspill og Harmon skulle benyttes».

Min kommentar: med overstående beskrivelse bekrefter jurist Gøril Høyer og kommunaldirektør Kari Henriksen deres grunnlag (oppfatning) for å påstå at jeg både har tillit og har akseptert kommunens inngåelse av avtale med Gry Andersen Brusevold med å benytte seg av usannheter og ved å skrive at jeg har «deltatt på møter med Gry Andersen Brusevold (Samspill & Harmoni) samt hatt telefonsamtaler med henne».  Det er et falsum når Høyer og Henriksen finner det nødvendig å fremstille møter og samtaler i flertall. Finner det for øvrig ikke nødvendig med ytterligere kommentarer til dette, men minner deg bare på det faktum at telefonsamtale (27.1.) og møte med Gry Andersen Brusevold ble i all hovedsak brukt til å avdekke Brusevolds manglende kompetanse på varsling m.m. (les advokat Wiks uttalelse) og formidle vår mistillit, manglende aksept og tillit til Samspill & Harmoni. Arbeidstilsynets vilkår for oppfyllelse av pålegg 1 om at sitat: «det skal benyttes ekstern sakkyndig bistand, som begge parter aksepterer og har tillit til i arbeidet med å etterkomme pålegg» var således aldri oppfylt!

Videre skriver Høyer/Henriksen sitat: «Selv om Rita Esperø Hansen av helsemessige årsaker ikke kan delta i den videre prosessen». Jeg minner om at hovedårsaken til at jeg ikke ønsket å delta i kommunaldirektørens prosess var min manglende tillit til Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni. At kommunaldirektør Kari Henriksens handtering av min varslingssak, med påfølgende gjengjeldelser også utløste behov for juridisk bistand men også over tid påførte meg store belastninger, og gjort med alvorlig syk er en annen sak! Les legeerklæring av 4.mars 2014 publisert: 22.09.2016 kl.08:53 i Blogg, under:

UTSETTELSE NR.4 FRA ARBEIDSTILSYNET PÅ OPPFYLLING AV PÅLEGG

 

 

Høyer/Henriksens påstand om at sitat: «Innhold i oppdrag som er gitt Samspill og Harmoni ved Gry Andersen Brusevold er i samsvar med gitte pålegg» er feil. Oppfyllelse av pålegg forutsetter som beskrevet over, at «det skal benyttes ekstern sakkyndig bistand, som begge parter aksepterer og har tillit til i arbeidet med å etterkomme pålegg»

Manglende mandat: «Bestilling av oppdraget samt oppdragsavtalen mellom Samspill og Harmoni og Tromsø kommune er mandat for oppdraget». Det er riktig at den generelle oppdragsavtalen er utarbeidet i samarbeid mellom kommunaldirektør Kari Henriksen og min daværende advokat Breirem tidlig i månedskifte oktober-november 2013. Når derimot advokat Høyer og kommunaldirektør Kari Henriksen benytter dette for å underbygge Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmonis angivelige mandat for oppdraget tyr de til "fantasier".

 


 

 

Øvrige punkter i deres brev av 6.mars: Brevet det vises til er publisert i denne blogg: 11.07.2016 kl.11:57 i Blogg, 6 kommentarer, under: BREV TIL ARBEIDSTILSYNET FRA GRY ANDERSEN BRUSEVOLD / SAMSPILL & HARMONI

 

Vedlegg:

 • E-post utveksling mellom kommunaldirektør Kari Henriksen og advokat Kari Breirem 1. november 2013 til 20.januar 2014

Min kommentar: vedlagte dokumenter, inneholder ikke kopi av all korrespondanse mellom partene i sakens anledning og gir derfor heller ikke et korrekt bilde av prosessen/situasjon. Avsender og oppdragsgiver Tromsø kommune, har altså unnlatt å ta med sentrale dokumenter som bekrefter det faktum at jeg eller min advokat aldri godkjente firma og tvert i mot, viste sterk og velbegrunnet mistillit. Nedenfor følger en oversikt over mottatte/vedlagte kopier av mail/brev.


 

 

For å unngå å publisere dokumentene på nytt kan du selv finne og lese disse dokumentene i blogg publisert i hovedsak i perioden f.o.m. 07.02.2015 kl.20:59 i Blogg, 5 kommentarer t.o.m. 13.04.2015 kl.21:10 i Blogg, 10 kommentarer under:

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 1

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 2

Tips: Du finner mailene sortert etter årstall/måned/dato (8 siffer) og klokkeslett (4 siffer) og dokument/brev med dato/måned/årstall.

 

Fortsettelse følger:

UTSETTELSE NR.4 FRA ARBEIDSTILSYNET PÅ OPPFYLLING AV PÅLEGG

13. mars 2014, sender Arbeidstilsynet brev til Tromsø kommune. I brevet går det frem at Tromsø kommune har fått innvilget etterspurt fristutsettelse (nr.4 i rekken) med å oppfylle/etterkomme pålegg i min varslingssak. Anbefaler deg å lese brevet/søknad av 7. mars 2014 om fristforlengelse fra Tromsø kommune som også er publisert i denne blogg 04.01.2016 kl.11:20, 9 kommentarer, og kan leses i sin helhet under: ANMODNING NR. 4 FRA KOMMUNALDIR. KARI HENRIKSEN OM NY FRIST/UTSETTELSE FOR OPPFYLLING AV ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG

Ny frist for gjennomføring er nå satt til 1.mai 2014.

Nederst på siden «trues» det som vanlig med, og for 4 gang i denne sak, med mulige konsekvenser av at påleggene ikke oppfylles innen fristen, uten at dette utløser noen videre reaksjon fra Arbeidstilsynet.

 

 

7. mars 2014, av helsemessige årsaker var jeg sykemeldt fra min stilling ved Sommerlyst skole. Etter at kommunaldirektør Kari Henriksen overtok videre handtering av min varslingssak eskalerte belastningen jeg ble utsatt for. Dette resulterte i at min fastlege etter hvert ikke ga meg tillatelse til å delta/bidra i prosessen kommunaldirektøren gjennomførte.

  

13. mars 2014, mottar jeg også tilbakemelding fra Arbeidstilsynet med avslag på mitt og legens ønske om møte mellom Arbeidstilsynet og lege. At arbeidstilsynet ikke ønsker informasjon om min helsesituasjon/ikke finner det nødvendig med et slikt møte kom svært overaskende...! 

BREV TIL ARBEIDSTILSYNET FRA GRY ANDERSEN BRUSEVOLD / SAMSPILL & HARMONI

10. mars 2014, kl. 23:17 sender Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni mail til seniorkonsulent Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet. Brusevold skriver at hun ønsker å «komme med utfyllende informasjon til min sak», inklusiv kommentar på min advokat Toril Wiks brev av 6.mars 2014. Brevet fra Advokat Wiks kan leses i sin helhet under: ADVOKAT WIK`S KOMMENTAR TIL TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL&HARMONI`S HÅNDTERING AV PÅLEGG, publisert: 10.12.2015 kl.21:42 i Blogg, 6 kommentarer

Jeg har tidligere i bloggen vært inne på forskjellen på tilnærming og handtering av problemstilling konflikt og mobbing/trakassering. Min kunnskapskilde er bl.a. Ståle Eienarsen (anbefaler deg for øvrig å lese mer om dette tema på: http://www.idebanken.org/Forside/_attachment/319282?_ts=1398c3d6b18. Ved mistanke/undersøkelse og handtering mobbing/trakasserings saker er det behov for spisskompetanse innenfor fagområdet. Samspill & Harmoni v/Gry Brusevold har selv bekreftet mangel på denne kunnskap i møte med meg og mine tillitspersoner 10. februar 2014. I vårt møte bekreftet Brusevold at hun ikke kjente til varslingsregelverket og at hun kun hadde kompetanse og erfaring med konfliktløsning. På spørsmål om hvordan hun tenkte seg en tilnærming til problemstilling, vedkjente hun at hun måtte «lese seg opp» på dette området. Brusevold anmodet min tillitsperson om å sende henne dokumentasjon vedrørende emnet. På det tidspunktet var allerede Brusevold godt i gang med intervjuprosess ved Sommerlyst skole. Gry Brusevolds manglende kompetanse innenfor området mobbing & trakassering bekreftes også i hennes tilbudsbeskrivelse av oppdrag ved Sommerlyst skole/Tromsø kommune.

Brusevold/Samspill & Harmonis manglende kompetanse innen området mobbing/trakassering ble også påpekt av min advokat overfor kommunaldirektør Kari Henriksen allerede i desember 2013, før kommunaldirektør Kari Henriksen inngikk avtale med Brusevold. Fraværet av kompetanse og manglende tillit gjorde det selvfølgelig umulig for meg å gi min aksept til firma. En ting var at Brusevold hadde erkjent mangel på kunnskap, noe ganske annet og desto mer kritikkverdig var det faktum at denne "biten" ikke var en nødvendighet for kommunaldirektør Kari Henriksen når hun valgte ut sin samarbeidspartner!

Det er mer i Brusevolds brev nedenfor som jeg kanskje også burde ha kommentert, men jeg tror at du som har fulgt min blogg en stund selv har godt grunnlag for å gjøre dine betraktninger av innholdet..

Side 1, tredje avsnitt: Gry Andersen Brusevold i enkeltmannsforetaket Samspill & Harmoni er av kommunaldirektør Kari Henriksen, oppnevnt som «sakkyndig» i min varslingssak. Tromsø kommune og Kari Henriksen er både premissgiver og betaler av oppdraget. I hovedsak på grunn av manglende integritet og profesjonalitet ble «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold ikke en del av løsningen av min varslingssak, men dessverre en del av problemstillingen!!!! Av arbeidstilsynets pålegg/vilkår går det klart frem at «det skal benyttes ekstern sakkyndig bistand som begge parter aksepterer og har tillit til, i arbeidet med å etterkomme pålegget». Detaljer i kommunikasjon mellom kommunaldirektør Kari Henriksen og Gry Andersen Brusevold har jeg av naturlige årsaker ikke tilgang til. Men Gry Andersen Brusevold har fått klare signaler fra meg, min tillitsperson og advokat som gjør at jeg reagerer sterkt når Brusevold 10. mars 2014 skriver følgende: «Undertegnede har hatt all grunn til å tro at oppdraget var godkjent av begge parter». Brusevold tyr altså til nok en løgn i sin "iver" etter å få Arbeidstilsynets "velsignelse" til å fortsette...! Min begrunnelse for dette kan du bl.a. lese i denne blogg under utdrag fra min første telefon samtale 27.januar 2014 med Gry Andersen Brusevold under VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 5, publisert: 10.05.2015 kl.14:16, 9 kommentarer og nedenfor på samme side: 

Side 1, fjerde avsnitt: "Undertegnede har påtatt seg et oppdrag hvor varsling er utgangspunkt, samt at det er uttrykt at undertegnede skal jobbe med utgangspunkt i hele kollegiet ved skolen, men underveis vurdere hvilke medarbeidere som synes å være mer sentral enn andre. I en slik jobb må det legges vekt på at prosessen skal være fullt forsvarlig for alle parter." Brusevold bekrefter her at hun er kjent med at varsling er tema, men utover det er hennes tilnærming/metodikk til prosessen på langt nær forenelig med varsling/mobbing/trakassering. Her avsløres at hun allerede er i gang med intervjuer med ansatte på Sommerlyst. Videre avsløres at viktige prinsipp ikke er ivaretatt; en ryddig saksgang, dokumentasjon og kontradiksjon. Hun skriver "underveis å vurdere hvilke medarbeidere som synes å være mer sentral enn andre, før hun avslutter: "I en slik jobb må det legges vekt på at prosessen skal være fullt forsvarlig for alle parter"! Jeg trenger bare å ta med en eneste setning fra Regelverk om håndtering og forebygging av mobbing i arbeidslivet, for å vise at Brusevold var på "ville veier". I følge en veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere, skrevet av Ståle Einarsen m.fl. "Ved påstander om mobbing skal man altså ikke gjennomføre generelle arbeidsmiljøkartlegginger blant alle ansatte, men konkret undersøke hva som har skjedd i en gitt sak, og om det kan sies å innebære et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser og standarder. Man må også vurdere om hendelsene er så alvorlige at de kan sies å utgjøre mobbing."

Når vi er inne på igangsatt prosess og samtaleintervjuer passer det også å ta med følgende fra samme nevnte kilde: "Det skal skapes en ryddig saksgang som sikrer dokumentasjon og såkalt «kontradiksjon», og sørge for at håndteringen ligger innenfor både regelverkets føringer og de føringene som fremgår av internt avtaleverk og interne prosedyrer og retningslinjer. Med kontradiksjon mener vi at de involverte partene får informasjon om og mulighet til å imøtegå alle sider ved saken som angår dem selv." (Min understreking).


 

Side 2, tredje avsnitt: Brusevold skriver videre at «Dessverre ønsker ikke REH å medvirke i pågående prosess». Hadde Brusevold kunnet bedre, så hadde hun vist at jeg (som sykmeldt p.g.a. mobbing etc.) ikke behøvde å delta i prosess. Brusevold sitt omfattende press mot meg via telefon/mail etc. for å tvinge meg med i prosessen gjorde meg sykere.

Møte med Brusevold/Samspill & Harmoni 25. februar på Saga Hotell. Til tross for at sakkyndig Brusevold gjentatte ganger selv har påpekt hvor viktig tillit til sakkyndig er, velger hun i dette viktige møte med meg/min advokat å se bort fra dette faktum at det ikke er etablert nødvendig tillit og aksept mellom meg og Brusevold.  Brusevold skriver: «planen var at undertegnede skulle gjennomføre et møte med Rita Esperø Hansen hvor hun skulle bidra med sin side av saken». Advokat Toril Wik ba om endret agenda til. «Vi gir det en sjanse». Under møte med Arbeidstilsynet dagen før (24.februar) ble det besluttet å møte «sakkyndig» Brusevold neste dag. Formålet med møte var en ærlig intensjon om å gi prosess/ekstern part en mulighet. Det er således direkte feil når «sakkyndig» skriver: Advokat Wik ba om endret agenda til «vi gir det en sjanse».

Side 2, fjerde avsnitt: Etter å ha gjennomgått dokumentasjon fra møte føler jeg behov for å korrigere Brusevold på flere punkter: 1. Når jeg og advokat Wik ankom resepsjon på hotell Saga noen minutter for sent (noe vi også hadde gitt beskjed om), viste det seg at Brusevold ikke hadde ordnet med møterom. Vi måtte derfor vente en god stund til alt var klart. 2. Wik mottok to viktige oppringninger som hun besvarte raskt og uten at det hadde noen betydning for møtet, bla. benytter jeg høvet til å lete etter dokumenter (samtalene tok ca. 1 minutt tils.) Hva Wik el andre foretar seg i pauser er ikke noe jeg kan skjønne at Brusevold føler for å informere Arbeidstilsynet om? 3. Brusevold skriver at møtet varte i under 2 timer. Reell møtetid var nøyaktig 2 timer og 15 min uten pauser.

Side 2, femte avsnitt: "Undertegnede ble oppsøkt under lunsj i hotellets spiseområde for formidling av deres tilbakemelding. Dette er ikke sted for dialog." Dette sitatet er en av de som har gjort at jeg med sikkerhet kan mene at Gry Andersen Brusevold har ikke hatt bare "gode hensikter"... Det kan jeg bl.a. begrunne med at når vi (jeg og min advokat) følte oss ferdig med møtet ba vi om tid til en kort prat på gangen før vi kom med endelig tilbakemelding. Brusevold sa da at hun var sulten og måtte gå ned og spise, men at vi ville finne henne i hotellets spisesal. Dette ble oppfattet noe underlig, men vi gjorde som vi var blitt bedt om, og gikk inn i spisesalen. Brusevold satt ved et bord innerst i salen. Da hun så oss, gjorde hun ingen miner til å reise/flytte seg. Vi var noe i villrede, men konstaterte (høyt) at "her er jo ingen andre" så setter vi oss ned ved bordet til Brusevold for en kort tilbakemelding. Etter at vi er ferdig, går Wik for et ærend mens jeg blir sittende. Brusevold begynner da å stille meg spørsmål som har med selve saken å gjøre. Jeg finner dette utidig, noe jeg også gir utrykk for.

Side 2, nest siste avsnitt: "Undertegnede skulle delta på møte den 25. februar 2014 mellom arbeidsgiver og Rita Esperø Hansen. Advokat Toril Wik orienterte om at undertegnede ikke kunne delta, grunnet at møtet omfattet legens orientering om Rita Esperø Hansens helsetilstand."  Her sier ikke Brusevold sannheten. I møte jeg og min advokat har med Brusevold den 25., spør Brusevold Wik, om hun skal være med på møtet med kommunen samme ettermiddag. Wik  svarer: "Det vil selvfølgelig være avhengig av den konklusjon vi kommer til nå. Det er grunnleggende viktig. Blir konklusjonen at Rita ikke har tillit, så har det ingen hensikt at du skal være med på møtet." For ordens skyld kan nevnes at vi ikke hadde den nødvendige tillit verken før møtestart eller etter nevnte møte. Vi konstaterte også at hun manglet nødvendig kompetanse, habilitet og integritet for å kunne utføre en slik prosess basert på Arbeidstilsynet sine pålegg og ut i fra de forutsetningene vi kunne forvente av en ekstern part.

Side 2, siste avsnitt: "Undertegnede har ønsket å få et møte med Rita Esperø Hansens lege. I forkant av møte den 25. februar var det avtalt at et slikt møte skulle finne sted." Hvorfor Brusevold trekker dette fram i brev til Arbeidstilsynet kan en jo bare spekulere i.., men det stemmer at hun ba om møte. Jeg bestilte en dobbel-time og Brusevold fikk beskjed i god tid i forveien. Hun fikk også beskjed om at jeg ville være til stede. Brusevold stilte imidlertid ikke opp på denne timen og ga heller ikke noen beskjed. Jeg finner det derfor underlig at hun bruker dette "ønsket om samtale med legen" flere ganger i ettertid uten at hun tar med faktum at det ble oppfylt, men at hun selv ikke innfridde.


 

Side 3, andre avsnitt: Fortsatt sykemeldt fra min 50 % stilling og opprettelse av ny 50 % stilling var anbefalt av NAV for at jeg ikke skulle miste min nødvendige helsemessige oppfølging. Brusevold skriver sitat «Hun (jeg) opplyste at hun (jeg) i friskmeldt del skulle delta i prosessen» og «På bakgrunn av overnevnte har undertegnede forstått at Rita Esperø Hansen kan delta i prosessen, men at hun har satt noen forutsetninger». Det var ikke aktuelt å delta i Tromsø kommunes/Brusevold prosess på grunn av min manglende tillit til Brusevold.

Side 3, siste avsnitt: ramser Brusevold opp flere "gode utgangspunkt" og argumenter for hvorfor hun har gjort forskjellig, men det nytter så lite å gjenta en feil aldri så mange ganger. Handlingene blir ikke rett av den grunn! Side 4 siterer hun også fra Arbeidstilsynets pålegg viktigheten av å avdekke og rette opp, men ser ikke selv at ved å gå i gang slik hun har gjort fra "feil ende" har hun bidratt til å ødelegge mer enn å rette opp. Ved å ikke starte med historikk og konkrete fakta om varslinger, gjengjeldelse, personer osv., famlet hun i blinde.

Side 4, andre avsnitt: står det: "Sistnevnte vanskeliggjøres når Rita Esperø Hansen ikke lenger medvirker i denne prosess." og på side 6, øverst: "Siden Advokat Torill Wik på vegne av Rita Esperø Hansen har avsluttet forhold/samarbeid til undertegnede er ikke denne sak videresendt dem." Hvordan kan jeg "ikke lenger medvirke" el "avsluttet forhold/samarbeid" når jeg aldri har vært med i nevnte prosess? Jeg anbefaler også leserne til å lese Brusevolds påfølgende "tankespinn" om hvordan "informasjon" skal fremskaffes.  Det er interessant hvordan hun "løser" nødvendige problemstillinger i ettertid ved å skyve ansvaret over på bl.a. min advokat!

Side 4, tredje avsnitt: " Utgangspunktet for denne sak var bl.a. å bidra til dialog mellom parter gjennom mekling. Dette var også blitt opplyst arbeidstakere."  Jeg siterer nok en gang Ståle Einarsen m.fl. veiledning for arbeidsgivere: "En tar som regel ikke i bruk megling eller andre konflikthåndteringsmetoder som normalt anvendes etter eget ønske fra partene eller i situasjoner der ikke arbeidsmiljøloven er overtrådt. Hvis en likevel velger å gjøre dette, må arbeidsgiveren ha et særskilt saklig grunnlag for det." !!!!!!!

Side 4, fjerde avsnitt: "Rita Esperø Hansen medvirkning er sentral for å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg."  Brusevold viser til Arbeidsmiljøloven § 2-3, men glemmer her noe svært sentralt. Nemlig at jeg er sykmeldt som følge av mobbing og trakassering på arbeidsplassen, og av fare for ytterlige gjengjeldelser i form av helseskadelig prosess/håndtering er det av lege ikke tilrådelig å gå inn i prosess. For ordens skyld tar jeg med det Brusevold utelater:

Forklaring til arbeidsmiljøloven § 2-3, Rett til å nekte å utføre farlig arbeide / plikt til å avbryte arbeide som kan medføre fare for liv og helse: "En arbeidstaker har etter gjeldende rett ikke plikt til å utføre arbeid som han mener er farlig for ham. Det vil ikke være i strid med hans lydighetsplikt etter arbeidsavtalen eller bryte med arbeidsgiverens styringsrett å nekte å utføre slikt farlig arbeid. Denne retten til å nekte å utføre farlig arbeid, er så vidt klart anerkjent i norsk arbeidsliv at den ikke er direkte lovfestet, men foreligger her i en variant der lovgiver har fastsatt en plikt for arbeidstakeren til å avbryte arbeidet, dersom han anser at han ikke kan fortsette det uten fare for liv eller helse. Dette gjelder uansett om det er han selv eller andre som utsettes for fare."


 

Side 5, øverst: Her skriver Brusevold om samtalereferater og hvilken avtaler det er inngått med Tromsø kommune. Alt dette har vi nå fått konstatert er feil behandling av både kommunen og Brusevold. Les Personvernnemndas avgjørelse under: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2015_07.htm

Side 5, nederst: "Jeg savner en redegjørelse fra Advokat Toril Wik på hvordan hun ønsker å sikre medvirkning fra Rita Esperø Hansen i prosessen."  Underlig spørsmål når Brusevold er godt informert om min manglende tillit! Her er det vanskelig å forstå hva Brusevold egentlig mener. Mener hun at advokat Wik har et ansvar for å sikre medvirkning i prosessen? Har hun dermed glemt at Wik skal fremme mine interesser, og hovedbudskapet er at Brusevold kjører en feil og helseskadelig prosess som jeg ikke kan gå inn i. Vil den bli mindre helsefarlig hvis Wik medvirker eller hva tenker egentlig Brusevold her?


 

Side 6:NB! Det ble vurdert å legge ut referat fra vårt møte med Brusevold, men da det ville bli mye stoff og dermed vanskelig "å holde tråden", er den lagt til side foreløbig. Fortsettelse følger....

KJØREREGLER UTARBEIDET AV TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL & HARMONI I KONFLIKT MED RETTSIKKERHETEN

Nedenfor kan du lese «kjøreregler» for gjennomføring av Samspill & Harmonis oppdrag Tromsø kommune - Sommerlyst skole. Kjørereglene er utviklet av Tromsø kommune og Samspill & Harmoni i fellesskap.

 


 

4) krav om taushetsplikt / konfidensialitet. Kjøreregler og prosess har klare feil og mangler, herunder fundamentale brudd på rettsikkerhet. Punktet strider/bryter med kontradiktoriske prinsipper og åpenhet, som er «grunnsteinen» i ett demokrati.

Kontradiksjonsprinsippet er en rett til å imøtegå påstander gjennom blant annet rettidig innsyn i dokumenter, referater m.m. Formålet med det kontradiktoriske prinsipp er at alle sider av en sak/påstand skal belyses for å sikre et riktig utfall og underbygge en konklusjon.

Anbefaler deg for øvrig å lese brev fra advokat Wik til kommunaldirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune, av 6. mars 2014. Brevet kan leses i sin helhet i denne blogg under: ADVOKAT WIK`S KOMMENTAR TIL TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL&HARMONI`S HÅNDTERING AV PÅLEGG, publisert 10.12.2015 kl.21:42 i Blogg, 6 kommentarer

 


 

4) krav om taushetsplikt / konfidensialitet. Observerer at Tromsø kommune og Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni har forsøkt å sikre seg en rett til å makulere alle dokumenter og notater i min sak 1203/1904. Dermed vil grunnlaget for utarbeidet rapport for fremtiden ikke kunne dokumenteres eller imøtegås.

Undertegnede og en tillitsperson ble ved flere anledninger (pr mail, tlf og i møte) forsøkt presset av Gry Andersen Brusevold til å signere taushetserklæring. Tillitsvalgt, Odd Røsvik har for øvrig bekreftet pr. mail at ingen andre ansatte ved Sommerlyst skole har signert taushetserklæringen, en informasjon som også ble gitt meg muntlig av kolleger tidlig i "prosessen" ved skolen.

 

 


 

Varsling til media. Etter først å ha varslet om omfattende tjenesteforsømmelse ved Sommerlyst skole, riktig tjenesteveg, først til tillitsvalgt, inspektør(er), enhetsleder, hovedverneombud, kommunaldirektør, byråd for utdanning, kommunestyrerepresentant og ordfører uten at noen griper fatt i varslingene, varsler jeg i media/blogg. Dette blir senere benyttet av arbeidsgiver Tromsø kommune som grunnlag for oppsigelse av meg.

Det er interessant å merke seg at allerede før undersøkelser av saken er påbegynt, kan det konkluderes med at det sitat: «i denne saken er forholdene tatt opp og det er iverksatt tiltak», og at det «av den grunn synes det ikke aktuelt å varsle til media».

Avslutningsvis settes Norges grunnlov, Varslerloven m.fl. ut av spill, når det i kjørereglene konkluderes med sitat: «Hvis noe skal deles på et angitt punkt ? avklares dette mellom aktuelle parter. Arbeidsgiver skal underrettes og bidra til å fastsette beslutning» 

 


 


 

En klar sammenheng mellom ytringsfrihet og et velfungerende demokrati:

I flg. kjørereglene skal sitat «Hvis noe skal deles på et angitt punkt - avklares dette mellom aktuelle parter. Arbeidsgiver skal underrettes og bidra til å fastsette beslutning». Med andre ord: Tromsø kommune/Kari Henriksen skal på forhånd godkjenne informasjon i min sak, som eventuelt omverden skal få kjennskap til!

Det er betenkelig at Tromsø kommune og Samspill & Harmoni utarbeider kjøreregler som i praksis gir kommunaldirektør Kari Henriksen, Tromsø kommune rett til å sensurere informasjon. Tromsø kommune benytter selv media til å fremme sine særinteresser. Nedenfor følger et lite utvalg av avisinnlegg i tilknytning til min sak:

 
 

Etter å ha satt seg inn i Kjøreregler og andre forsøk på" å kneble ansatte" er det lettere og forstå årsaken til at varslinger om alvorlige forhold aldri kom frem i lyset..

Fortsettelse følger:

"SAKKYNDIG" BRUSEVOLD TILBYR BETALER OG OPPDRAGSGIVER KOMMUNALDIREKTØR KARI HENRIKSEN Å ENDRE SAKKYNDIGRAPPORT!

Etter en liten avsporing er vi tilbake til Tromsø kommunes handtering av min varslingssak. Dokumentasjonen jeg i dag publiserer har jeg fått tilgang til i senere tid, etter anmoding om innsyn jfr. forvaltningslov. For at også nye lesere som ikke har fulgt bloggen skal ha en realistisk mulighet til å forstå situasjon tillater jeg meg å starte med oppsummering av viktige fakta i tilknytning arbeidsgiver, Tromsø kommunes valg/inngåelse av avtale med «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni:

 • Til tross for Arbeidstilsynets klare forutsetning for oppfyllelse av pålegg nr. 1 om at både Tromsø kommune og jeg skal ha tillit og gi aksept til oppnevnt sakkyndig, velger kommunaldirektør Kari Henriksen uten mitt samtykke, tillit og aksept og inngå avtale med Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni.
 • Både jeg, min tillitsperson samt advokat Torill Wik har møtt «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold etter at Tromsø kommunes/Brusevolds «soloprosess» var igangsatt. I tillegg til Brusevolds manglende mandat, etterlevelse av kontradiktoriske prinsipp, uklart metodevalg, åpenhet mm. er min/vår konklusjon at Brusevold/Samspill & Harmoni ikke innehar den nødvendige integritet, profesjonalitet mm. Mer om dette kan leses under: ADVOKAT WIK`S KOMMENTAR TIL TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL&HARMONI`S HÅNDTERING AV PÅLEGG, publisert: 10.12.2015 kl.21:42 i Blogg, 6 kommentarer
 • Det fremgår tydelig av mottatt dokumentasjon at betaler/arbeidsgiver Tromsø kommune og Brusevold/Samspill & Harmoni har samarbeidet tett i gjennomføring av prosessen og at Tromsø kommune således også har «hatt en hånd» på rattet. Ref. bl.a. sitat fra avholdt intern møte i Tromsø kommune 26.feb 2014: «Kommunaldirektøren sier det skal være ingen tvil om at det er arbeidsgiver som styrer prosessen». Kan leses i sin helhet under VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 11, publisert: 09.06.2015 kl.21:01 i Blogg, 19 kommentarer. Videre er det bemerkelsesverdig at Gry Andersen Brusevold /Samspill & Harmoni på side 8 i internnotat nedenfor bl.a. skriver sitat: «Utkast til rapport / redegjørelse sendes Tromsø kommune 3. april.», «Eventuell ønskede forhold som ønskes tatt opp eller justeringer innlemmes i rapport / redegjørelse. Dato 9. og 10. april.» og «Ferdig utkast rapport / redegjørelse oversendes Tromsø kommune ved Kommunaldirektør Kari Henriksen senest innen mandag 14. april kl. 08.00».

At Tromsø kommune & Brusevold/Samspill & Harmoni hver for seg, og sammen over tid, har forsøkt «med alle midler» å stoppe publiseringen av dokumentasjon» i denne blogg er mer og mer forståelig.Kanskje heller ikke så rart at gjennomførte prosess har medført en klar negativ effekt på min helsesituasjon, noe som også er bekreftet fra flere spesialister. Når jeg i ettertid gjennomgår dokumentasjon i saken, konstaterer jeg igjen at det var riktig å konkludere med manglende tillit til «sakkyndig Gry Andersen Brusevold»!

I dag starter vi med kommunaldirektør Kari Henriksens henvendelse til Samspill & Harmoni/Gry Andersen Brusevold.

27. februar 2014, kl. 18:36, etterspør kommunaldirektør Henriksen pr. mail hva «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold tror om tidsperspektiv på søknad om utsatt frist til Arbeidstilsynet.


 

3. mars 2014, kl. 13:06, mottar Kari Henriksen svar på mailen, inklusiv et 15 siders vedlegg. 


 

 

På grunn av omfanget av feile sitater og påstander vil jeg av praktiske årsaker nøye meg med og bare kommentere noen av de groveste avvikene nedenfor:

 
 

2) Pålegg fra arbeidstilsynet:

Pålegg 1: «Sakkyndig» Brusevold har i sin oppdragsbeskrivelse av forståelige grunner unnlatt å ta med Arbeidstilsynets viktige forutsetning/presisering: VI STILLER FØLGENDE VILKÅR FOR Å ANSE PÅLEGG SOM OPPFYLT. JF. ARBEIDSMILJØLOVEN § 4-1 (1) OG (2). JF.§ 4-6 (1). Det skal benyttes ekstern sakkyndig bistand som BEGGE PARTER AKSEPTERER OG HAR TILLIT TIL, i arbeidet med å etterkomme pålegget.

Arbeidstilsynets pålegg kan du lese i sin helhet under: ENDELIG VEDTAK OM PÅLEGG, 26.09.2013, publisert: 11.12.2014 kl.12:13 i Blogg

Pålegg 2: Er lukket jfr. muntlig tilbakemelding på møte med Arbeidstilsynet ? dato 24.02.2014.  At det ble inngått en «muntlig avtale» om lukking av pålegg 2, uten at vi mottar informasjon om dette fra Arbeidstilsynet oppleves som uryddig. Når vi i ettertid har anmodet om dokumentasjon på grunnlaget som er benyttet for lukking av pålegget har vi aldri mottatt noe konkret underlag på dette.

Du kan lese alt om dette under: TROMSØ KOMMUNES PROSESS FOR LUKKING AV ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG, del II, publisert: 21.02.2016 kl.20:26 i Blogg, 21 kommentarer

3) Epost fra arbeidstilsynet, punkt 5): Til tross for at min manglende TILLIT OG AKSEPT TIL VALG AV «SAKKYNDIG» er grundig dokumentert overfor Arbeidstilsynet, velger de nå å bryte eget krav/forutsetning for oppfyllelse av pålegg gjennom og «IKKE UNDERKJENNE DENNE PROSESSEN (den ene part) KOMMUNEN HAR IGANGSATT»!


 

 

4) Kommentar fra R på oppdragets innhold: Vår generelle vurdering av beskrivelsen er at opplistet momenter er tatt ut av sammenheng og gir en dårlig gjengivelse av våre innspill. Det er betenkelig å se hvordan momenter/kommentarer tas ut av sin sammenheng for så og omskrives/flettes inn i nye dokumenter. Det vil ta for mye plass her å kommentere alt, men et bra eksempel på dette er hvor «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold skriver: «Om mobbing og trakassering har funnet sted eller ikke, må den prosess som iverksettes av SAMSPILL & HARMONI, avdekke». Om Samspill & Harmoni erstattes med EKSTERN SAKKYNDIG BISTAND ville det vært korrekt gjengitt.

5) Kjøreregler: Mottatte kjøreregler i PP er utarbeidet med Tromsø kommune profil. Vi har etterspurt og vært lovet av «sakkyndig» kopi av hennes/Brusevolds innspill til kjøreregler uten at dette har blitt utlevert. P.g.a. min manglende tillit & aksept til Gry Andersen Brusevold har vi ikke valgt å prioritere gjennomgang av mottatte kjøreregler. Vi har imidlertid tatt forbehold på områder hvor kjørereglene bl.a. bryter med ytringsfrihet jfr. grunnlov. På bakgrunn av dette har jeg/tillitsperson i ettertid i enkelttilfeller vært nektet saksinformasjon og innsyn. 


 

 

Faktum er at det 12.feb 2014 var avtalt dobbel-time hos fastlege. «Sakkyndig» Gry Andersen Brusevold hadde bekreftet sin deltakelse på møte, men stilte dessverre ikke opp. Om årsaken til at Brusevold unnlot å stille til avtalt tid var at hun ikke ønsket å bli forelagt bevis for hva som faktisk hadde skjedd ved Sommerlyst skole kan jeg selvsagt bare spekulere i?.?

At Brusevold nederst beskriver at hun «synes det uheldig at R IKKE LENGRE HAR TILLIT til undertegnede». og at «hennes opplevelse var at tillit var opprettet», gjør meg direkte arg!!!


 

 

Det er neppe nødvendig å tilkjenne min mening om følgende uriktige påstand: «Bestilling, samt engasjement av Samspill & Harmoni, har skjedd i SAMARBEID mellom partene?»


 

Kommentar til side 6: Kommer! 

Kommentar til side 7: Kommer!


 

 

Jeg må innrømme at på side 8 av intern notatet bekreftes etter min oppfatning at oppdragsgiver og oppdragstaker dessverre ikke skiller «snørr & barter». 

Jeg konstaterer at Brusevold har til hensikt å sammenfatte rapport/redegjørelse i uke 12-14. I denne periode er «sakkyndig» i Tromsø 2-3 dager. Her vil Brusevold på nytt «tilby samtaler til R ? hvis hun velger å medvirke i denne prosess».

Når jeg nå leser intern notatet må jeg erkjenne at jeg er godt fornøyd med mitt standpunkt om MANGLENDE AKSEPT OG TILLIT til Kommunaldirektør Kari Henriksens sololøp og valg «sakkyndig» Brusevold/Samspill & Harmoni. Det er åpenbart at jeg bare hadde blitt tatt som «gissel» og behandlet som en liten men nødvendig brikke i spillet om lukking av pålegg nr. 1.

Det fremgår tydelig av mottatt dokumentasjon at betaler/arbeidsgiver Tromsø kommune og Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni har samarbeidet tett i gjennomføring av prosessen og at Tromsø kommune således også har «hatt en hånd» på rattet. Ref. bl.a. sitat fra avholdt intern møte i Tromsø kommune 26.februar 2014: «Kommunaldirektøren sier det skal være ingen tvil om at det er arbeidsgiver som styrer prosessen». Kan leses i sin helhet under VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 11, publisert: 09.06.2015 kl.21:01 i Blogg, 19 kommentarer. Videre er det bemerkelsesverdig at Gry Andersen Brusevold /Samspill & Harmoni i internnotatet nedenfor bl.a. skriver sitat:

 • «Utkast til rapport / redegjørelse sendes Tromsø kommune 3. april.»,
 • «Eventuell ønskede forhold som ønskes tatt opp eller justeringer innlemmes i rapport / redegjørelse. Dato 9. og 10. april.»
 • «Ferdig utkast rapport / redegjørelse oversendes Tromsø kommune ved Kommunaldirektør Kari Henriksen senest innen mandag 14. april kl. 08.00»
 •  «Kommunaldirektør Kari Henriksen etterkommer Arbeidstilsynets frist med å kommentere pålegg 1. Frist: 15.april.»
 •  


 

Kommer tilbake til vedlagt, kjøreregler ved en senere anledning.

Fortsatt god påske! Rita

Fortsettelse følger..

TROMSØ KOMMUNES PROSESS FOR LUKKING AV ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG, del II

I dag fortsetter jeg å publisere kommunaldirektør Kari Henriksens gjennomførte prosess for lukking av Arbeidstilsynets pålegg nr. 2

22. januar 2014, sender kommunaldirektør Henriksen og skolefaglig rådgiver Svein-Arne Johansen svar til og på Arbeidstilsynet brev av 18. desember 2013. I brevet mottok Tromsø kommune avslag på anmodning om lukking av pålegg. Brevet fra Arbeidstilsynet kan leses i sin helhet under: TROMSØ KOMMUNES PROSESS FOR LUKKING AV ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG, del I., publisert: 18.02.2016 kl.18:09 i Blogg, 2 kommentarer

Til tross for en rekke uriktige påstander også i dette dokumentet vil jeg i dag, som sist, bare fokusere på Tromsø kommunes aktivitet i tilknytning til pålegg 2. Jeg vil komme tilbake ved en senere anledning til øvrig innhold i dokumentet, samt vedlegg 1, 2 og 3.

Under pålegg 2 skrev Arbeidstilsynets bl.a. følgende, sitat: «Arbeidstilsynet har til dette pålegget ikke stilt som vilkår at kommunen skal bruke sakkyndig bistand i kartleggingen. Vi mener det likevel er LURT av kommunen å tenke på dette for å få en uavhengig vurdering av om kompetansen er tilfredsstillende mht. konflikthåndtering».

Til dette svarer kommunaldirektør Kari Henriksen følgende, sitat: «Kommunaldirektøren har med bakgrunn i kartlagt kompetanse vurdert at ledelsen tilfredsstiller de kompetansekrav kommunen stiller til sine ledere i forhold til påleggets punkt 2. Vi kan vanskelig se for oss hvem som bedre skal kunne foreta denne vurderingen?» (Min understreking).

Dette konkrete dokumentet er for øvrig det siste dokumentet i min sak hvor prosess i tilknytning til Arbeidstilsynets pålegg nr. 2 er direkte omhandlet. I ettertid har vi kunne lese mail fra personalsjef Wenche Bergmo, datert 27. februar 2014, kl. 17:03 hvor det fremgår at Tromsø kommune har fått muntlig informasjon fra Arbeidstilsynet om at pålegget vil bli lukket. Både jeg og min advokat Toril Wik har gjentatte ganger etterspurt Arbeidstilsynet etter kopi av grunnlaget for lukking av pålegg nr. 2 uten at dette er blitt besvart?. Omtalte mail fra Bergmo er for øvrig publisert under: SAMSPILL & HARMONI, TROMSØ KOMMUNE OG ARBEIDSTILSYNET'S VIDERE HÅNDTERING AV PÅLEGG.., 06.12.2015 kl.12:40 i Blogg, 8 kommentarer

Nedenfor kan du lese hele dokumentet på 3 sider, samt 22 av 33 vedlagt dokumenter, merket vedlegg 4. Dokumentasjon av kompetanse, ledelse ved Sommerlyst skole. 

 
De 11 stk. vedleggene som ikke publiseres vurderes som «særdeles sensitiv» da de inneholder detaljerte opplysninger om ledelsen (enhetsleder, inspektører) ved Sommerlyst skoles formelle utdannelse, CV, egenprodusert beskrivelse i «prosatekst», etc.

Det meste av vedlagt dokumentasjon fremstår som ren «fyllmasse» og har liten verdi som dokumentasjon av kompetansen til ledelse ved Sommerlyst skole. Av vedleggene går det bl.a. ikke frem hvem som eventuelt har deltatt på kurs, program, turer og utflukter til Antibes/Nice, Frankrike, mm.

I forbindelse med gjennomgang av vedlegg må jeg innrømme at det også har dukket opp ny og interessant informasjon:

 • Utdanningsforbundet: Min nærmest overordnet Leif Vollan har vært nestleder i Utdanningsforbundet Troms 2001-2003 og leder av sentral valgkomite i Utdanningsforbundet i to årsmøteperioder.  Kanskje dette er del av forklaringen på hvorfor Utdanningsforbundet nektet å bistå meg i varslingssaken? Flere detaljer i tilknytning til dette kan du lese under:

NYTT VEDR. UTDANNINGSFORBUNDETS HANDTERING, publisert 16.12.2014 kl.16:55 i Blogg, 4 kommentarer

UTDANNINGSFORBUNDETS VIDERE HÅNDTERING, publisert 09.01.2015 kl.16:01 i Blogg, 5 kommentarer

FORTS DOK.AV BLA.TILLITSVALGT RØSVIK`S MANGLENDE HÅNDTERING, DEL 2, publisert 19.07.2015 kl.17:18 i Blogg, 32 kommentarer

UTDANNINGSFORBUNDETS HÅNDTERING AV MIN SAK, publisert 08.08.2015 kl.20:39 i Blogg, 17 kommentarer

FORTS AV UTDANNINGSFORBUNDETS HANDTERING AV MIN SAK, publisert 16.08.2015 kl.20:52 i Blogg, 5 kommentarer

 • Sakkyndig: I forbindelse med Tromsø Kommune/kommunaldirektør Kari Henriksens valg av sakkyndig bistand ble det gjort flere forsøk på å engasjere psykolog Jan Atle Andersen som sakkyndig i min sak. Jeg observerer at Jan Atle Andersen ved flere anledninger har levert/solgt tjenester til Tromsø kommune. Det er for meg ikke lengre overaskende, men likevel særdeles betenkelig at kommunaldirektør Kari Henriksen forsøker å engasjere en sakkyndig med etablerte relasjoner og leverandør- forhold til Tromsø kommune. Mailutvekslingen mellom kommunaldirektør Henriksen ,Psykolog Jan Atle Andersen og min daværende advokat Kari Breirem kan du lese under:

 

ARBEIDSGIVERS HÅNDTERING f.o.m. 24.10. t.o.m. 5.12.2013, publisert 20.12.2014 kl.16:45 i Blogg, 2 kommentarer (De aktuelle mailene er datert 26., 27. og 28.november 2013)

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 1, publisert 07.02.2015 kl.20:59 i Blogg, 5 kommentarer (De aktuelle mailene er datert 1. og 2. desember 2013)

 

Fortsettelse følger..

TROMSØ KOMMUNES GJENNOMFØRTE PROSESS FOR LUKKING AV ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG, del I

Jeg har tidligere lovet deg å komme tilbake til detaljene i prosess som ble gjennomført av kommunaldirektør Kari Henriksen for lukking av Arbeidstilsynets pålegg nr. 2

Til tross for en rekke uriktige påstander i dokumentene fra Tromsø kommune vil jeg nedenfor bare fokusere på utført aktivitet i tilknytning til pålegg 2. Jeg starter publiseringen i dag med oppfrisking av pålegg 2.

 

 

29. november 2013, sender kommunaldirektør Kari Henriksen brev til Arbeidstilsynet med anmodning om lukking av begge pålegg. Nedenfor kan du lese kommunaldirektør Kari Henriksens begrunnelse for at hun mener tiden er inne for at Arbeidstilsynet skal lukke pålegg(ene) Du finner hele dokumentet publisert 20.12.2014 kl.16:45, under ARBEIDSGIVERS HÅNDTERING f.o.m. 24.10. t.o.m. 5.12.2013., publisert 20.12.2014 kl.16:45 i Blogg, 2 kommentarer

 

Videre kan du også lese vedlagt referat (av 29./31.oktober 2013) fra avholdt grovkartleggings møte av ledelsens kompetanse til å avdekke, løse opp, forebygge konflikter og iverksette tiltak. Av referatet kan man også konstatere at min nærmeste overordnete Leif Vollan, som jeg også i første omgang bl.a. varslet til om flere avvik, ikke deltok på møte. 

 

5. desember 2013, sender min daværende advokat Breirem brev til Arbeidstilsynet. I brevet kommenterer hun Tromsø kommunes brev av 29. november. Jeg anbefaler deg forøvrig å lese hele dokumentet. Du finner dette publisert i denne blogg 20.12.2014 kl.16:45, under ARBEIDSGIVERS HÅNDTERING f.o.m. 24.10. t.o.m. 5.12.2013, 20.12.2014 kl.16:45 i Blogg, 2 kommentarer.

 

16. desember 2013, sendes det nytt brev fra Tromsø kommune til Arbeidstilsynet. Denne gang med kommunaldirektør Henriksens kommentarer til advokat Breirems brev av 5.desember 2013. Hele brevet fra kommunaldirektør finner du publisert 31.12.2014 kl.09:27 under 16. DESEMBER 2013, 31.12.2014 kl.09:27 i Blogg. Jeg ber deg legge merke til at kommunaldirektøren i brev av 29.november beskriver avholdt møte for et «KARTLEGGINGSMØTE». I dokumentet nedenfor beskriver kommunaldirektør Kari Henriksen samme møte som et «INFORMASJONSMØTE» hvor? Agnar Dalbakk, ønsket å informere ledelsen om «HVORDAN KARTELGGINGEN SKULLE FOREGÅ».

 

18. desember 2013, sender Arbeidstilsynet, Tromsø kommune avslag på anmodning om lukking av pålegg og med utsettelse av frist til 1.mars 2014 for å etterkomme pålegg. Videre skriver Arbeidstilsynet bl.a. sitat: «Arbeidstilsynet har til dette pålegget ikke stilt som vilkår at kommunen skal bruke bistand i kartleggingen. Vi mener det likevel er LURT AV KOMMUNEN Å TENKE PÅ DETTE FOR Å FÅ EN UAVHENGIG VURDERING AV OM KOMPETANSEN ER TILFREDSSTILLENDE MHT. KONFLIKTHÅNDTERING». Hele dokumentet er publisert 31.12.2014 kl.09:30 under 18. DESEMBER 2013, 31.12.2014 kl.09:30 i Blogg.

Fortsettelse følger..

REFERAT FRA AVHOLDT MØTE MED TROMSØ KOMMUNE 25.2.2014

Du kan lese under: ANMODNING NR. 4 FRA KOMMUNALDIR. KARI HENRIKSEN OM NY FRIST/UTSETTELSE FOR OPPFYLLING AV ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG, publisert 04.01.2016 kl.11:20 i Blogg, 10 kommentarer, ble brev av 7. mars 2014, fra kommunaldirektør Kari Henriksen til Arbeidstilsynet publisert. Av side 3 i brevet går det frem at det vedlegges referat fra avholdt møte 25. februar 2014. Nedenfor kan du lese referatet. Jeg gjør deg oppmerksom på at tekst uten understreking i utkast til referat er skrevet av juridisk rådgiver Gørild Høyer/Tromsø kommune. Understreket tekst er påførte merknader til referatet fra advokat Toril Wik (oversendt TK 7.3.2014).

Referatet bør leses/forstås i sammenheng med advokat Wiks brev av 6.mars 2014 til Tromsø kommune. Brevet kan leses under: ADVOKAT WIK`S KOMMENTAR TIL TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL&HARMONI`S HÅNDTERING AV PÅLEGG, publisert: 10.12.2015 kl.21:42 i Blogg, 6 kommentarer. 

 

Fortsettelse følger..

ANMODNING NR. 4 FRA KOMMUNALDIR. KARI HENRIKSEN OM NY FRIST/UTSETTELSE FOR OPPFYLLING AV ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG

Godt nyttår!

På opprettet mail tromsokommunefarligarbeidsplass@yahoo.no har jeg mottatt flere forespørsler fra lesere av bloggen etter kommunaldirektør Kari Henriksen/Tromsø kommunes svar på advokat Wik sitt brev av 6.mars 2014, publisert under: ADVOKAT WIK`S KOMMENTAR TIL TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL&HARMONI`S HÅNDTERING AV PÅLEGG, 10.12.2015 kl.21:42 i Blogg, 5 kommentarer Til dere kan jeg opplyse at advokat Wik eller undertegnede aldri har mottatt tilbakemelding eller etterspurt dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Påfølgende dag, 7. mars 2014, sender derimot kommunaldirektør Kari Henriksen brev til Arbeidstilsynet. Av brevet går det frem at pålegg nr.2 om kompetansekartlegging av ledelsen ved Sommerlys skole er lukket. (Grunnlaget for krav om lukking av pålegg nr.2 vil jeg dokumentere senere i denne blogg). NB! På grunn av at brevet fra kommunaldirektør Henriksen inneholder svært mange feilaktige opplysninger har det blitt mye/omfattende kommentarer fra meg. I håp om at det skal gjøre det litt lettere for deg å "henge med" velger jeg å publisere brevet fra kommunaldirektør side for side, med mine kommentarer (av det vesentligste) foran hver av side. 

MIN KOMMENTAR TIL SIDE 1, SVAR FRA KARI HENRIKSEN TIL ARBEIDSTILSYNET:

Manglende tillit og aksept:

Ber deg som leser spesielt legge merke til at kommunaldirektør Kari Henriksen også denne gang bare kan PRESISERE og ikke DOKUMENTERE sin feilaktige påstand om at jeg og/eller min daværende advokat Kari Breirem har godkjent Tromsø kommunes inngåelse av avtale med firma Samspill og Harmoni/Gry Andersen Brusevold.

Det åpenbart at om kommunaldirektøren var i besittelse av denne sentrale og påståtte dokumentasjon hadde Henriksen fremlagt etterspurt «bevis» og dermed oppnådd «case closed» av Arbeidstilsynets pålegg nr. 1. Tromsø kommunes gjennomførte prosess, knyttet til «VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG» (Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni) er grundig dokumentert i denne blogg gjennom 11 publiseringer (dato: 07.02.2015 kl.20:59 / 13.04.2015 kl.21:10 / 19.04.2015 kl.09:39 / 27.04.2015 kl.16:38 / 10.05.2015 kl.14:16 / 15.05.2015 kl.09:22 / 19.05.2015 kl.22:17 / 25.05.2015 kl.14:05 / 01.06.2015 kl.21:19 / 07.06.2015 kl.21:08 / 09.06.2015 kl.21:01).

Under «VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 2, 13.04.2015 kl.21:10 i Blogg, 10 kommentarer» kan dere selv bl.a. lese hva min tidligere advokat Kari Breirem skriver om kommunaldirektør Kari Henriksens sentrale og feile påstander:

Manglende før-møte med -og tillit til ekstern sakkyndig:

Kommunaldirektør Kari Henriksen skriver videre til Arbeidstilsynet sitat: «Detaljert plan for prosessen hvor oppstartdato 03.02.14 fremgår, ble oversendt Breirem 20.01.14. Tromsø Kommune forholdt seg til avtale om at kommunikasjon angående prosessen skulle skje gjennom Esperø Hansens advokat».

Kommunaldirektør Kari Henriksens påstand synliggjør arbeidsgivers spill og handtering av min varslingssak. Kari Henriksens redegjørelse «strider» også totalt med inngått avtale og mot det som fremkommer av advokat Kari Breirems dokument sitat: «Det var avtalt et møte med Samspill & Harmoni den 3.02.2014 der firmaet kun skulle presentere seg. Så skulle eventuelt foretas et valg dersom partene fant resultatet tilfredsstillende».

Manglende tilrettelegging:

Kommunaldirektør Kari Henriksen skriver videre til Arbeidstilsynet sitat: «Tromsø kommune tilrettela for medvirkning og møter i henhold til oppsatt plan?»

Bl.a. under: VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 2, 13.04.2015 kl.21:10 i Blogg, 10 kommentarer & VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 3, 19.04.2015 kl.09:39 i Blogg, 13 kommentarer har jeg tidligere publisert kommunikasjon som bl.a. dokumenterer manglende tilrettelegging:

 • uten at jeg har fått nødvendig ny stilling til å kunne delta i en prosess, «må friskmeldes fra denne dato slik at hun kan følge opplegget».
 • uten at det er tilrettelagt for nødvendig bistand (jfr. tydelig krav/forutsetning fra fastlege og råd fra Haukeland Universitetssykehus).

 

SIDE 1, SVAR FRA KARI HENRIKSEN, TROMSØ KOMMUNE TIL ATIL: 

MIN KOMMENTAR TIL SIDE 2, BREV TIL ATIL FRA KOMMUNALDIREKTØR KARI HENRIKSEN:

Manglende informasjon om «bakteppet» til «ekstern sakkyndig» Brusevold/Samspill & Harmoni:

Kommunaldirektør Kari Henriksen skriver videre sitat: «Brusevold tok kontakt med henne (meg) pr. telefon 27.01 for å få hennes tilbakemelding før oppstart den 3. februar.»

Når kommunaldirektør Kari Henriksen viser til telefon samtale mellom Brusevold og meg er dette på nytt en god bekreftelse på at avtalt «formøte» aldri ble avholdt. Kari Henriksen bekrefter videre igjen at det er Tromsø kommune og ikke «ekstern sakkyndig, Brusevold/Samspill & Harmoni» som styrer prosessen gjennom å skrive sitat: «TROMSØ KOMMUNE ENDRET DERETTER OPPSATT MØTEPLAN FOR DENNE DAG. FOR Å SIKRE AT ESPERØ HANSEN KUNNE MØTE BRUSEVOLD FØRST, ?.»

 

Telefonsamtalen med Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni:

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 5, 10.05.2015 kl.14:16 i Blogg, 9 kommentarer

På ettermiddagen 27. januar 2014, blir jeg oppringt av Gry Brusevold/Samspill & Harmoni. Brusevold presenterer seg som 3. part i saken. Jeg opplyser at jeg er på treningstur og at det passer dårlig med en telefonsamtale. Det er også sterk vind som gjør at vi begge har problemer med å høre hverandre. Brusevold tar ikke notis av dette og er svært pågående - sier at det er svært viktig at vi får tatt denne samtalen og kan så opplyse om at hun har fått kontrakt med Tromsø kommune og at prosessen starter opp for fullt påfølgende mandag (3.februar). Jeg er tydelig overfor Brusevold at dette kommer overraskende på meg og at jeg p.g.a. min helsemessige situasjon og mangel på bistand ikke har mulighet til å stille. BRUSEVOL ERKJENNER OVERFOR MEG AT HUN IKKE ER KLAR OVER (INFORMERT) OM MIN HELSEMESSIGE SITUASJON. HUN STILLER SEG OGSÅ SVÆRT UFORSTÅENDE TIL "FØR-MØTE" OG LURER PÅ HVA JEG MENER MED AT DET SKAL FINNE STED ET SLIKT MØTE.

Jeg vil komme tilbake til flere detaljer fra samtalen senere, men allerede på dette tidspunkt, og det som er hennes første samtale med meg, er Brusevold sin tilnærming til meg og saken høyst kritikkverdig. Samtalen viser med all tydelighet det som senere blir konkludert - Brusevold innehar ikke den nødvendige integritet og kompetanse til å gå inn i et slikt oppdrag. Mine gjentatte opplysninger vedrørende helse etc. ignoreres og isteden stiller Brusevold flere ganger underveis i samtalen spørsmål om det er slik at jeg nekter å stille den 3. februar. Jeg svarer at jeg selvfølgelig vil være med i en prosess, det er tross alt det jeg har arbeidet for i lang tid, men gjentar mitt behov for bistand før vi kan starte. Da jeg igjen minner henne på nødvendigheten av et FØR-møte, før igangsetting av en prosess stiller hun seg ikke denne gang uforstående, men sier nå at det er derfor hun ringer og ser på denne telefonsamtalen som et FØR-møte! Dette til tross for at vi begge til tider har problemer med å høre hverandre og som jeg flere ganger poengterer overfor Brusevold, dette er ikke tid og sted for noen samtale og kan ikke sees på som et FØR-MØTE! Jeg sier også at det er stikk i strid med forutsetninger for pålegg og hva som var avtalt med kommunaldirektør Kari Henriksen i møte 24. oktober 2013.

 

 1. Ansettelsesforhold:

Som leser kan du selv se at kommunaldirektør Kari Henriksen mottok kopi av NAVs forslag til løsning under: VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 6, 15.05.2015 kl.09:22 i Blogg, 13 kommentarer

 1. februar 2014, sender jeg mail til kommunaldirektør Kari Henriksen (kopi til seniorkonsulent Vaeng i Arbeidstilsynet) med forslag fra NAV til hvordan det må tilrettelegges med stilling for at jeg skal kunne delta i prosess. Denne ordningen er viktig for at jeg ikke skal miste min nødvendige helsemessige oppfølging fra NAV (psykolog, traumesenter Haukeland Sykehus mm.). Jeg finner det også nødvendig å presisere overfor kommunaldirektør Kari Henriksen at jeg er og fortsatt vil være sykemeldt fra min stilling ved Sommerlyst skole.

Setter derfor frist til kommunaldirektør Henriksen med å bringe forholdet i orden, samt og bekrefte dette til meg senest 10. februar, altså samme dag som det er avtalt å møte sakkyndig Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni.


Når kommunaldirektør Kari Henriksen avslutter avsnittet med å begrunne manglende tilrettelegging av ny 50 % stilling med sitat: «?.det ikke er ledig stilling/lønnsmidler ved Sommerlyst skole hvor Esperø Hansen er ansatt.» så sier det meg mye om Henriksens velvilje og ønske om en god og ryddig prosess??

 

 1. Juridisk bistand:

Faktum er at jeg i utgangspunktet har betalt min bistand selv. Når kommunaldirektør Henriksen skriver at kommunene har dekket honorar til Breirem på kr 78.733,-, unnlater hun å ta med at dette er kostnader som kommunaldirektøren selv har skapt gjennom å pålegge advokat Kari Breirem oppgaver (oppg. Henriksen/TK selv hadde ansvaret for)! Når det påstand om dekning av konkret kostnad på til sammen kr 70.535,- i tilknytning til møte 24. og 25.02 er dette ikke korrekt!

Under VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 3, 19.04.2015 kl.09:39 i Blogg, 13 kommentarer

Kan du også lese mail fra kommunaldirektør Kari Henriksen av 30. januar 2014 16:20 med en klar forutsetning for å dekke nødvendig bistand (jfr. tydelig kravforutsetning fra fastlege og råd fra Haukeland Universitetssykehus).

Når det gjelder tilbakemelding på arbeidsgivers dekning av påførte advokatutgifter på kr 78.733,- må jeg tilkjennegi at jeg ble overasket over mottatt svar fra kommunaldirektør Kari Henriksen, sitat: «Betinget at du deltar i den planlagte prosessen i forhold til Samspill og Harmoni som starter opp mandag 3. februar vil Tromsø kommune imøtekomme ditt krav om dekning av påløpte advokatutgifter pr. 15.01.14.,?begrenset til kr 100.000,-».

Etter mitt skjønn er dette en oppsiktsvekkende kobling kommunaldirektør Kari Henriksen her gjør mellom det å gi en ytelse/dekning på inntil kr 100.000,- og forutsetningen hun stiller for dette.  

At kommunaldirektør Kari Henriksen gjennom utspillet også velger å ignorere flere lover/regler og tydelige uttalelser fra NAV og deres forutsetninger for bl.a. nødvendig videre helsemessig oppfølging av meg, min fastleges redegjørelse for min helsesituasjon, inklusiv det faktum at jeg fortsatt var/er sykemeldt, samt Arbeidstilsynets krav/forutsetning for oppfylling av pålegg mm. 

Om undertegnede i dette tilfelle ikke hadde nødvendig finansiell kapasitet til selv om nødvendig å dekke arbeidsgivers påførte advokatkostnader, ville jeg vært tvungen til og ta i mot inntil kr 100.000,- fra kommunaldirektør Kari Henriksen og dermed dessverre samtidig blitt presset til å begå flere brudd på lover og regler.   

 1. Kjørereglene:

Mottatt kjøreregler (16 sider) for gjennomføring av prosess er utarbeidet av arbeidsgiver/Tromsø kommune og Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni. Ved flere anledninger er jeg og min tillitsperson blitt anmodet om å godkjenne/signere fremlagte kjøreregler. Hennes forslag/opprinnelige kjøreregler nektet sakkyndig Brusevold å gi meg. Årsaken til det er nok svært sannsynlig radikale endringer etter at arbeidsgiver/TK "overtok styringen". Kjørereglene ble aldri akseptert og signert av «vår part», særlig p.g.a. begrensningene i tilknytning til ytringsfrihet & taushetsplikt. Kjørereglene er ikke omforent mellom partene i tilknytning til denne varslingssak. Til tross for dette forsøker Tromsø kommune å sette varsler- og grunnloven til side gjennom og forvente at jeg som varsler/ansatt skal «forholde meg lojalt til kommunaldirektør Kari Henriksen egne kjøreregler».

 

 1. Tilgang til gammel epostservere:

Etter 3 års «kamp» mot rektor/enhetsleder Rolf Øistein Barman-Jenssen ved Sommerlyst skole lyktes det meg endelig å få tilgang til mine e-poster med dokumentasjon på hva som faktisk foregikk ved Sommerlyst skole i perioden deler av mine varslinger ble gjort. En liten del av dokumentasjonen ble fremlagt under forhandlingsmøte og resulterte i flere viktige innrømmelser og erkjennelser fra rektor/enhetsleder Rolf Øystein Barman-Jenssen. Referatet (12 sider) kan du som helhet lese under: SELVMOTSIGELSER AV REKTOR ROLF ØISTEIN BARMAN-JENSSEN, SOMMERLYST SKOLE, 04.10.2015 kl.14:22 i Blogg, Én kommentar og DEL 2: NYE SELVMOTSIGELSER OG INNRØMMELSER AV REKTOR ROLF ØISTEIN BARMAN-JENSSEN, SOMMERLYST SKOLE, 08.10.2015 kl.15:53 i Blogg, 14 kommentarer

Barman-Jenssen & Co. har underveis trenert saken i forsøk på å unngå å gi meg tilgang til dokumentasjonen. Jeg har bl.a. mottatt følgende mail:

 


SIDE 2, BREV FRA KOMMUNALDIREKTØR TIL ATIL:MIN KOMMENTAR TIL SIDE 3  OG 4 I BREV TIL ATIL FRA KOMMUNALDIREKTØR, KARI HENRIKSEN: 

Øverst på side 3 fortsetter kommunaldirektør Kari Henriksen å «tåkelegge faktum» gjennom skriv, sitat: «I tillegg til møte den 10.02 har Brusevold har hatt telefonsamtale med Esperø Hansen og hennes tillitsperson den 19.02. OM PROSESSEN og møte med henne og hennes nye advokat (Wik) den 25.02.14» For vår part er det forståelig, frustrerende og belastende at kommunaldirektør Henriksen bare beskriver at det er avholdt møte og telefonsamtale(r) mellom parten og ikke et ord om hva som ble uttalt og kom frem under samtalene? 

Videre går det frem av brevet at det «tradisjon tro» igjen etter vårt møte 25.02. er produsert et mangelfullt referat av Tromsø kommune. Henriksen skriver videre at «vi har imidlertid mottatt referat med mange merknader fra advokat Wik. Vi har ikke hatt mulighet til å gå gjennom disse.."?? Er det ikke en "underlig praksis" at en sender svar UTEN å ta seg tid til å lese svarbrev? Hvorfor..?? En kjensgjerning er det i alle fall at hvis kommunaldirektør hadde tatt seg tid (?), så hadde hennes brev til Arbeidstilsynet sett noe annerledes ut!! (kommer tilbake med detaljene i referatene). 

Oppsummering av prosessen så langt:

Innholdet i oppsummeringen er rystende og meget provoserende lesing! Her skriver faktisk kommunaldirektør Kari Henriksen at sitat: «MED BAKGRUNN I DET TROMSØ KOMMUNE HAR OPPFATTET SOM EN AKSEPT FRA ESPERØ HANSENS TIDLIGERE ADVOKAT, HAR PROSESSEN VÆRT I GANG SIDEN 03.02.14»!!! og «TROMSØ KOMMUNE HAR FREM TIL MØTET 25.02. MED HENNES LEGE OG ADVOKAT FORUTSATT AT ESPERØ HANSEN SKULLE DELTA I PROSESSEN MED BAKGRUNN I ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG OG MEDVIRKNINGSPLIKT IHHT. AML § 2-3. BAKGRUNN FOR DETTE ER AT VI IKKE HAR MOTTATT LEGEERKLÆRING ELLER MELDING FRA TIDLIGERE ADVOKAT ELLER HENNE SELV OM AT HUN IKKE KUNNE DELTA I PROSESSEN. I MØTE DEN 25.02. INFORMERTE IMIDLERTID HENNES LEGE AT DET VIL VÆRE HELSESKADELIG FOR HENNE Å STÅ I EN SLIK PROSESS 0G AT HUN NÅ ER FOR SYK TIL Å DELTA!!! Videre kan vi lese at «bukken skal passe havresekken» og skal ha «FOKUS PÅ Å AVDEKKE OG RETTE OPP FORHOLD SOM VI FINNER KAN HA INNVIRKET NEGATIVT PÅ ESPERØ HANSENS ARBEIDSSITUASJON OG PÅ ARBEIDSMILJØET PÅ SKOLEN» og at «TROMSØ KOMMUNE HAR TILLIT TIL GRY ANDERSEN BRUSEVOLD (SAMSPILL & HARMONI), OG VI MENER AT PROSESSEN KAN TILPASSES SLIK AT DEN BIDRAR TIL Å OPPFYLLE VILKÅRENE I ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG?»

 

SIDE 3 OG 4, BREV FRA KOMMUNALDIREKTØR, KARI HENRIKSEN TIL ATIL:
Jeg vil påpeke overfor dere lesere at både Arbeidstilsynet og samtlige som mottok kopi av brevet har inngående kjennskap til detaljene i saken, uten at noen fant det nødvendig eller naturlig å stille spørsmål eller kommentere dokumentets innhold.

Kommunaldirektør Kari Henriksen håndtering av min varslingssak har resultert i unødig stor belastning og påført meg varig helseskade. At Arbeidstilsynet og hovedverneombud Håvard Sandberg i Tromsø kommune unnlatt å «gripe inn» i spillet er et alvorlig faktum og forverre en varslers situasjon? 

Fortsettelse følger..

 

 

ADVOKAT WIK`S KOMMENTAR TIL TROMSØ KOMMUNE OG SAMSPILL&HARMONI`S HÅNDTERING AV PÅLEGG

Om du fortsatt «henger med i svingen» så har du kanskje også nylig lest mail fra advokat Wik til kommunaldirektør Kari Henriksen av 26.februar, 2014 kl. 13:06? Wik skriver bl.a. at det IKKE ER AKTUELT Å GÅ INN I DEN PROSESS SOM BLE STARTET OPP AV TROMSØ KOMMUNE og oppdragstaker, Samspill & Harmoni ved Gry Andersen Brusevold. Hovedbegrunnelse for denne beslutningen: 1. MANGLENDE TILLIT OG PROFESJONALITET. I mail skriver Wik «Jeg vil, som avtalt, sende et fyllestgjørende dokument som begrunner konklusjonen».

6. mars 2014, Sender Wik overnevnte dokument til Tromsø kommune ved kommunaldirektør Kari Henriksen. Nedenfor lister jeg opp dokumentets hovedmomenter, men anbefaler deg på det sterkeste å lese hele dokumentet.

 • At pågående prosess ikke er av en slik karakter at AT kan godkjenne dette arbeidet som tilstrekkelig for å lukke pålegg nr.1
 • At pålegget bare vedrører REH (ikke det generelle arbeidsmiljøet ved Sommerlyst skole).
 • Etterspør dokumentasjon som underbygger grunnlag for å kreve at pålegg nr.2 kan lukkes.
 • Legeerklæring av 4.mars 2014, som beskriver at pågående prosess som gjennomføres av Tromsø kommune/ «Samspill og Harmoni» ved Gry Andersen Brusevold er helseskadelig for REH
 • At pågående / gjennomført prosess ikke kan medvirke til at ATs pålegg kan lukkes.
 • At prosess bl.a. har klare feil og mangler, herunder fundamentale brudd på rettsikkerhet.
 • At det Tromsø kommune hevder har vært klar enighet mellom partene om å benytte Samspill & Harmon må dokumenteres.
 • At det fremlegges et nærmere konkretisert mandat for kartlegging, som skal danne ramme for oppdraget og samtidig gi føringer for dette. Dette er basale kunnskaper/grunnleggende rettsprinsipper ? som det må forventes at en «profesjonell» part har kunnskap om og ivaretar.
 • Hvilke metoder Samspill og Harmoni/Gry Andersen Brusevold har benyttet i gjennomføring av prosess.
 • Etterlyser: intervjumal, lovhjemmel for å foreta innsamling av personopplysninger uten samtykke, internkontroll, informasjonssikkerhet, jf. Personopplysningsloven §13 og §15, kopi av databehandleravtale mellom Tromsø kommune og Samspill og Harmoni ved Gry Andersen Brusevold, jf. Personopplysningsloven §15, dokumentasjon på at innsamlingen sammenstilling og behandling av personopplysninger er meldt datatilsynet, jf. Personopplysningsloven §31.
 • Prosessen strider/bryter med grunnleggende, kontradiktoriske prinsipper og mangel på åpenhet.
 • Prosess kan stride mot formålet bak reglene om HMS-arbeid, og arbeidsmiljøloven.
 • Krav om utlevering av Alle personopplysninger som er lagret på REH mm. (personopplysningsloven §18 samt partsinnsyn forvaltningsloven §18 og personalmappe kreves fremlagt i sin helhet.
 • Mm.


 
 

Fortsettelse følger..

SAMSPILL & HARMONI, TROMSØ KOMMUNE OG ARBEIDSTILSYNET'S VIDERE HÅNDTERING AV PÅLEGG..

I dag er vi tilbake igjen til sakens kjerne, og fortsetter tidsmessig publiseringen av dokumenter etter avholdt møte 26. februar 2014. Referatet kan leses under: KOMMENTARER TIL REFERAT FRA MØTE 26.2.14, publisert 03.07.2015, kl.23:42 i Blogg, 6 kommentarer

24. februar 2014, kl. 11:30-14:00 avholder Arbeidstilsynet (AT) møte i «saken». Innledningsvis ble pålegg som står ved lag (pålegg nr.1) vist. (På dette tidspunkt er vi ikke kjent med at det foreligger en muntlig avtale mellom Tromsø kommune og Arbeidstilsynet om å «lukke» pålegg nr.2. I ettertid har vi kunnet lese dette i overnevnte referat fra internt strategimøte avholdt 2 dager senere (26.februar 2014) i Tromsø kommune. Til tross for gjentatte henvendelser til AT har vi aldri fått innsyn i det konkrete grunnlaget som er benyttet/fremlagt for lukking av pålegg nr.2. Om kort tid skal jeg publisere en meget interessant kommunikasjon mellom Tromsø kommune og Arbeidstilsynet i tilknytning til dette.)

AT redegjorde/stadfestet deretter for deres ståsted pr. møtets starttidspunkt:

 • «BESTILLING, SAMT ENGASJEMENT AV SAMSPILL & HARMONI, HAR SKJEDD I SAMARBEID MELLOM PARTENE».
 • «Innhold i oppdraget som er gitt Samspill & Harmoni, er i samsvar med det gitte pålegget». 

 

Seniorkonsulent i AT, Jon Helge Vaeng har hele tiden frem til nå gitt meg 100 % medhold og full støtte for min forståelse og mitt standpunkt relatert til «sakkyndig» Brusevold. Senest i telefonsamtaler 4. og 5. februar 2014. Bl.a. uttalte Vaeng, sitat: «at om Gry Andersen Brusevold er en oppegående, seriøs aktør, så stopper hun prosessen og den personlige delen. Man kjører ikke en prosess hvor den ene parten ikke har tillit, da er det bortkastet arbeid for henne og bortkastet arbeid for alle, så man får håpe at hun har den forståelsen at hun ikke ser på dette som et oppdrag som hun har fått fra Tromsø kommune!»

Til tross for at AT er grundig orientert om Tromsø kommunes soloprosess for valg av Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni samt min manglende «aksept og tillit» til valgte firma, velger AT nå å godkjenne firma og oppdraget. MED DETTE BRYTER ARBEIDSTILSYNET VILKÅR SOM DE SELV HAR BESKREVET I PÅLEGG NR.1. DET SKAL BENYTTES EKSTERN SAKKYNDIG BISTAND, SOM BEGGE PARTER AKSEPTERER OG HAR TILLIT TIL, I ARBEIDET MED Å ETTERKOMME PÅLEGG. Alvorlig er det at de også velger å begå grov faktafeil i sitt brev hvor de skriver: "Bestilling, samt engasjement, av Samspill og Harmoni, har skjedd i samarbeid mellom partene, - Innhold i oppdraget som er gitt Samspill og Harmoni, er i samsvar med det gitte pålegget. " Som jeg tidligere har dokumentert her i blogg en, så ble firma/Brusevold aldri godkjent, verken av meg, mine tillitspersoner, av advokat Breirem eller advokat Toril Wik.

Advokat Wik: stilte spørsmål om S&H hadde fått «ET KLART MANDAT, UTARBEIDET AV PARTENE I FELLESSKAP» og om «PROSESSEN RUNDT ENGASJERINGEN AV S&H HADDE VÆRT TRANSPARENT NOK OG SKJEDD I ET KONKRET SAMARBEID MELLOM PARTENE»?

Før Arbeidstilsynet DESSVERRE forlot midt under møtet de selv hadde innkalt til, ble det understreket at de «ikke har noen rolle» i den prosess som må gjennomføres for å finne en løsning, og at videre samtaler kunne fortsette uten AT`s tilstedeværelse.

 26. februar 2014, kl. 13:06, Sender advokat Wik mail med skriftlig tilbakemelding etter «gårdagens» møte til kommunaldirektør Kari Henriksen. Her presiseres det at det IKKE ER AKTUELT Å GÅ INN I DEN PROSESS SOM BLE STARTET OPP AV TROMSØ KOMMUNE og oppdragstaker, Samspill & Harmoni ved Gry Andersen Brusevold. Hovedbegrunnelse for denne beslutningen: 1. MANGLENDE TILLIT OG PROFESJONALITET. Det er altså ikke slik som Tromsø kommune skriver i overnevnte referat fra intern strategimøte avholdt, 26.februar 2014, altså dagen etter, sitat: I MØTE 25. FEBRUAR OPPLYSTE RITAS ADVOKAT AT RITA HADDE TRUKKET SEG FRA DEN PÅGÅENDE PROSESS.

På begge disse møtene deltok følgende personer:

Kommunaldirektør: Kari Henriksen

Enhetsleder/rektor Sommerlyst skole: Rolf Øistein Barman-Jenssen

Hoved verneombud og medlem av Tromsø kommunes varslingsgruppe: Håvard Sandberg

Juridisk rådgiver og medlem av Tromsø kommunes varslingsgruppe: Gøril Høyer

Det fremgår bl.a. også av mailen at «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold gjentatte ganger argumenterer med at hun ikke hadde vært klar over min helsetilstand, dette til tross for at Brusevold tidligere er grundig orientert om min helsetilstand både muntlig og skriftlig, blant annet muntlig i telefonsamtale 27. januar 2014. Det må også bemerkes at Brusevold unnlot å stille til avtalt dobbeltime hos min fastlege.

 

27. februar 2014, kl. 17:03, sender personalsjef Wenche Bergmo på vegne av kommunaldirektør Kari Henriksen purring til AT på søknad om utsettelse av frist for «tilbakemelding i forhold til ATs pålegg punkt 1. Her bekrefter Bergmo at det er muntlig utvekslet informasjon om at pålegg punkt 2 vil bli lukket med bakgrunn i tidligere oversendt svar???27. februar 2014, kl. 18:31, besvarer Vaeng/AT purringen med «Det er selvsagt i orden».28. februar 2014, sender AT ny fristutsettelse til Tromsø kommune for oppfylling av pålegg nr. 1. Frist blir denne gang satt til 7. mars for gjennomføring av pålegg. Kopi av vedtaket sendes ikke til min advokat.

 


 Fortsettelse følger..

GRY BRUSEVOLD/SAMSPILL & HARMONI FORTSETTER ARBEIDET MED TROMSØ KOMMUNE FOR Å STOPPE tromsokommunefarligarbeidsplass.blogg.no

Med hjemmel i forvaltningsloven § 18 har jeg fått utlevert en rekke nye dokumenter knyttet til min varslingssak nr. 2013/1904. Blant dokumentene finner jeg bl.a. kommunikasjon knyttet til min blogg mellom «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni, arbeidsgiver Tromsø kommune/Sommerlyst skole og Arbeidstilsynet.

Etter først å ha varslet riktig tjenestevei (tillitsvalgt, inspektør, rektor/enhetsleder, kommunaldirektør, HVO, byråd for utdanning og ordfører) om manglende handtering av en rekke avvik ved Sommerlyst skole, ble jeg utsatt for gjengjeldelser. P.g.a. ledelsens manglende handtering og etterlevelse av lov- regelverk i min varslingssak har jeg gjennom mange år blitt påført en stor og unødig belastning som har påført meg varig helseskade.

Etter 5 års «kamp» mot omfattende tjenesteforsømmelse av ledelse ved Sommerlyst skole og kommunaldirektør Kari Henriksen kom endelig erkjennelsene fra rektor/enhetsleder ved Sommerlyst skole, Rolf Øystein Barman-Jenssen under forhandlingsmøte 18. mars 2015:

 • Manglende rutiner ved Sommerlyst skole
 • Ikke fulgt eget lov- regelverk
 • Manglende håndtering av varslinger
 • mm. 

Før du som leser gjennomgår dagens publiserte dokumenter, ber jeg deg om å «notere» rektor Rolf Øystein Barman-Jenssens sentrale og viktige innrømmelser under forhandlingsmøte. Jeg kommer tilbake med ytterligere detaljer og dokumentasjon i tilknytning til disse, samt Tromsø kommune & "sakkyndig" Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmonis videre handtering av min varslingssak 2013/1904, Oppdrag - Tromsø kommune.

Referatet fra forhandlingsmøte kan leses i sin helhet på denne blogg under:

SELVMOTSIGELSER AV REKTOR ROLF ØISTEIN BARMAN-JENSSEN, SOMMERLYST SKOLE! 04.10.2015 kl.14:22 i Blogg, Én kommentar 

og DEL 2: NYE SELVMOTSIGELSER OG INNRØMMELSER AV REKTOR ROLF ØISTEIN BARMAN-JENSSEN, SOMMERLYST SKOLE! 08.10.2015 kl.15:53 i Blogg, 14 kommentarer 

Før du går videre anbefaler jeg deg å lese min begrunnelse for å opprette blogg: tromsokommunefarligarbeidsplass.blogg.no i bloggens innledning under:

INNLEDNING - DAVIDS KAMP MOT GOLIAT! 02.12.2014 kl.21:24 i Blogg, 4 kommentarer

Rystende behandling av arbeidsgiver Tromsø kommune etter at fastlege slo alarm.. om arbeidsmiljøet ved Sommerlyst skole, og meldte denne varslingssak m/påfølgende gjengjeldelse til Arbeidstilsynet 11. januar 2012.

 

19. desember 2014 kl. 14:55 sender Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni mail til Arbeidstilsynet med kopi til kommunaldirektør Kari Henriksen med spørsmål om det er «gitt åpning for offentliggjøring av sakens dokumenter?». Avslutningsvis ønsker ekstern sakkyndig en tilbakemelding eller dialog på hvordan Arbeidstilsynet stiller seg til blogg?19. desember 2014 kl. 15:11 besvarer seniorkonsulent Jon Helge Vaeng spørsmålene med å vise til forvaltningsloven § 18 og at Arbeidstilsynet ikke kan se at de kan gjøre noe med den.23. desember 2014 kl. 08:51 sender Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni mail til Arbeidstilsynet med kopi til kommunaldirektør Kari Henriksen, jurist og tilsynsleder i Arbeidstilsynet. I mail ber «sakkyndig» om tilbakemelding på vedlegg og gjerne samtale knyttet til dette, "da jeg anser blogg som uheldig fremgangsmåte i denne sak":

 • Presiserer «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold at opplysningene er unntatt offentlighet. Videre stiller «sakkyndig» spørsmål om «er det slik at ved partsinnsyn opphører unntatt offentlighet»?
 • Stiller spørsmålet om videre saksgang er forsvarlig i form av blogg eller burde det gjennomføres andre tiltak? Bør AT gi råd og veiledning for å sikre videre forsvarlig saksgang?
 • «Sakkyndig» Brusevold ber Arbeidstilsynet(!) vurdere om det bør gjennomføres tiltak for å stoppe blogg.
 • Etc.

 

6. januar 2015 kl. 10:42 sender Brusevold purring med kopi til kommunaldirektør Kari Henriksen m.fl. hvor hun ber om en snarlig behandling grunnet dens karakter.

 

9. januar 2015 kl. 15:34 sender Brusevold purring på purringen med kopi til kommunaldirektør Kari Henriksen mfl. hvor hun ber om høy prioritet. Ber om en samtale med dere på mandag. Når kan dere evt. snakke med meg?

9. januar 2015 kl. 15:38 mottar Brusevold «endelig befriende tilbakemelding» fra seniorkonsulent Vaeng med melding om at hun blir oppringt kl. 10:30 førstkommende mandag.26. januar 2015 kl. 14:58 sender «sakkyndig» mail hvor det går frem at «saken skal behandles innen utgang januar 2015». Her argumenterer Gry Brusevold igjen for at det nå er «bekreftet behov for å følge opp bruk av blogg»3. februar 2015 sender Arbeidstilsynet tilbakemelding på Gry Andersen Brusevold henvendelse med kopi til kommunaldirektør Kari Henriksen. Av svaret kan vi bl.a. lese følgende: «At Rita Esperø Hansen velger å legge ut dokumenter som er unntatt offentlighet bl.a. for å beskytte henne selv, på en offentlig blogg, er vi helt enig i at er uheldig. Det vil være ekstra uheldig hvis hun velger å publisere rapporten du lagde etter at du hadde sluttført ditt oppdrag for Tromsø kommune da denne også omhandler øvrige arbeidstakere ved Sommerlyst skole». I siste avsnitt går det frem at «AT. ikke kan se at de har mulighet til å gjøre noe med hva Esperø Hansen legger ut på sin blogg og at AT. har vurdert «sakkyndigs» forslag om å tilskrive Hansen og nettstedet hvor hennes blogg er publisert, men har kommet til at dette ikke er hensiktsmessig da vi som sagt ikke kan hindre Esperø Hansen»

 5. februar 2015 kl. 11:23 meddeler «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold/Samspill & Harmoni rektor/enhetsleder Rolf Øistein Barman-Jenssen Sommerlys skole, organisasjonssjef Wenche Bergmo og kommunaldirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune om resultatet av hennes innsats. Avslutningsvis i sin redegjørelse (vedlegg) ber «sakkyndig» Gry Andersen Brusevold Tromsø kommune om å vise forsiktighet med å utlevering av dokumenter til meg, samt å vurdere videre hvilke tiltak som bør iverksettes, samt at arbeidstakere informeres i den forbindelse. Undertegnede avventer videre oppfølging av denne sak, men er åpen for dialog.
FORTSETTELSE FØLGER...

HVORDAN TØR DU.., ORDFØRER JENS JOHAN HJORT?

 

17. august 2015, kl 14:29/20:14 sender jeg "åpent brev til Tromsøs ordfører, Jens Johan Hjort.  Vedlagt følger kopi av fyldig referat fra forhandlingsmøte med Tromsø kommune. Referatet ble i sin helhet publisert i 2 runder ( 4.10.2015 kl.14:22 & 8.10.2015 kl.15:53), og kan leses i denne blogg under overskriften "SELVMOTSIGELSER OG INNRØMMELSER AV REKTOR ROLF ØISTEIN BARMAN-JENSSEN, SOMMERLYST SKOLE". Som det fremgår av brevet er ordfører Hjort også tidligere orientert av meg om varslingssaken ved Sommerlyst skole. I tillegg til å erkjenne og ha gjort en "dårlig jobb, ha dårlig samvittighet mm" har ordføreren også ved flere anledninger lovet å engasjere seg i min varslingssak. Ut fra påfølgende adferd kan det se ut til at også ordføreren har "møtt veggen" på rådhuset når han har forsøkt å gjøre sin rett / plikt ? 18.august 2015, kl 16:39, mottar jeg svar på brevet fra ordfører Jens Johan Hjort. I tilbakemeldingen velger Hjort å unnlate å gå inn i varsling I tilbakemeldingen velger Hjort å unnlate å gå inn på varslingssaken/situasjonen ved Sommerlyst skole, men bare å kommentere en 'uvesentlighet' i brevet. Avslutningsvis skriver han at han "etter å ha møtt veggen" på rådhuset ikke vil engasjere seg i min varslingssak fordi det sitat : "..uten unntak har bidratt til uryddighet og økt konfliktnivå"!!

18.oktober 2015, kl. 11 : 13, sender på nytt redigert utgave av "åpent brev" til Jens Johan Hjort, samtidig som jeg ber om tilbakemelding på "hvordan kommunens øverste ledelse vil håndtere mottatt informasjon / varsel.  (Dette er nøyaktig samme brev til ordfører som ovenfor,  men med en endring. Anbefaler leseren på det sterkeste å lese hele brevet da det bekrefter alvorlighetsgraden i mine varslinger uten at det blir reagert).

Hvordan tør du.., ordfører Jens Johan Hjort

19. februar 2013 ble jeg invitert til deg for å orientere om mine varslinger, og hvordan jeg bl.a. på grunn av ledelsens manglende og feil håndtering er blitt utsatt for påfølgende gjengjeldelser i form av mobbing og trakassering ved Sommerlyst skole. Du tok deg tid, lyttet og  gav meg klare forhåpninger. Så ble det stille. Lenge. Purringer ble sendt deg, men dessverre ikke besvart. Hele ni måneder gikk før kontaktet meg. Det er umenneskelig lang tid å  "gå  på vent" når en er traumatisert og langtidssykmeldt. Til tross for at du skulle følge saken nøye, gav håp om en løsning som skulle ivareta meg på en god måte og "når prosessen er ferdig skal sitte med en følelse at det har gått for seg på en ordentlig og god måte slik at det kommer inn på riktig spor til slutt. For der er det veldig  fra nå", er det fortsatt ikke noe som tyder på dette. Derfor tillater jeg meg å komme med en ny påminnelse. 

30. juni ringer du og meddeler følgende: "Jeg ringer for å beklage. Dette er det jeg har dårligst samvittighet for i hele min ordfører periode, og med god grunn. Jeg har gjort en forferdelig dårlig jobb. Det du skrev om i avisen(..) kan jeg bare skrive under på, en beskrivelse av situasjonen som er helt riktig." "Jeg har fremdeles full tillit til din fremstilling av saken..dette bærer bud om at du ikke er blitt  behandlet rett (..)". "Jeg burde absolutt ha grepet fatt i saken i februar da du la den fram. Burde prioritert den aller høyest.(..). Alt for dårlig, beklager igjen, for jeg burde grepet inn." 

I samtale med deg Hjort, ble jeg møtt med god talekunst og når mennesket er på sitt mest sårbare griper det hvert et halmstrå. Nok en gang klarte du å snu mismot til optimisme..du hadde, som du fortalte, begått en stor feil. Du ba om unnskyldning, og for meg betyr et unnskyld mye når det kommer fra hjertet.. 

Jeg er kjent med at du kontaktet kommunaldirektør Kari Henriksen for å anmode om møte i  saken. Så skjer det noe.. det samme som med andre som har vist et øyeblikks mot og handlekraft i saken. Noe som gjør store menn til små menn og gjør stemmene utydelige og maktesløse. Akkurat hva og hvilken makt som råder i en krok i rådhuset er jeg slett ikke sikker på, men det lover ikke godt.

Min varslingssak hadde ikke eksistert om ledelsen ved Sommerlyst skole hadde håndtert varslingene etter regelverket. Etter at min varslingssak er blitt dokumentert og "offentlig" er jeg blitt kontaktet av mange ansatte/tidligere ansatte som gjenkjenner Tromsø kommunes "prosesser". Etter å ha varslet om    en rekke avvik ved skolen ble jeg over tid utsatt for gjengjeldelser. Belastningene eskalerte etter at Arbeidstilsynet ga Tromsø kommune 2 pålegg. Prosessen for lukking av pålegg som ble overtatt og ledet av kommunaldirektør Kari Henriksen har vært helsefarlig, påført meg store belastninger og varige skader, med bl.a. PTS.

Etter drøyt 5 års kamp mot omfattende tjenesteforsømmelse og etter at dokumentasjon ble fremlagt i møte 18. mars då. kom innrømmelser fra rektor Rolf Øistein Barman-Jenssen om at mine varslinger om flere kritikkverdige forhold ved skolen ikke var håndtert, og at HMS/AML regelverket ikke var implementert i driften ved Sommerlyst skole. Og verre skulle det bli; etter å ha gjort min samfunnsplikt/brukt min rett og varslet om graverende avvik gjennom media/blogg om situasjon ved skolen og å ha takket nei til 2 tilbud fra Tromsø kommune om sluttpakke/salg av dokumentasjon og bevismaterialet i tilknytning til min varslingssak, blir jeg møtt med oppsigelse fra min stilling ved skolen fordi jeg fulgte varslingsregel/lovverket!

Har ordfører Hjort da forstått alvoret i situasjonen?

Du ble orientert om manglende håndtering/tiltak av varslinger som omhandlet elever som  opplevde seksuelle krenkelser ved Sommerlyst skole og var/ble suicidal. Disse elevene som ble krenket av lærere, de som ikke ble hørt og tatt på alvorlig er det dessverre kanskje for sent å gjøre noe med/for? Men hva med de som kommer etter? Kan du som ordfører og øverste ansvarlige i Tromsø kommune være sikker, eller garantere for at vedkommende ikke fortsetter å begå nye overgrep mot elever/kollega? Kan du forsikre oss om at ikke andre som prøver å si i fra, blir møtt med et flir eller forklaring som; "X er unnskyldt fordi han har lav IQ og er mongoloid".

Eller hvordan er det nå med rus blant ansatte - er du trygg for at det fortsatt ikke er lærere som er preget av rus i «korridorene» og som utfordrer skolehverdagen for elever og kolleger? Mennesker/ansatte med personlige problemer, som dessverre ikke får adekvat behandling pga ledere som unngår det ubehagelige. Eller gis det fortsatt råd som: "Vi vil ikke blande oss inn", "Bare unngå X på dårlige dager, så går det bra." eller "Gi X en pastill så kjennes ikke lukta."? Har tanken slått deg, ordfører, at her er mange elever, familier og lærere som ble offer for ledelsens manglende håndtering og kompetanse? Alle pålagte møter som ikke ble etterlevd, alle de som ikke ble hørt... Hvordan kan du berolige oss med at fremtidige bekymringer fra elever/pårørende/lærere ikke havner i søppelbøtta, eller, som i min sak, unnlatt å journalføre? 

Å kombinere et "pill råttent system" med god samvittighet er umulig. Jeg er ute av jobb fordi jeg fulgte regelverket og hjertet - for meg et enkelt valg. I vår by er varslere brakt til taushet. For hvor er de som skal imøtekomme og sikre at lovverk blir fulgt? Lederne som tenker med hodet og handler med hjertet? Som holder det de lover? 

Er det et slikt lederskap og saksgang som bygger gode kvaliteter for ansatte og byens borgere, og som fører byen vår i riktig retning..? Hvordan ser du for deg at denne "ivaretakelsen og utfallet" du lovet meg, skal gå for seg og hvordan kan du som øverste leder, fortsatt la være å engasjere deg? Hvordan tør du?

Rita Esperø Hansen, varsler

 

18.oktober 2015, kl. 11 : 09, ( altså 4 minutter før jeg sender min mail?) mottar jeg "automatisk svar " fra tidligere ordfører Hjort om at han ikke lengre er "ansvarlig" ordfører i Tromsø kommune. .. 

 

 

 

 

 

DEL 2: NYE SELVMOTSIGELSER OG INNRØMMELSER AV REKTOR ROLF ØISTEIN BARMAN-JENSSEN, SOMMERLYST SKOLE

I dag legger jeg ut siste og 2. del av referat fra forhandlingsmøte mellom meg og Tromsø kommune. Første del og tilhørende/innledende tekst ble lagt ut 4.10.

Til stede for Tromsø kommune: Wenche Bergmo (WB), kommuneadvokat Thorbjørn Bakkelund (TB), Gørild Høyer (GH), Rolf Øistein Barman-Jenssen (RØBJ)

Til stede for arbeidstaker: Advokat Toril Wik (Wik), Lars Loor (LL), Asbjørn Giæver Hansen (AGH), Rita Esperø Hansen (REH).

Fortsettelse av referat, DEL 2 av 2: 

LL: Men det er altså ikke håndtert etter skjema for håndtering av kritikkverdige forhold?

RØBJ: Denne meilen kommer. På dette tidspunktet ba jeg også om et avklaringsmøte med Rita for å begynne å undersøke saken nærmere. Jeg innkalte to eller tre ganger og det var da Rita tok kontakt med fastlege og det ble et annet møte der Loor deltok for første gang. Det var ikke et avklaringsmøte. Dere ville ha avklaring på at det dreide seg om mobbing og trakassering, en bekreftelse vi ikke kunne gi dere. Så stoppet saken der og som jeg har skrevet og tenker at det var i det møte jeg mistet fullstendig tak på saken. Den ble meldt til Arbeidstilsynet, noe vi tenkte i utgangspunktet var greit, da vi ikke fikk det til. Så tok alt veldig lang tid. Men etter meil innkaller jeg Rita til møter, men de møtene møter hun ikke på.

REH: En ting må jeg få si..hvorfor møtte jeg ikke til møte? Det er skuffende å høre deg si dette, uten at du fullfører.

RØBJ: Da må du hjelpe meg igjen, hvorfor kunne du ikke møte?

REH: Jeg kunne ikke og ble frarådet av lege å stille opp på nok et møte, etter å ha stilt på gjentatte møter med deg, inspektør Vollan og Mortensen hvor jeg ble "nedkjørt" - ble ikke hørt. Jeg etterspurte referater, etterspurte handlinger, men fikk ingen ting. Da ble det sagt stopp ..jeg var syk og kunne ikke stå i det alene.

RØBJ: Jeg vet at du var syk. Jeg husker at du sendte meg mail og vi utsatte møtet. Jeg husker også at jeg ba deg velge tidspunkt og husker at i siste mail fra deg skriver du skulle ha møte med fastlege og møte kom nok ikke til å bli anbefalt.

REH: Ja, jeg var veldig ærlig på det at jeg kunne ikke gå inn i flere slike møtesituasjoner, med

WB: Vi har forstått nå hvorfor det ikke ble flere møter, og så ble saken sendt til Arbeidstilsynet og historikken er vi alle en del av.

AGH: Vi går videre med brev av 4. 3. hvor du skriver at Rita trives godt i følge medarbeidersamtale.

RØBJ: Ja, det er noen små ord som står der.

AGH: Rita har en kommentar som står i rød ramme og opplever ikke at det referatet dere har lagt frem gir et helhetlig bilde. Rita har gjort en oppsummering av møte.

REH: Jeg ga ei tilbakemelding etter møte da jeg fant skrivet utrolig usammenhengende og ufullstendig. Leser man det nøye ser man at det er ingen grunn til å rope hurra. Det jeg uttalte i forhold til spørsmålet om trivsel, var at det som holdt meg opp på skolen var samarbeidet med elevene. Jeg trivdes i klasserommet. Denne tilbakemeldingen ga jeg på et senere tidspunkt når jeg leste skrivet. Noe annet som jeg mener er viktig er at når jeg under samtalen kommer inn på hva som egentlig skjer på jobben, sier inspektør Vollan at det skal vi ikke ta opp her, men er noe du skal ta opp med rektor. En slik avtale gjorde du med meg; hvis det var noe som skjedde vedrørende saken så skulle jeg komme direkte til deg med det. Husker du det?

RØBJ: Ja, de tror jeg nok jeg har sagt mange ganger, for jeg ønsket jo det.. Da er vi i mai..

REH: Nei, det var tidligere. Jeg respekterte inspektør Vollan sitt ønske.. Jeg hadde det ikke bra i møtet, (..) det var forferdelig

RØBJ: Det kan ikke stemme, dette møte er 22.3.

REH: Det stemmer godt, og i den neste medarbeidersamtalen fikk jeg beskjed om det samme; det som handler om varsling og gjengjeldelse skal ikke tas opp der, men er noe som rektor skal håndtere. Inspektør ønsket ikke å bli innblandet i saken.

RØBJ: Jeg skjønner hva du mener og hva som er poenget

AGH: Fra brev 4.3.: "Vi ser ikke å kunne etterkomme ditt krav om ytterligere skriftlig dokumentasjon, ut over det du har fått tidligere og som også fremgår av vår redegjørelse til Arbeidstilsynet."  Det var enighet om at rektor skulle dokumentere handteringen av varslingene.

RØBJ: Det har jeg gjort. Det ligger med saken som er sendt.

AGH: Så du mener at vi har mottatt dokumentasjon i saken og som viser at saken er handtert i henhold til regelverket?

WB: Hvilken varsling snakker dere om nå?

AGH: Nå er vi inne på de varslingen som rektor har erkjent - lydbåndopptaket og varsling av 12.11.12.

RØBJ: Det finnes referat fra de møtene som er redegjort der jeg sier hva som er gjort med saken, hva som er gjort og hvor den står.

RØBJ: Kan sende den, men mener dere har det. Kan vi heller gjøre det omvendt, at dere sier hva dere ikke har, og så sender jeg det.

AGH: Vi etterspør handtering, dere sier vi har fått det, og så sier vi at vi kan ikke finne det. Går det an å forholde seg til det som ble avtalt under oppsigelsesmøte og sende over den dokumentasjon du mener er dokumentert i henhold til regelverket.

WB: På de to varslingen som er erkjent i dette møtet.

RØBJ: Det er mer komplisert enn som så. Den siste varslingen som kom prøvde jeg å få tak i. Rita møtte ikke og det ble et annet møte og en helt annen vinkling på saken. Jeg opplever at denne prosessen er utrygg og ikke forsvarlig. Handler om bloggen og det å sende fra seg andre dokumenter det andre er nevnt. Redd for at det legges rett ut på bloggen.

AGH: Kan du sende de til advokat Wik?

RØBJ: Ja, det kan jeg gjøre. Det blir gjort i løpet av neste uke.

RØBJ: Det har blitt sendt og sendt..

WB: Ja, det har blitt sendt og sendt. Vi må sende det vi har.

RØBJ: Hvorfor vil ikke dere bidra? Hvorfor vil ikke dere fortelle hva som mangler?

AGH: Forstår at rektor er engstelig i forhold til varsling og seksuell trakassering, men viktig at du beviser at de varslingen du har i forhold til seksuell trakassering som også andre har gjort, blir sendt til Wik og kvittert ut.

RØBJ: Nei, det har vi forklart, vi kan ikke bevise hvordan vi har handtert varsel fra andre.

REH: Det er jo bekrefte at jeg har varslet om det

RØBJ: Jeg har tenkt at du kunne vært en del av det teamet, men har ikke noe som kan beviser det.

REH: Det er altså ikke notert at jeg har varslet om det?

RØBJ: Jeg kan ikke finne det.

AGH: Rita har varslet riktig tjenestevei - inspektør, rektor, Amdal Fyhn, ordfører Hjort og fortsatt opplever at varslingene ikke blir tatt på alvor. Hun går da ut i media, slik jeg kan se er både hennes plikt og en rettighet slik jeg ser varslerloven, så når du sier at hun har varslet er det merkelig at du skriver slik du gjør her.

TB:  Slik rektor anfører her så er det innholdet som er publisert på bloggen, så mener man at det ikke er en forsvarlig varsling.

LL: Det står der, og er merkelig for Barman-Jenssen har selv bekreftet at alt er i skjønneste orden på Sommerlyst skole, men ho Rita kan ikke komme dit. I varslerloven står det spesifikt at når en har varslet internt på alle ledernivå, så er det legitimt å varsle i media.

TB: Det er innholdet det er snakk om:

REH: Da må jeg spørre; hva kunnet jeg skrevet for å blitt hørt? Jeg er fortsatt ikke blitt hørt eller tatt alvorlig. Det må også Barman-Jenssen erkjenne at det er ikke mitt ansvar å gå til dette skrittet. Du vet hva som ligger i bunn og som jeg nødig vil publisere, men jeg er visst nødt.. Er det jeg som skal få kritikk for at jeg prøver å overleve og skaffe meg et liv og bli hørt der hvor du har sviktet - både som leder og medmenneske. Fortell meg hva jeg skal gjøre for at du skal ta tak i det?

TB: Vi kommer ikke videre.

WB: Vi er uenig, og det har vi vært i prosessen.

LL: Det som står i blogg er helt klart innefor forvaltingsloven, det som kommunen mener er ulovlig.

TB: Vi er uenig og må respektere at dere har et annet syn.

AGH: Rektor skriver: 29.5.12: "Rita har fått overlevert et lydopptak av en lengre samtale på kontoret hvor hun og andre blir omtalt svært negativt."  7.6. skriver han at Rita er omtalt veldig negativt i lydopptaket. Skal ikke sette ord på det, men ser det som en erkjennelse på at rektor erkjenner at lydopptaket går hardt inn på Rita når du skriver svært negativt.

RØBJ: Det er adjektiver, men ja, hun er omtalt negativt. Det kunne vært andre adjektiv også, men det skriver jeg ikke

AGH: I avisa Nordlys 7.8.12 kommuniserer man ut til omverden at de er lærere som er blitt avlyttet på kontoret. Rektor uttaler at det er ingen mobbing, de har behandlet denne saken og konkluder med at det foregår ingen mobbing mellom lærere på Sommerlyst skole. Han opplyser videre at de jobber videre med arbeidsmiljøet på skolen og er ganske sikker at de vil få gjort dette på en god måte. Hvordan tror rektor at dette opplevdes for Rita?

RØBJ: For det første var det ikke brukt ordet mobbing tidligere, men baksnakking. Utdanningsforbundet var inne i saken og henla den. De sa at dette var ikke mobbing, men konflikt og som er bakgrunn for kommentar. Dette var ikke noe vi ønsket å gå til avisa med. Men hvor langt skal vi gå? Jeg kan selvfølgelig sitte å svare hvis det hjelper..

AGH: Mener du at det er konflikt?

RØBJ: Ja, jeg mener at det er det slik jeg kjenner saken. Vi er veldig uenig, og jeg mener at vi har håndtert den så godt vi har kunnet ut fra det vi har visst. Derfor har bedt om informasjon.

REH: Rektor syns altså det var en god måte å handtere saken på med å gå ut i avisa, og også bruke bilder fra mitt kontor og med min plass?

RØBJ: Jeg har ikke valgt det kontoret..Kanestrøm stod plutselig der. Jeg ser at det er uheldig, vi skulle ikke vært der og det er jo til å kjenne igjen

REH: Jeg ser på dette som gjengjeldelser.

RØBJ: Det er det ikke, jeg ville hjelpe deg og så at du hadde det vanskelig.

AGH: "Det er tydelig gjort for å dokumentere et usundt miljø, noe innholdet bekrefter, sier de som har lyttet til opptaket. Med mobbing og trakassering blant ansatte."

RØBJ: Jeg lurer på hvem den personen er?

REH: Jeg vet hvem de personene er, her er tre personer som uttaler seg til avisa. Rektor har kjennskap til andre som følte seg trakassert på SL og som både vært sykmeldt og blitt borte.

AGH: Tillitsvalgt, Mona Lucas, sier på generelt grunnlag at hun opplever forholdene ved Sommerlyst som bra og at arbeidsmiljøet er godt og mer ønsker hun ikke å si om saken. For Rita som mener seg mobbet/trakassert blir det ganske kraftig kost å se at enhetsleder står frem i avisa og benekter det.

RØBJ: Hvem er det i utgangspunktet som går til avisa? Det er ikke vi.

WB: Vi har sagt i flere møter at vi respekterer den følelsen hun har, men vi kan ikke spole oss tilbake til 2012. Vi har prøvd å håndtert det og.. og om hva dette egentlig handler om, men å starte her nå blir.. Hva vil dere egentlig? Hva vil dere ha dokumentert?

AGH: 31. 10. Noen skamfulle medarbeidere som uttalte seg i avisa.

RØBJ: Ja, hvem?

REH: Vet rektor hvem det er?

RØBJ: Nei, men jeg gjør meg noen tanker omkring det.

AGH: Det er tydelig at det ønskes å slå hardt ned på: Rektor skriver i mail til alle ansatte; la spekulasjoner ligge, jeg kommer til å svare i form av et leserinnlegg. Noe du gjør. (Refererer fra innlegg, se utlegg av den her på blogg).

RØBJ: Det er veldig rart at du fremmer dette gjennom avisartikler. (Dette er i mot Tromsø kommunes eget regelverk.)

REH: Det er veldig rart at rektor går ut slik.

RØBJ: Ja, selvfølgelig er det. Men jeg har et helt personale på 80 stk der halvparten sitter å skriker, og spør om ikke jeg kan gjøre noe. Jeg sier nei, for vi har en ansatt til og vi skal ikke si noe. Men på det tidspunktet var jeg nødt for hele personalet holdt på å gå i oppløsning.

REH: Du viste da at det foregikk mobbing og trakassering.

RØBJ: Nei, jeg visste ikke det.

REH: Du hadde fått det dokumentert og hørt på lydopptak.

AGH: Her er varslet av 12.11. og dere har bekreftet at dere kjenner til detaljer. Det er ikke tvil i følge det at Rita har blitt utsatt for mobbing og trakassering.

RØBJ: Vi mener at det er tvil om det og at det er håndtert. Alle de forholdene er tatt opp.

Blir diskusjon omkring vår tidsbruk. WB spør om hva det er som vi trenger å få vite.

Wik: Litt framdrift. Prøve å unngå polemikk, men skal ta noen få slides til. Hvis denne saken kommer for retten vil saken gjelde arbeidstakers ytringsfrihet opp mot arbeidstakers lojalitetsplikt. Det vil være tvistetema og så vil selvsagt bakteppet for saken være at REH har varslet gjentatte forhold. Og særlig vil gjengjeldelseshandlingen, særlig fra kommunen. Dokumentasjon fra prosessen og Samspill og Harmoni som vi opplever som særlig kritikkverdig, særlig i forhold til gjengjeldelsesprosessen.

AGH: Rita sendte varsel til Barman-Jenssen og sender etterlysning på svar. Tilbake får hun på mail at rektor kommer ikke til å svare pr. e-post.  5. des. svarer inspektør Vollan lignende: "Ser at du etterlyser svar, men etter avtale med rektor ble vi enige om at det vil være bedre å ha et møte med deg, enn å skriftliggjøre svar."  Så ei varsling som ikke er kjent og er ei oppsummering etter et møte 30.11.12. Der etterlyser Rita bla handtering av XXX. 2. januar etterlyser jeg på nytt et svar. Hun får forstsatt ikke svar og etterlyser nok en gang 12. januar. Hun får svar fra Vollan med kopi til Barman-Jenssen, og her kan sees at rektor har hatt innsyn i mail før Rita får den. Her svarer inspektør; Ja, jeg har hatt samtaler med XXX. Er ikke det en bekreftelse på kritikkverdig forhold og som dere også bekrefter her har registrert og handtert.

RØBJ: Nå vet jeg ikke hva saken gjelder.

AGH: Det står her at du har vært på møte 30.11. og her bes det om at det blir skriftliggjort og besvart. Etter x antall purringer får hun bekreftelse fra inspektør på at hun har varslet om kritikkverdig i sin klasse og det er det ingen andre som kunne gjort.

RØBJ: Nå snakker vi om nyere tid.

AGH: Vi har ca 60 lysbilder som underbygger hennes påstand om varsling og gjengjeldelser, og derfor reagerer vi sterkt på påstand om at det ikke er varsling. Blir derfor sjokkert av ditt brev av 16.2. hvor du skriver at du har vært grundig i dine undersøkelser, snakket med ansatte i adm. osv., og så påberoper du deg at det er andre som har varslet om ruset lærer og (....) under tentamen.

RØBJ: Denne saken spurte jeg om. Den saken jeg refererte til i sted er tilbake i tid. Dette er en ny, bare så det er klart. Det er jo litt underlig at denne ikke kommer opp når jeg tar dette opp med hele kollegiet/administrasjonen når vi hadde det forrige møte og sier at vi må finne ut hva har vi på disse sakene. Dette skulle vi ha husket.

REH: Det er deg, Barman-Jenssen, jeg har varslet til, og det er ikke bare en episode om XX, det er mange. Du sier også tidligere i dette møte at jeg ikke har varslet om XX.

RØBJ: Ja, jeg husker at du har nevnt dette på et møte.

REH: Nevnt det? Ja, jeg ble sykemeldt på grunn av dette..

AGH: Det er bemerkelsesverdig når dere mener at det er håndtert i forhold til regelverket.

RØBJ: Det er jo handtert, men som det er påpekt så er det i forhold til skriftligheten og disse skjema så har vi antagelig ikke gjort det. Men det er håndtert med at det er meldt, så er det antakelig.. Det er handtert, slik vi også kan se det der på mailen.

LL: Skal vi forstå det slik at det du prøver å si at det at inspektør har pratet med XX, betyr at det er håndtert.

RØBJ: Nei, men vi kan ikke gi innsyn i hva som er gjort, men krav på en tilbakemeld.

REH: Hvorfor skal ikke jeg har en erkjennelse på at jeg har varslet om kritikkverdige og alvorlige forhold på Sommerlyst? Noe som har påført både elever og voksne skader.

AGH: Vi ser at det unngås skriftliggjøring.

RØBJ: Det er for å unngå skriftlig kommunikasjon frem og tilbake. VI har absolutt denne erfaringen i denne saken, blitt sendt mye mail frem og tilbake, plukket på, plukket sundt, og gjort alt spissere og saken vanskeligere. Derfor har vi bedt om møter for å prate om saken.

AGH: Men dette er ikke saken, dette er ei varsling. Så hvis du sier at du ikke har villet skriftliggjort det fordi dette er denne saken. Du er overrasket og kollegiet er overrasket over at Rita dokumenterer varslinger. Vi snakker om sakens kjerne.

RØBJ: Gå bare videre.

AGH: Vil bare gjøre deg oppmerksom på at det er flere varslinger i samme mail, men ville bare presisere det som går på XX siden du har sagt at Rita ikke har varslet om XX. Det er ingen andre som kunne varslet om at vedkommende har kommet inn under eksamen. Det er greit at andre kunne varslet om denne og tidligere episoder, men ikke om detaljer.

REH: Jeg ble også utsatt for gjengjeldelser da jeg ble avslørt som varsler.

RØBJ: Den saken husker jeg, og ble undersøkt. Det var sagt at vi hadde avslørt deg, men har fått bekreftet at det har ingen gjort.

AGH: Rita etterlyser svar på mail. Etterlyser på nytt. Og ifølge varslingsregelen står det at det skal være agert innen en uke.  Ber om nytt møte. Viser til mail av 17. januar og etterlyser svar, med kopi til inspektør.

RØBJ: Viser til at han prøver å få til et møte på høsten hvor vi kan sette oss ned å avklare hva det er vi vil. Hva er hennes forventningen og hva er mine forventninger.

AGH: Saken? Her varsles om mobbing, trakassering om gjengjeldelse. Det er det dreier seg om og at dette ikke ble håndtert i forhold til regelverket. Hadde det blitt gjort i henhold til regelverket, hadde ikke dette blitt en sak. En mail 22.11. varsler Rita om gjengjeldelse til inspektør Simonsen, og nå er det sagt at Rita ikke har meldt om noe slikt.

RØBJ: Det er ikke gjengjeldelse. Det har vært en diskusjon mellom Rita og XX på et kontor. Jeg har fått dette varslet fra andre siden også. Kraftig, og vi har snakket med andre på kontoret. Da var Rita sykmeldt, men har tenkt i ettertid at jeg burde innkalt Rita da. Men tenkte siden hun var sykmeldt gjør vi ikke noe mer med det, da kan hun få fred, men burde innkalt begge til et møte.

REH: Minner om at jeg ble trakassert 4 uker tidligere av samme lærer.

RØBJ: Er bestemt på at alle de varslingene de har mottatt er håndtert så langt som det var mulig, og så er det også slik at vi har manglet Rita sin medvirkning.

LL: Er de varslene ferdigbehandlet og dokumentert at de er ferdigbehandlet?

RØBJ: Nei.

Wik: (...)

WB: Pr i dag har ikke vi noen alternative løsninger og tenker at oppsigelsen er gyldig.

REH: Her er kommet erkjennelser om at det er varslinger, erkjennelse av varslinger som ikke er tatt tak i, varslinger som ikke er hørt, erkjennelser over at man ikke har brukt varslingsregelverket, jeg prøver å få skriftliggjort varslinger/gjengjeldelser gjennom flere mail, både rektor og inspektør nekter å skriftliggjøre dette. Jeg har gått langt i å få frem denne saken, og vet ikke hva mer jeg kunne gjort. Jeg holdt ut lenger (..)på Sommerlyst og jeg er ikke den første i en slik situasjon der oppe.. Jeg skjønner godt de som blir syk og trygdet, det er ikke liv lage for slike prosesser. Men jeg skal fortsette å kjempe for å få frem hva som har skjedd, og jeg håper du (Barman-Jenssen) legger på vekstskålen dette.. som er ditt ansvar. Det er heller aldri for sent å gjøre noe med dette.

AGH: Rita sitter med mye dokumentasjon omkring saken vedr. mobbing/trakassering/gjengjeldelse og mye vil ikke akkurat løfte profilen til Sommerlyst skole. Hvis det som er lagt ut på bloggen oppleves som ukomfortabelt, så er dette bare 4-5 mnd av 5 år. Det blir forsøkt fremstilt som det meste av varslinger oppleves å være handtert, men vi sitter med dokumentasjon som sier noe helt annet.

TB: Jeg oppfatter det som vi er i ferd med å avrunde ganske snart.. Vi er vel der nå. Har Wik og klient drøftet om hva som skal til for at denne saken kan bilegges mellom partene. Det har vært en lang sak - kan vi vel være enige om. Jeg tror ikke at Sommerlyst skole, TK eller Rita er tjent med at dette bare vedvare og vedvare i det uendelige. Jeg lurer bare på om det er noen tanker om hvordan denne saken kan løses på et bredere plan enn oppsigelse?

Wik: (..). En lukking av saken, uten at det får en verdig avslutning for Rita. En har det psykologiske aspektet som kan forverre en helingsprosess og få en forverring i sykdomsbildet. For den som føler seg utsatt for mobbing, trakassering og gjengjeldelse må oppleve en avslutning de kan leve med. Så svaret er; ja vi må forsøke å løse dette (..).

TB: Det må skrives en protokoll etter møte og våre tanker om det er at den bør holdes på det ordinære minimumsnivå, altså at partene har drøftet saken og ikke kommet til noen enighet og så oppfattet jeg underveis at det var behov for noen tilføyeles fra Esperø Hansen sin sine. Jeg foreslår, for ellers blir vi nok ikke enig, at vi lager en standard minimums protokoll som begge parter kan underskrive og så får Esperø Hansen komme med tilføyelser som en slik protokolltilførsel, hvis det er behov for det.

WB: Det ideelle er om begge parter kan skrive under på samme protokoll, men hvis det skulle vise seg at Rita vil ha med noe på protokollen som vi ikke vil skive under på, er det helt vanlig å ha to protokoller eller en tilførsel som følger med protokollen videre fremover.

REH: Men hva er sagt her som ikke kan stå i en protokoll?

TB: Det kan vi ikke ta en ny diskusjon på..

SELVMOTSIGELSER AV REKTOR ROLF ØISTEIN BARMAN-JENSSEN, SOMMERLYST SKOLE

I dag serverer jeg del 1 av et 12 siders referat fra forhandlingsmøte mellom meg og Tromsø kommune. 

Du kan selv nå lese at det under forhandlingsmøte 18. mars 2015 bl.a. kom frem flere viktige og alvorlige erkjennelser og innrømmelser fra rektor/enhetsleder ved Sommerlyst skole, Rolf Øistein Barman-Jenssen. Rektor innrømmet bl.a. manglende rutiner ved Sommerlyst skole for oppfølging av varslinger i tråd med Tromsø kommunes eget regelverk mm. Noen «nye» eksempler på varslinger om kritikkverdige forhold og varsel om gjengjeldelser i form av mobbing og trakassering fra perioden 2009 & 2012 ble dokumentert. Disse eksemplene på varslinger var gjort skriftlig til inspektør Kirsten Simonsen, inspektør Leif Vollan og rektor Barman-Jenssen uten at disse verken var «husket», registrerte eller håndterte av ledelsen ved Sommerlyst skole. Disse erkjennelsene står også i stor kontrast til Barman-Jenssens skriftlige redegjørelser av 16. februar og 4. mars 2015 hvor hans avvikende redegjørelser kan leses i blogg under: REKTOR BARMAN-JENSSEN KAN IKKE DOKUMENTERE HÅNDTERING AV VARSLINGER!!, 10.03.2015 kl.21:35 i Blogg, 4 kommentarer og HVOR BLØFFER REKTOR BARMAN-JENSSEN??? 16.02.2015 kl.21:06 i Blogg, 5 kommentarer

Dere kan også lese i denne blogg protokollene fra samme forhandlingsmøte under: ET MØTE, TO PROTOKOLLER!, 07.04.2015 kl.14:21 i Blogg, 25 kommentarer og at det heller ikke denne gang var mulig og komme til enighet om en felles protokoll. Innlegg består av 2 protokoller, den første fra arbeidsgiver og legg særlig merke til under ARBEIDSGIVER ANFØRTE hvor de skriver at: "det ikke er kommet nye opplysninger av betydning i saken etter at varsel om oppsigelse fant sted". Interessant er det også å lese i Tromsø kommunes protokoll hva arbeidsgiver anser som sentralt under ARBEIDSTAKER ANFØRTE? Så kommer våre tilføyelser til protokoll. På direkte spørsmål kunne kommuneadvokat Bakkelund ikke gi svar på konkret hva de ikke ville godkjenne og eventuelt hva de kunne akseptere.

En kan jo undres hvorfor.. ? Jeg skal ikke konkludere, men fakta er at det vår part anser som særdeles sentrale opplysninger, er ikke arbeidsgiver, Tromsø kommune, av samme oppfatning. Under hele møte ble det skrevet notat/referat av Tromsø kommunes juridiske rådgiver Gørild Høyer.  På grunn av sakens overraskende vinkling og det faktum at arbeidsgiver ikke ønsket å protokollføre sentrale deler, anmodet jeg i ettertid om og få utlevert kopi av Tromsø kommunes notat/referat. Dette ble avslått av Wenche Bergmo.

«Klok av tidligere skade» startet vi forhandlingsmøtet med at «vår part/Asbjørn G. Hansen» opplyste at sitat: «vi har til hensikt å ta opptak av møtet». Dette ble kommentert av organisasjonssjef i Tromsø kommune/Wenche Bergmo med sitat: «vi ønsker ikke opptak. Vi tillater ikke opptak. Den erfaringen vi gjorde oss etter forrige gang hvor vi opplevde at det ble mye tull og forsinkelser i prosessen»?

REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTE  MELLOM TROMSØ KOMMUNE OG RITA ESPERØ HANSEN, 18. MARS 2015, DEL 1 av 2: (Referat er skrevet av vår part)

Til stede for Tromsø kommune: Wenche Bergmo (WB), kommuneadvokat Thorbjørn Bakkelund (TB), Gørild Høyer (GH), Rolf Øistein Barman-Jenssen (RØBJ).

For arbeidstaker: Advokat Toril Wik (Wik), Lars Loor (LL), Asbjørn Giæver Hansen (AGH), Rita Esperø Hansen (REH).

 

AGH: Vi har til hensikt å ta opptak av møtet.

WB: Vi ønsker ikke opptak. Vi tillater ikke opptak. Den erfaringen vi gjorde oss etter forrige gang hvor vi opplevde at det ble mye tull og forsinkelser i prosessen. Det blir skrevet referat fra møtet og vi tar det med i protokollen. (Sier kort om historikken.)

Wik: Rita varsler om kritikkverdige forhold til Arbeidstilsynet, hvor da AT pålegger TK å rydde opp i dette. TK mener de har gjort det ved å "leie inn" Samspill og Harmoni. Historikken her er kjent, men det sentrale er at denne undersøkelsen ble foretatt uten at Rita kunne være delaktig medvirkende og konklusjonen var at Rita var ikke utsatt for mobbing, trakassering eller ulovlig gjengjeldelse. Det ble aldri gitt klarsignal fra Rita om firma/prosess. Tromsø kommune kom med forslag til minnelig løsning. Tilbud/innhold var av en slik karakter at det var lett å takke nei. Rita mener at hun har forsøkt å nå fram på alle mulige måter internt uten at noe nytter. Hun oppretter da en blogg med hennes egne oppleveleser av hvordan TK har behandlet henne. Den dårlige behandlingen hun er blitt utsatt for danner bakteppe. Dokumenter underbygger dette. Det å gå til oppsigelser på grunn av dette er langt over det som er riktig reaksjonsform og rettslig ukorrekt. Dette er en usaklig oppsigelse og en åpenbar sak for retten.

Wik ber arbeidsgiver kommentere det faktum at TK må dokumentere påførte skader ved en så alvorlig handling som oppsigelse. Ber også om kommentar fra Barman-Jenssen vedrørende påstand i brev om at det bør varsles internt før man går offentlig ut. Viser til drøftingsmøte hvor kommuneadvokatens kommentarer i forhold til innlegg av kommentarer på blogg var et argument for oppsigelse og at REH hadde brutt ytringsfrihetens grenser. REH prøvde å få til en dialog med TK og gjorde straks flere tiltak - fjernet noen kommentarer og sladdet de hun mente kunne være støtende. Videre sendte hun dette over til kommuneadvokaten og ba om tilbakemelding på om det var tilstrekkelig/event.annet. Det ble også sendt purring, men arbeidstaker fikk aldri noe tilbakesvar.

REH: Leser opp brev av 3. februar til kommuneadvokat. Den og sladdete kommentarer kan leses på bloggen, lagt ut..). Begrunner min situasjon og faktum at jeg ikke har noe valg og må bruke media/blogg for å nå ut med min opplevelse. Ber også om at arbeidsgiver mener det er andre kommentarer som bør skjules. Vi har fortsatt ikke hørt noe.

TB (kommuneadvokat): Ser ingen grunn til noen diskusjon om dette møte og om denne situasjon, noe det må være forståelse for.

Wik: Ber om svar på hvorfor kommuneadvokaten ikke vil svare.

TB: Det får du ikke nå, det er ikke besvart. Men kan si at når jeg fikk mail fra arbeidstaker så jeg ingen grunn til å gå inn på den. Jeg ser at hun har forsøkt å sladde kommentarer, men mener at innholdet er fortsatt der. Det jeg ønsket i møte var en kommentar på om kommentarene i bloggen var grei eller ikke, noe vi har fått.

LL: Etter forvaltningsloven kan arbeidstaker kreve et svar.

AGH: Dette er overraskende og bemerkelsesverdig, da det er en av hovedbegrunnelsene til at arbeidstaker blir sagt opp. Rita er villig til å finne en løsning, men arbeidsgiver viser ikke vilje til å finne en løsning.

REH: Er det bare brukt som en grunn for å si meg opp, uten at det er gjennomtenkt?

TB: Kan bare beklage. Jeg kunne svart at jeg takket for svar, men noe mer hadde jeg ikke til hensikt å svare.

Wik: Tromsø kommune er tydelig på at de verken så eller hadde til hensikt å kommentere brevet/handteringen. Dette kreves protokollført.

WB: Viser til drøftingsmøte hvor begrunnelse for varslet med oppsigelse ble diskutert. Vi mener det samme, det er en alvorlig sanksjon, vi har ikke noen nye ting, men mener at det kan vi gjøre. Vi har ulikt standpunkt og leser kanskje bloggen på en annen måte. Vi snakket sist om hvordan vi som arbeidsgiver ble skadet.

Wik: Det er ikke tilstrekkelig "å oppleve en skade", men en slik skade skal dokumenteres.

WB: Det forsøkte vi sist - det er til skade for arbeidsgiver, arbeidsplassen og for de nevnt med navn i bloggen. Til tross for sladding så ligger det fortsatt innhold på bloggen som er til skade.

Wik: Jeg hører fortsatt at det brukes "vi mener at..", men her etterlyses dokumentert skade og ikke den subjektive oppfatning.

WB: Vi kan ikke dokumentere noe mer i dag, enn vi gjorde sist.

Wik: Hva ble dokumentert sist?

WB: Vi mener at det å si at TK er skadet ved å bruke navnet i bloggen er skadelig. og Rita sin ensidige fremstilling av saken i bloggen. Mer kan jeg ikke si til dette.

Wik: Viktig at det kommer tydelig fram i protokoll at arbeidsgiver ikke kan dokumentere skade.

TB: Det var ikke det som ble sagt. Bergmo sa at vi kan i dag ikke dokumentere mer skade enn det vi kunne sist.

Wik: Da spør jeg igjen hva som ble dokumentert sist?

TB: Det er skade på skolens omdømme, skadelig for de enkeltpersonene som blir kritisert på bloggen.

LL: Er veldig forvirret over saksfremstillingen. Barman-Jenssen satt for åpen mikrofon og sa at dette allikevel var en varslingssak. Så kan man lese i brev fra rektor at det allikevel ikke er en varslingssak. Er dette en varslingssak, ja eller nei?

WB: Vi går ikke inn på det. Vi har blitt enige om hvorfor vi går til oppsigelse og kan ikke ta opp igjen diskusjon om dette er en varslingssak eller ikke.

RØBJ: Det er skade på den måte at lærere møter dette i klasserommet. Elever sier at det mobbes på skolen. Lærere kommer med tilbakemeldinger på at dette er vanskelig. Det er også blitt tatt opp på foreldremøter.

LL: Hvem blir kalt for mobbere? Det er ingen lærere som blir omtalt i bloggen, kun ansatte som kommer under forvaltningsloven.

WB: Ja, i legemeldingen.

Wik: Vi er enige om at det er viktig å legge fram dokumentasjon på ulike varslinger. Understreker at selv om arbeidsgiver ikke opplever dette som relevant, ber om respekt for at det er viktig for arbeidstaker. Dette er grunnleggende dokumentasjon som kanskje ikke arbeidsgiver sitter med.

TB: Greit, men vi kommer neppe til å kommentere rundt tingene, men skal lytte.

AGH: Kom inn på varslinger på forrige møte og laget et referat på detaljnivå. Vi ble enige om å dokumentere håndteringen av varslingene. Vi har etterspurt og fått to brev. 16.02 og 4.3. utfyllende svar. Store forskjeller i innrømmelser av varsling eller ikke ? om Rita har rapport varslinger over tid og sentralt, kunnet slå fast om det er varsling eller ikke. Leser fra brev 16. februar hvor rektor innrømmer at Rita har varslet to ganger og dersom vi ser bort fra varslinger om digitalt lydopptak, så var disse gjort før hans tid som rektor. Spør rektor om det betyr at det er tre varslingen som er gjort?

RØBJ: Slik som det står der er det fire varslinger. Det er den med lydopptaket og så er det den senere der Rita sender en mail med flere punkter.

AGH: Det står i kontrast det som rektor skriver i brevene opp mot det som ble sagt i oppsigelsesmøte. Leser videre fra brev: Saken bygger på at du fra denne dato mener deg utsatt for mobbing, trakassering og gjengjeldelse. Vi mottok intern varsling 29.5.12 og deretter 12.11.12.

Det siste ble ikke tatt med i første brev. 

RØBJ: Det har ikke vært meningen å holde de unna. Når jeg får det andre brevet ser jeg gjennom alt på nytt og ser at ja, det kan se ut som en egen varsling. Det er først i den varslingen som kommer den 12.11. at ordet mobbing blir brukt. Tidligere så blir det brukt ord som baksnakking, utestenging.. Leita gjennom og fant e-post.

LL: Er det en varslingssak?

RØBJ: Ja, da varsler Rita om at hun føler seg mobbet. I den saken der.

TB: Bekrefter at de er kjent med innholdet i disse nevnte varslingene, fra 29.5. og 12.11.

RØBJ: Ja, det er fire varslinger og jeg skriver at det er nevnt i bloggen. Vet at det er varslinger som er gjort på skolen. Jeg undersøker da og finner ut at det er andre som har varslet om disse sakene. Men bekrefter igjen at Rita har varslet om de to siste, lydopptaket og mailen med varsling.

REH: Det er altså andre som har varslet om kritikkverdige forhold som jeg har opplevd på skolen?

RØBJ: Ja, det er mange varslinger.

LL: Skal den som varsler gjøre det skriftlig?

RØBJ: En kan gjerne be om det skriftlig. Gjerne et muntlig varsel først. Så skal saken undersøkes og det skal gis tilbakemelding. Men man kan gjerne be om en skriftlig.

REH (arb.taker): Første gang jeg så varslingsrutinene var nå nettopp, og første gang ledelsen viser til dem er i mail fra 16.02.15. Der står bl.a. at leder skal be om skriftlig redegjørelse dersom ikke det foreligger. Vedlagt skjema kan benyttes. Skjema skal være tilgjengelig på alle enheter osv.

RØBJ: Nei, jeg er enig og det er arbeidsgivers ansvar og gjøre den som varsler oppmerksom på at det skal skriftliggjøres.

LL: Kan det være at rutinene ved skolen ikke var "oppe og gikk"?

RØBJ: Det kunne nok være slik at de ikke var helt oppe og gikk. Det var også det som stod i et av pålegg fra AT. Vi måtte gjennomgå dem og få de opp og gå.

LL: Men sier man da opp, Rita, fordi "våre rutiner var ikke helt oppe og gikk"?

RØBJ: Nå «tøtsje» du det helt opp i andre enden.

LL: Oppsigelsen er et resultat av varslinger som ikke er blitt handtert?

RØBJ: Nei, det handler om noe annet.. bakgrunn for oppsigelsen er en annen. Jeg kan svare for disse varslingene, og mener at vi har undersøkt og håndtert de varslinger vi har fått. Vi er veldig uenig der. Mener at vi har undersøkt så langt vi har kunnet. Nå er vi plutselig et år fram i tid og der har vi hatt en diskusjon rundt tillit og medvirkning. Det er derfor jeg skriver i brevet, at hvis det er varsler som ikke er blitt håndtert må dere vise oss det og dere må dokumentere det.

LL: Vi må dokumentere at dere ikke har dokumentert varslene?

RØBJ: Nei, sier ikke det, men dere må dokumentere.. har medvirkning.

LL: Rektor tar feil, det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og ikke arbeidstaker

WB: Bryter av og sier at nå at rektor har forklart om at hvorfor han gjorde slik han gjorde forrige gang. Han trodde at de varslene kom fra Rita. Han har undersøkt og ser at de kommer fra andre og det er varslinger som er handtert. Så sier han at det er to varsel til og de har han redegjort for nå. Hvis det skulle være flere ting enn de fire tilfellene, så etterspør rektor det nå. Er det andre ting?

LL: Hvis Rita sier hun har varslet om andre ting og varslingsregelverket krever, slik rektor har bekreftet, at det skal skriftliggjøres. Det blir da umulig at dere nå sier at Rita skal dokumentere at hun har varslet, og samtidig sier dere at varslingsregelverket ikke fungerte på det tidspunktet. Det er jo en offentlig bedrift og ikke en liten sveisefabrikk i Andersdalen. No må dokker skjærpe dokker.

WB: Vi har sagt at de fire forholdene rektor har nevnt har vi gått gjennom.. har vi undersøkt, og nå er det slik at han har ikke klart å finne flere. Hvis det er flere, så må vi få vite dem. Beklager det, men vi kan ikke finne flere.

AGH: Rektor skriver i brev av 16.02.; "Vi har nå gjennomgått det vi har av dokumentasjon for hele tilsettingsperioden for Rita Esperø Hansen. Vi har også gjennomgått notatbøker, og vi har snakket med tidligere ansatte i administrasjonen. Vi kan ikke finne at REH på noe tidspunkt har levert skriftlig varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen." Rita har en helt annen oppfatning og sender en mail 20. februar, hvor du stilles spørsmål om at Rita ikke på noen som helst måte har varslet. Det har vi ikke fått svar på.

RØBJ: Vet ikke hvor mye mer jeg kan si, hva er et varsel, hva er en samtale, hva er en henvendelse, hva er en kommentar. Når jeg sjekker et varsel som gjelder seksuell trakassering, så er det flere som har varslet om saken, men det er en person som kommer med den til ledelsen.

REH: Hvilken sak?

RØBJ: Jeg mener det er den saken som omhandler seksuell trakassering.

REH: Ja, men hvilken..det er jo flere saker dere har hatt om det

RØBJ: Det har jeg ikke lyst å komme inn på.

REH: Jeg som har varslet burde få vite hvordan sak du tenker på

RØBJ: Hvis du Rita tenker på en sak, så kan du fortelle om det.

REH: Tenker du da på en sak med en lærer eller tenker du på en sak med en elev?

RØBJ: Det er slik ? Hvis du tenker på noe, må du si det. Det har vært dilemmaet hele tiden. Jeg har ikke kunnet handtert det, når jeg ikke vet hva det er. Dere må hjelpe meg.

REH: Men du sier du tenker på konkrete saker og erkjenne at det er saker jeg har varslet om.

RØBJ: I den ene saken fant vi ut at det var flere, og ho Rita kan har nevnt dette, og da ser vi på hvor i kollegiet, hvem er det som jobber i team i denne perioden og hvem er inne i klassene

REH: Da kan vi kalle dette for et varsel?

RØBJ: Ja, det er et varsel som kommer til slutt, men det er ikke du som har varslet om det. Det er noen andre.

REH: Du sa nettopp at jeg hadde snakket om det?

RØBJ: Det er flere som har snakket om det.

REH: Er det slik at når flere varsler om samme sak, skal bare en av de tas alvorlig?

RØBJ: Alle skal tas alvorlig.

REH: Når også jeg har dokumentert dette, burde også mine varslinger vært dokumentert

RØBJ: Poenget er at du mener at et slikt varsel skulle ført til gjengjeldelse. Er det ikke slik?

REH: At mine varsler har ført til gjengjeldelse? Ja, til de grader.

RØBJ: Der er vi også veldig uenig om, og klarer ikke å finne det heller. Ingen kan bekrefte den opplevelsen, selv om jeg skjønner at opplevelsen er slik.

REH: Du har sagt også tidligere at du har trodd fullt og fast på meg.

RØBJ: Jeg har ikke vært i tvil om at du har opplevd det slik. Derfor sier jeg at er det mer informasjon, så må du gi oss det.

LL: Er det en misforståelse at det står at: "Vi kan ikke finne at Rita Esperø Hansen på noe tidspunkt har levert skriftlig varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?"

RØBJ: Hvis det er det første brevet, så har nok jeg gjort en feil. Som sagt så fant jeg det skriftlige varselet etterpå. Når jeg ser gjennom det på nytt, så finner jeg mailen og ser at dette er et skriftlig varsel.

REH: Burde rektor gjort noen korrigeringer da, sendt en ny mail med de nye opplysningene?

RØBJ: Jeg sendte brevet, og så har det ikke vært noen kommunikasjon etter det. Det er jo nå vi møtes.

AGH: I brev av 16.02.: "I drøftingsmøte bekrefter jeg varsler utfra at REH i sin blogg skriver om varsling om mistanke om kritikkverdige forhold. Jeg var klar over at skolen hadde registrert slike saker, og regnet derfor med at det var disse det ble siktet til. Ved ettersyn viser det seg at det ikke er REH som har varslet disse. Saken er for øvrig håndtert i henhold til regelverket. Når skolen får henvendelser, bekymringer, tips og varsler fra foresatte, elever og ansatte blir disse alltid håndtert fortløpende og på lavest mulig nivå. Vi kan ikke se at vi har mottatt varsler som ikke er undersøkte og håndtert. Vi kan heller ikke se at vi har mottatt varsler om gjengjeldelse."

RØBJ: Nei, vi har ikke det..jo, i dette som Rita skriver, så skriver jo hun om det i mail med punktene. Men vi har undersøkt det og kan ikke finne at det stemmer.

AGH: Du har ingen notat eller skriv som bekrefter at Rita har varslet om gjengjeldelse?

RØBJ: Ja, denne mailen og med de punktene det er referert til.

LL: Men det er altså ikke benyttet skjema for varsling.

AGH: Men hvordan kan rektor da skrive i brev at; "Vi kan heller ikke se at vi har mottatt varsler om gjengjeldelse", når hun allikevel har, som du sier, varslet om det?

TB (kommuneadvokaten): Det var vel det han fant etterpå...

FORTSETTELSE FØLGER..

JURIST GØRILD HØYER BLØFFER TV2!

Hei igjen!

Etter varsler-saken ved Hordaland Politikammer ser TV2 også på andre relevante saker. I den forbindelse har jeg også utlevert en del dokumentasjon til TV2. På bakgrunn av deler av denne dokumentasjon tar Egil Pettersen i TV2 kontakt med juridisk rådgiver Gørild Høyer i Tromsø kommune. Med hjemmel i forvaltningsloven har jeg fått tilgang til korrespondansen mellom TV2, Tromsø kommune og Arbeidstilsynet. Juridisk rådgiver Gørild Høyer i Tromsø kommune avslører i mail korrespondansen hvordan de ulike variantene av referatet fra møte 24.oktober 2013 er oppstått.

Det er kanskje greit med en liten oppfriskning av historien før vi går videre: Etter møte med kommunaldirektør Kari Henriksen 24.oktober 2013, mottar vi et svært mangelfullt utkast til referat (sort tekst i referatet) fra arbeidsgiver. Mottatt referat gir ikke et riktig bilde av innholdet i møte. Jeg og min advokat skriver våre endringer/tilføyelser i referatet med rød tekst og sender 11.november 2013 referatet i retur til kommunaldirektør. Referatet kan du lese på denne blogg under: REFERAT NO. 1. VERSJON 1. 14.12.2014 kl.22:00 i Blogg

 • 3. desember 2013 mottar vi brev fra Tromsø kommune med aksept for vår foreslåtte endring av referatet sitat: «vedlagt oversendes referat fra møtet 24. oktober med rettinger etter innspill fra deres side», Brevet med vedlagt «referat» kan leses på denne blogg under REFERAT NO.1, VERSJON 2. 14.12.2014 kl.22:00 i BloggNår kommunaldirektør Kari Henriksen og juridisk rådgiver Gørild Høyer i dette brev av 3. desember skriver «?vedlagt oversendes referat fra møtet 24. oktober med rettinger etter innspill fra deres side» kan det ikke forstås på annen måte en at våre innspill er akseptert og godkjent i referatet. Resultatet av denne «manøveren» er at vi ikke bruker tid på å gjennomgå mottatt referat. Når vi tilfeldigvis senere også oppdager at vedlagt/mottatt referat bare inneholder 2 av 4 sider er det kort veg til å undre/stille spørsmål om «feilen» har oppstått tilfeldig, eller dette har skjedd med overlegg? Til tross for at kommunaldirektør Henriksen og juridisk rådgiver Høyer har skrevet med «..rettinger etter innspill fra deres side» har vi ved ny gjennomgang av referatet avdekket ca. 35-40 endringer av referatet

Jeg ber også leserne spesielt merke seg «budskapet» som er innrammet:

side 3) Det er enighet om at arbeidsgiver lager et forslag til beskrivelse av oppdraget som legges fram for arbeidstaker.   Det var videre enighet om at det miljøet som ble valgt til gjennomføring av prosessen skulle bredt informeres om bakgrunn for saken slik at man lettere vil få måloppnåelse.  Denne viktige presiseringen er et av de mange viktige punktene arbeidsgiver har valgt å utelate ved kontraktsinngåelse og i gjennomføring av videre undersøkelser utført av eksternt konsulentfirma.

side 4) Mot slutten av møtet uttalte Henriksen at Rita hadde brukt varslingsregelverket korrekt og gjort det riktige i forhold til sine varslinger. 

 

 • 27.februar 2015, kl. 11:23 sender Egil Pettersen mail til Gørild Høyer og etterspør forklaring på hvorfor det er avvik i de forskjellige referatene jurist Gørild Høyer har skrevet etter møte 24.oktober 2013 mellom kommunaldirektør Kari Henriksen og Rita med daværende advokat Kari Breirem: • 27. februar 2015, kl. 14:19 henvender organisasjonssjef Wenche Bergmo (for kommunaldirektør Kari Henriksen) seg til Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet og anmoder om assistanse. Emne for henvendelsen er «HASTER» og mail starter med «Unntatt off. het» og avsluttes med: «Det haster - media er på saken»: • 27. februar 2015, kl. 14:33 svarer juridisk rådgiver Gørild Høyer TV2 om at hun ikke kan gi tilbakemelding på henvendelsen før mandag: • 27.februar 2015, kl. 15:35 Seniorkonsulent Jon Helge Vaeng, Arbeidstilsynet er denne gang «ekspeditt» og bekrefter at «ikke helt skjønner» men fortsetter arbeidet med å sjekke korrespondansen: • 27. februar 2015, kl. 15:42 skriver Wenche Bergmo til Arbeidstilsynet at «referatet ikke er det offisielle dvs. det som er godkjent av oss/Tromsø kommune». Min kommentar: Dette er nøyaktig det samme referatet som vi mottok i retur fra Tromsø kommune med kommentar «med rettinger etter innspill fra dere». • 27.februar 2015, kl. 15:58 Jon Helge Vaeng, Arbeidstilsynet arbeider videre for å finne ut av utfordringen(e).

 

 • 2. mars 2015, kl. 08:35 skriver organisasjonssjef Wenche Bergmo følgende: Vi fikk tilsendt det samme forslaget med mange rettinger og samme avsnitt uthevet med rødt. Det har vi fortsatt besvart. Min kommentar: Ja, brevet vi mottok 3. desember 2013 var ikke til å misforstå! «med rettinger etter innspill fra dere». Nederst i mailen bekrefter Wenche Bergmo at også TV2 er villedet, og ikke har fått tilgang til sentrale saksdokumenter som ville gitt et helt annet og korrekt bilde av prosessen.

 

 • 2. mars 2015, kl. 09:13 sender Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet mail med bekreftelse på at de ikke har mottatt utkast- eller referat fra Tromsø kommune, at avviket i referatene skyldes feil i programvare og til slutt en erkjennelse av at det er Arbeidstilsynet som har utlevert referatet til meg. Min kommentar: Bekreftelsen Jon Helge Vaeng skriver og sender med kopi til tilsynets regionsdirektør, tilsynsleder og jurist i AT bidrar bare til ytterligere «tåkelegging» av hva som faktisk er blitt gjort av kommunaldirektør Kari Henriksen og juridisk rådgiver Gørild Høyer i Tromsø kommune. • 2. mars 2015, kl. 09:19 svarer juridisk rådgiver Gørild Høyer TV2. I et «desperat» forsøk på å avlede TV2 gjennom omskrivning av fakta:Juridisk rådgiver Gørild Høyer, Tromsø kommune bløffer her overfor TV2:

 • når hun kaller referatet «forslag/utkast» som kommunaldirektør Kari Henriksen og juridisk rådgiver Gørild Høyer selv har godkjent gjennom sitt brev av 3. desember 2013 «med rettinger etter innspill fra dere».
 • noen av forslagene til endring blir det tatt hensyn til men ikke alle. Dette er ikke samme tilbakemelding som vi mottok 3. desember «med rettinger etter innspill fra dere». Videre skriver hun at endelig referat ble sendt fra Tromsø kommune til REH`s advokat den 3. desember. Det er ikke korrekt, Gørild Høyer har kun gitt meg/min advokat tilgang til 2 av 4 sider samtidig som hun skrev «med rettinger etter innspill fra dere».
 • I nederste avsnitt skriver Tromsø kommune/Høyer følgende «REH`s advokat som 14.11.13 har sendt dem/Arbeidstilsynet referat fra dette møte. Versjonen som Arbeidstilsynet har fått tilsendt, er identisk med advokatens forslag til referat og ikke det endelige referatet som Tromsø kommune har ferdigstilt og godkjent. Advokaten har gjort arbeidstilsynet oppmerksom på dette i oversendelsen.                                                                                                                                                                    Min kommentar: Det er korrekt og naturlig at min advokat i mail 14. november 2013 må ta et forbehold om godkjenning av referatet. Da jeg/min advokat 3. desember får denne godkjenningen «med rettinger etter innspill fra dere» blir det av naturlige årsaker ikke sendt noe ny kopi av dette omforente referatet til Arbeidstilsynet.

 


 

..så det er kanskje ikke så rart at er blitt syk av belastningen arbeidsgiver har utsatt meg for i denne varslingssak??

FORTSETTELSE FØLGER....

JEG SA OGSÅ I FRA, JENS JOHAN HJORT!

Jeg sa også i fra, Jens Johan Hjort! (Første gang publisert i avisa Nordlys, 27.11.2013)

19. februar var jeg invitert til samtale og du ville høre min historie fra et arbeidsmiljø på Sommerlyst skole som besto av mobbing/trakassering. Etter å ha varslet riktig tjenestevei og møtt alt fra ignorering, kjeftbruk, brutte løfter og inkompetanse føltes det godt at ordfører tok seg tid. Min situasjon er en konsekvens av ledelsens manglende håndtering og et krone-eksempel på hvor galt det kan gå når man ikke følger sitt eget regelverk. Jeg havnet til slutt blant de ca 100 000 nordmenn som hvert år blir sykemeldt som følge av miljøet på arbeidsplassen.

Jeg møtte en ordfører som lyttet og var tydelig på at slik skal ikke ansatte ha det under hans ledelse. Du ønsket å gjennomgå underlag i saken og fikk en god del dokumentasjon som bekrefter systemsvikt over en lang periode. Hyggelig var det også å få ros for mitt mot og handlekraft i saken, men aller viktigst var det at du erkjente alvoret og lovet handling. Den gode følelsen ble dessverre kortvarig, og etter ni måneders ventetid og påminnelser har jeg for lengst innsett at jeg aldri vil få den oppfølgingen du skapte forventning til.

Jeg minnes en lignende sak hvor en modig Karoline Fossland, i avisa Nordlys 5. 12. 2012, tar til ordet for ditt utspill vedrørende hennes varsling av Roger Ingebrigtsen. To dager etter, via samme medium, beklager du dine uttalelser. Du fremstår som selvransakende og angrende, og erkjenner at dine utspill om saken skulle vært ugjort. Videre slår du ettertrykkelig fast at varsling er et viktig institutt. Og viktigst; du tør å love at du for ettertiden skal ta slikt på høyeste alvor! Du høyner ordet innflytelse foran maktbegrepet, og det er nettopp førstnevnte vi ønsker å assosiere deg og jobben din med.

Hva er gjort? Her er mange i ulike roller som ikke har fulgt kommunens egne retningslinjer forhold til HMS/AML, uten tvil en stor oppgave å gå løs på. Trodde du ikke på min historie? Var mine detaljer fra eget kontor for absurd for denne verden? Eller var det navn (for du spurte etter navn) og eventuelt nære relasjoner som gjorde det vanskelig. Hadde det kanskje endret noe hvis du var framsynt og visste at 8 mnd senere skulle Arbeidstilsynet konkludere og gi meg medhold i saken? Jeg håper ikke det er slik, men som du selv sa; bruker din ?teft? til å vurdere ærlighet i møte med mennesker..

Du berørte meg med ord og gav meg et genuint håp. Jeg tok med meg hjem mer av optimismens medisin enn jeg hadde klart å skrape sammen i sum på tidligere møter. Du ba om syv dager på å sette deg inn i saken og gi meg tilbakemelding. Jeg beholdt håpet i syv uker. Jeg forventet ikke at du ville presentere en løsning, men forutsatte at du var mann for ditt ord.  Noen ord forplikter mer enn andre og du var raus. Du brukte en time med å bygge meg opp og få frem en spire av håp og optimisme. I løpet av syv uker var alt borte, druknet i ventetid og skuffelse. 

Arbeidstilsynets rapport slår fast at ledelsen i Tromsø kommune har gjennom dårlig håndverk gjort at jeg i dag er ute av jobb. Jeg har gjennomgått et betydelig og smertefullt tap. Det hele startet med at jeg gjorde jobben min og varslet om flere tilfeller av avvik, noen av svært alvorlig karakter. Mine varslinger ble raskt til ?mitt problem?. Jeg ble ikke skjermet og ivaretatt av ledelse, men opplevde tvert i mot at ingen ?skott var tette? og at sensitiv informasjon ble ?allemannseie?. En ledelse som lovet å tak i problemer, uten at noe ble gjort, og hvor ikke én av de tildelte rollene/verv i skolens HMS/AML fungerte. Og tro ikke at trakasseringen stoppet ved sykemelding. Jeg forventet balanserte uttalelser basert på fakta fra innflytelsesrike talerør, men endte opp med ytterligere underbygging av en ukultur. Forståelsen om hvorfor det er en betydelig høyere andel sykemeldte i kommunal sektor enn i privat sektor er ikke vanskelig å forstå. At jeg nå sitter med en tilsynsrapport som bekrefter mine påstander har kostet svette, tårer og nesten blod. Men hva om jeg, i likhet med forbausende mange, ikke hadde klart prosessen og gitt opp underveis? Hvis jeg ikke hadde hatt bunken med dokumentasjon, eller familie og venner som så min situasjon og støttet meg? Finnes det noen ansvarlige som tør å ta konsekvensene inn over seg? 

Du skriver også i nevnte innlegg at varsellampene burde blinket. For meg oppleves det som hele alarmsystemet er ute av drift. Kan det tenkes at det trengs en skikkelig opprydding i eget reir? Hva med å være mer ?ved din lest? ? mer ord-fører! Med din juridiske bakgrunn i bakhodet er det fristende å kritisere en for tidlig flagging av handlinger og uttalelser før en er trygg på sine beslutninger. Du signaliserer også et håp om at du lever opp til forventningene ved neste korsvei. Dette var et slikt skille, men du endret ikke retning og innfridde derfor ikke! Så herr ordfører, lov ikke mer enn du kan holde, husk at ord er en risiko! Og, vær ikke redd for å bruke telefonnummer du ba om i et øyeblikk av "handlekraftig overmot". Det er ingen skam å snu og erkjenne at den hjelpa du lovet er vanskelig å innfri.  For nest etter falske løfter er det aller, aller verste, taushet og ignorering.

Rita Esperø Hansen

Lærer/spesialpedagog

 

 

 

BEATE MORTENSEN ANDERSEN/ARBEIDSMILJØTJENESTEN SIN HÅNDTERING I SAKEN

Da jeg i ettertid har mottatt notat (jfr. krav om innsynsrett) etter D2 møte med NAV. Notatet er skrevet av Beate  Mortensen Andersen i Arbeidsmiljøtjenesten. Mortensen Andersen referer ikke til møtets innhold (varighet «drøy» time), men tilkjennegir sin subjektive oppfatning, og kommer med utsagn som setter vår part i et særdeles dårlig lys. Det kan virke som Mortensen Andersen ikke har gjort sine notater fra samme møte som «vår part» har deltatt i. Før vår parts referat fra D2 møte limer jeg inn «referat» fra Mortensen Andersen. Les også min «KOMMENTAR/KONKLUSJON til notat/referat.

MEN FØRST VELGER JEG Å TA MED "HISTORIKK" OG DOKUMENTERER FRA TIDLIG FASE NÅR BEATE MORTENSENS ANDERSEN KOM INN I SAKEN. HER ER HENNES EGEN BESKRIVELSE AV HVORDAN HUN/BEDRIFTSHELSETJENESTEN JOBBER - DERES METODEVALG/PRINSIPPER I FORHOLD TIL KONFLIKT:

RAPPORT SKREVET AV BEATE MORTENSEN ANDERSEN: 

Kommentar til rød ramme ovenfor (her er mye som kunne og burde vært kommentert, men jeg velger å trekke frem følgende setninger og håper leseren leser nøye.. Sitat: "REH tok for seg enkelthendelser med hver og en av partene. De faktiske hendelsene ble kjent igjen,  men samtlige ble tilbakevist som mobbing og trakassering og satt i et annet lys når de ble forklart fra motpart ene sin side. Episodene med hver og en av de anklagede ble behørig beskrevet, hvordan hendelsene så ut fra de ulike sider." Dette stemmer dårlig med virkeligheten. Jeg ble riktignok tvunget til å trekke fram noen eksempler fra "kontoret", men det sier seg selv at det var ikke 'stedet' for å diskutere grov mobbing - et forum hvor møtets form og innhold vek totalt fra både regelverk og fornuft. Interessant er det også at alle fire holdt fast ved sin tidligere forklaring til ledelse (dokumentert av rektor i notat som grunn for at disse ikke behøvde å stille i møte) at de - "har ingen konflikt med Rita", - "har ikke noe uoppgjort med Rita" og "kunne heller ikke forstå hvorfor de skulle være der". Derfor er det høyst merkelig at ut fra 'referatet' til Mortensen Andersen (overfor) er forklaringene 'snudd fullstendig på hodet', sitat: "..men tvert om opplevde at de arbeidet med en person som de samarbeidet dårlig med, fordi denne personen ble oppfattet som "vanskelig" og lite imøtekommende. Det ble sagt at forholdet ble særdeles betent gjennom året.." mm. Mortensen unnlater altså å referere til det som faktisk blir sagt på møtet, men "klipper&limer" inn andre/senere(?) forklaringer. Referat etter dette møtet ble også skrevet av min tillitsperson, Sørensen Lett,  som gir et helt annet bilde på "møtets innhold" (tidl.lagt ut). 

FORTS.AV RAPPORT SKREVET AV BEATE MORTENSEN ANDERSEN:

MIN KOMMENTAR:

 • Til sitat: "På slutten av dette møtet ba jeg REH`s tillits-person som var til stede i møtet om å forsøke å snakke gjennom de enkelte hendelsene for evt. å se "den andre siden." Sitat slutt. Her vrir Beate Mortensen Andersen på sannheten. Hun henvender seg under møte direkte til min tillitperson (som ved flere anledninger har bedt om ordet, men ble fullstendig oversett) og sier: "..du som sikkert kan en del om kommunikasjon, kan ikke du prøve å snakke med Rita om det og prøve å få henne til å forstå hvor viktig kommunikasjon er i et kontorfellesskap..()."
 • Til møte 20. juni 2012: Dette møte er opp i all elendigheten spesielt. Fordi dette visste jeg ikke om før år etter og da som informasjon/kopier fra Arbeidstilsynet via innsynsrett. Merk også at Beate Mortensen Andersen utnevner Bakkejord, Udf, som min tillits-person uten mitt vitende. Møtet som ble holdt om meg ble altså hemmeligholdt for meg!!
 • Til møte 16. august: Her bestemmer også Beate Mortensen Andersen seg for å "avholde" et møte. Denne gang med agenda å "roe ned kollegiet", hvor de, ute min tilstedeværelse, "drøfter helt konkrete beskyldninger om mobbing og trakassering" og kan altså "konkludere med at det ikke var noe som med tydelighet pekte mot at REH har blitt mobbet og trakassert." Sitat slutt.   Mitt spørsmål er da; Med hvilken lovhjemmel har de referert til når de kunne konkludere med at det ikke er mobbing/trakassering? Hvor er f.eks. dokumentering på dette? Eller kan dette være, som jeg oppfatter det, nok en synsing?
 • Til sitat: "Dette skal kommuniseres både til partene og til arbeidsmiljøet." Dette siste ble gjort og for mange (av mine kolleger) ble forvirringen total, for det ledelse stod fram og fortalte i plenum harmonerte ikke med varslingene, pålegg og innhold gitt av Arbeidstilsynet (vil bli dokumentert senere når det føles "naturlig"). Jeg ble m.a.o. gjort til en løgner av ledelse i "full offentlighet"! For å beskytte seg selv, sin egen og andres inkompetanse? ..og det med Arbeidsmiljøtjenesten sin velsignelse!? 

 

13.12.2012 OG 14.4.2013:  REFERAT/NOTAT SKREVET AV BEATE MORTENSEN ANDERSEN FRA D1 OG D2 MØTE:
REFERAT SKREVET AV UNDERTEGNEDE FRA D2 MØTE:
Referat fra D2 møte med NAV, 14.3.13:

Til stede: Representant fra NAV (utelates), rektor Rolf-Øistein Barman-Jenssen, inspektør Kirsten Simonsen, lege for arbeidstaker, Beate Mortensen Andersen fra Arbeidsmiljøtjenesten , arbeidstaker Rita Esperø Hansen, tillitsperson, for REH, Lars Loor.

Rita: Starter med å fortelle om saken som har bidratt til en stor ufrivillig endring i livet og hva mobbingen og trakasseringen har bidratt til. Den mangelfulle og ødeleggende prosessen som ble satt i gang etter varslingene har vært særdeles tøff og bidratt til å gjøre henne syk. Sier også at det blir vanskelig å komme tilbake så lenge det ikke er gjort noe i forhold til HMS/AML på Sommerlyst.

Lege: Er støttende og mener at det er umulig å gå tilbake til et slikt arbeidssted og risikere å bli sykere. Han tviler imidlertid på at Rita vil komme tilbake til Sommerlyst. Ut i fra den erfaringen han sitter med så vil det bli veldig vanskelig. Selv om en ikke lar seg tråkke på så er det mange følelser som blir satt i sving og det er gjerne slik at det er vanskelig å møte kollegiet igjen etter en slik "ubehandlet prosess". Nå bør det rettes fokus mot Tromsø kommunes håndtering. Videre sier han at han har hørt gjennom store deler av opptaket og er ikke i tvil over at både den ene og den andre, inkludert tillitsvalgt har gått langt utover sine grenser og konspirer mot Rita. Han fastholder at det fins ikke tvil om at det er foregått mobbing og trakassering på Sommerlyst skole. Stemmene er han ikke kjent med, men innholdet er ikke noen grunn til å tvile på. Båndet forteller sitt og Rita får bekreftet sin følelse og dette forsterker det hun allerede vet, og da ikke bli hørt og trodd på av Bedriftshelsetjenesten er en dobbel krenkelse av henne. For han ble det viktig at saken ble håndtert riktig og stiller seg også kritisk til hva Miljøhelsetjenesten har bidratt med og deres rolle som "støttepartner" i denne saken.

Beate Mortensen Andersen svarer at hun har gjort noe og ber rektor utdype.

Barman-Jenssen: Sier han anerkjenner og har sett at Rita har hatt det tøft og helt forferdelig helt fra starten av. Rita har vært klar på at det er en mobbesak, men tror det dreier seg om en stor konflikt. Det har vært gjort undersøkelser og skolen vil ikke anerkjenne dette som mobbing og trakassering. Avstanden ble så stor at det ble umulig for han å få til en ordning. Han sier han har hørt på deler av lydopptaket. Han har prøvd å snakke med partene, foreslått møter og få til en dialog, noe han ikke klarte. Han sier at opptaket tok fokus fra alt og har forstyrret hele saken. Hvis man ser bort fra det så er det viktigste hva Rita kom med, noe han valgte å ta utgangspunkt i. Men enkelte kjente seg ikke igjen i det hele tatt. Noen ville ikke stille på møter, og han kan ikke befale noen til å komme å beklage. Han kan ikke befale noen til å si unnskyld, bare til å oppføre seg ordentlig. Han mener at det er en konflikt, men ikke si at det er en mobbesak. Han har tenkt at opptaket er gjort utenfor kontoret hennes og er ikke gjort for å skade noen, men at det sårer Rita å høre det.

Lege: Stiller seg undrende til rektors avfeiing om at det her er snakk om mobbing og trakassering og viser igjen til innholdet og tar som eksempel hvor tillitsperson på Sommerlyst forteller/referer fra møte hun har hatt med Rita. Der er også en del konspirasjon i dette. Han forstå da at dette er reelt som Rita forteller om. Her er noen som ikke burde stå i sine stillinger, de har ikke skjønt hva det innebærer. Han beskriver hvordan arbeidstaker varslet og ble utsatt for gjengjeldelser som gjorde at situasjonen ble bare verre og det ble uholdbart å stå i jobben. Det stikker så dypt.

Barman-Jenssen: Når sommeren var over hadde Rita ikke klart å legge saken bak seg, men bestemte seg for at hun ville stå i det. De støttet henne og hun fikk en annen stilling, men klarte aldri å gjøre ferdig saken. De ventet på at avsløringen på lydopptaket skulle komme. Det skapte mye sinne og angst blant kollegiet når man ikke fant ut hvem det var, så ble det enda mer uro. Han tenkte at det ville fått avsluttet saken, men det skjedde ikke. Så måtte han ta tak i den igjen. Han hadde en samtale med Rita på telefon som ble brutt (?). Sier det ikke var satt i verk møter som var etterlyst av Rita og at de var opptatt av å finne ut hvem som hadde gjort opptaket og hadde håpet at når "den delen av etterforskningen" var over kunne de konsentrere seg mer om Rita og innholdet.

Rita: Korrigerer rektor - sier at det ikke stemmer, da hun sendte flere mail og ba om møte og etterlyste hva som var gjort. Det var flere enkeltepisoder, men ikke et eneste møte handtert etter regelverket. Sier at det var vanskelig når saker ikke ble handtert og forholde seg til "tregheten i systemet"- alt ble hele tiden utsatt og nye unnskyldninger kom på banen. Ille var det at det ikke ble gjort noe før sommerferien og da høsten kom med lovnader om at rektor skulle ta tak i sakene ble det ikke slik. Forteller om en forferdelig sommer hvor alt ble satt på vent, inkl alle enkeltepisodene med krenkelser og ytterlige krenkelser over å ikke bli trodd. Hun ble traumatisert og syk og bestemte seg egentlig for å legge saken død - trodde ikke hun klarte å stå i saken. Når høsten kom måtte hun etterlyse handling, fikk svar om at "alt var så vanskelig" og "noen ville ikke stille i møter" og "det var jo bare bagateller".

Barman-Jenssen: Sier dette ikke stemmer.

Lars Loor: Det Barman-Jenssen beskriver harmonerer ikke med regelverket. Han viser konkret til regelverket og "hva gjør man i mobbesak" og hvordan de ansatte skal håndtere saker. Han viser også til at Beate Mortensen burde kjenne til det som står der, da hun har vært med på å utforme Tromsø kommune sitt regelverk. Spør hvorfor vi sitter her med en sykmeldt når vi har et så godt regelverk? Mener spørsmålet må være interessant for NAV. Verktøyet er der, men blir ikke brukt. Miljøet bare fortsetter.

Lege: Rita bør ikke gå tilbake til Sommerlyst. Spørsmålet blir da; hva skal eventuelt til for at Rita skal kunne komme tilbake i jobb. Mener at kommunen må ta sitt ansvar og bør strekke seg langt for å eventuelt tilby henne en annen jobb.

Rita: Sier hun er ikke der at det er aktuelt med ny jobb, og at det viktigste er at arbeidsgiver rydder opp i saken, og har således forhåpninger til Arbeidstilsynet

Lars Loor: Kommer med eksempel på hvordan situasjon bare har forverret seg og hvor lite arbeidsgiver tar hensyn til Ritas situasjon og det faktum at hun er sykmeldt: Da arbeidsgiver sender mailer til Rita hvor de forlanger at hun skal utføre arbeid med vurdering +IOP. Til tross for at Rita svarer flere ganger på mail at hun dessverre ikke kan påta seg dette arbeidet da hun er sykmeldt, fortsetter allikevel presset fra arbeidsgiver og lærer.

Kirsti Simonsen: Sier hun er kjent med det, men vil ikke svare på det. Sier hun har fulgt opp med mail og det har vært oppe til all vurdering.

Lars Loor: Det som er hele poenget er at når en person er sykmeldt etter 5.3 i Arbeidsmiljøloven, da burde arbeidsgiver inneha den kompetanse at de vet at de ikke kan forlange at den sykmeldte skal stille på jobb og bli pålagt arbeidsoppgaver.

Kirsten Simonsen: Svarer at hun har ingen kommentar på det.

Lege: Utdyper mer om hva han tenker i forhold til situasjonen og det han hører blir sagt. Her har Arbeidstilsynet en jobb å gjøre. Han vil ikke anbefale å gå tilbake til jobben uansett utfall - selv om det skulle komme unnskyldning og innrømmelse av feil. Mye henge igjen og Rita vil ikke ha "fri fra alle bildene". Det vil ikke være helsemessig forsvarlig å stå i jobben.

Barman-Jenssen: Tenker egentlig litt av det samme og syns det er et vanskelig møte. Har ikke så mye å komme med, men det handler om Rita og om det er lurt av henne å komme tilbake til jobb. AT er koblet inn og vi er glad for det. De får gjøre sin jobb og så får vi se på resultatet. Han har jo tenkt på hva kan de ellers gjøre for å få det til, men føler at det vil bli vanskelig.

Beate Mortensen Andersen: Vil svare på at lege og deltaker på møte mener er fiendtlig innstilling av Bedriftshelsetjenesten. Det stemmer ikke. Hun deltar på møter og anser seg som en mer erfaren og kompetent konflikthåndterer i slike saker enn det han er som lege. Hun opplever ut fra sine dokumenter og fag at hun har opptrådt ganske profesjonelt i saken. Som profesjonell så har det vært en svært vanskelig sak og derfor kan hun si som har erfaring i slike saker - ikke ut i fra at Rita har vært spesielt vanskelig (ler), men fordi det har vært en veldig vanskelig sak, fra begynnelse til slutt. Det har vært veldig stor uenighet om sak og årsak til at det skar seg, derfor har det blitt utrolig vanskelig fra første stund. For i veldig mange andre lignende saker som vi har hatt, så har vi en eller annen slags innrømmelse av delaktighet/årsak til at det skar seg og skyld og tilgivelse i forhold til det. I denne saken så har det fra første stund vært parter som ikke tok på seg skyld for problemer, og det gjorde saken vanskelig. For måten den ble håndtert på - når man hører den fra en side, så kanskje den oppleves sånn, men for henne som har hørt denne fra to sider hele tiden, så opplever hun at det har vært en undersøkelse med kontradiksjon, en grundig gjennomgang av beveggrunner til saker hvor hver enkelt sak har blitt drøftet. Hun har data og kjenner seg ikke igjen i uttalelser fordi hun sitter som en nøytral, nøktern, uten noen som helst behov for å fordele skyld. Hun mener at hun er den som er mest nøytral i saken. Alle har ulik opplevelse og hun sier legen har kommet inn sent i saken. Han kjenner ikke saken og har ikke hørt på den andre siden, mens hun derimot har lyttet i mange timer. Hun har skrevet ned "avsindig med notater fra alle møter", om hvorfor man valgte å gjøre det på den og den måten. Hun sier at hun ikke kunnet gjort det bedre, og har grundige referater fra alle møtene. Hun har ingen ambisjoner eller behov for å fordele skyld. Hun har fulgt saken fra sidelinja og sett hvordan den har vært håndtert og sier ikke dette for å forsvare arbeidsgiver, men det er bare hennes oppfatning av handteringen. Det har ikke vært lett, det var mennesker som var såret, trist og deppa. Ikke lett å se hvor det neste steget skulle gå, derfor har hun skrevet ned alt, hva og hvorfor. Hun kan gå tilbake å se på alle sakene og hvorfor alt ble sånn det ble. Hun er veldig fornøyd og håper ikke de får beskyldninger om at de er fiendtlig innstilt og ikke har de rette intensjonene. Vil oppleves som urettferdig, krenkende eller er direkte feilaktig, da det ikke er tilfelle.

Lege: Reagerer på måten Beate Mortensen Andersen ordlegger seg på overfor Rita slik at det må føles som en dobbel krenkelse. Derfor gjentar han Beate Mortensens Andersens uttalelser om at Rita selv kan være den som har tatt opp og fabrikkert lydopptakene (uttalt av BM i D1 møte, vil bli referert på et senere tidspunkt). Han reagerer på hvordan Mortensen oppfører seg overfor den mest sårbare i dette møtet.

Beate Mortensen Andersen: Spør hvordan legen kan si at Rita er den mest sårbare?

Lege: Det er tross alt en flokk som står mot 1.

Rita: Gir uttrykk for at hun reagerer sterkt på Beate Mortensen, det hun sier og måten hun fremmer budskapet på. Sier hun føler seg dårlig (kvalm) og minner Mortensen på tidligere håndtering av saken hvor hun startet med å innkalle henne til møte med 4 av mobbere samlet. Gjennomføringen av møte står i enorm kontrast til det "kyndige og grundige arbeidet" Mortensen snakker om er gjort i saken. I møtet valgte også Mortensen å ikke ta hensyn til klare anbefalinger fra juridisk rådgiver i TK som anbefalte sterkt å ikke fokusere på opptaket.

Lege: Sier at det beste er å la Arbeidstilsynet ta en grundig gjennomgang og vurdere saken. De får da konkludere. Rita har behov for å få klarhet i saken før hun kan klare å legge det bak seg. Der tenker han Arbeidstilsynet kan bidra og komme med avklaringer.

Barman-Jenssen: Tror også det blir vanskelig for Rita å komme tilbake (..). Han håper også at det kan komme en snarlig avklaring da han har andre ansatte å ta hensyn til. 

Slutt på referat.

Kommentarer til notat/referat av Beate Mortensen Andersen:

Det skjer ikke en gang under møtet at lege hever stemmen.

Det skjer ikke en gang under møtet at Lars Loor hever stemmen. Han tar ordet tre ganger, men er kort.

På slutten skjer det at rektor Barman-Jenssen og undertegnede "prater i munnen på hverandre".

Beate Mortensen Andersen blir irritert etter at lege har stilt henne spørsmålet om hva hun har tilført saken.

Oppsummert: Det stemmer ikke det Beate Mortensen Andersen skriver i sine notater etter møtet. Hun tillegger både lege og tillitsperson en "oppførsel" som ikke er forankret i virkeligheten, når hun skriver: "Også et opphetet møte hvor Loor og fastlege ikke slipper til arbeidsgiver." Barman-Jenssen tar ordet flere ganger. Han har "naturlige stopp/avrundinger" og får snakke ferdig. Lege og Rita kommer med innspill/motsigelser, men rektor får fortsette sitt resonnement. Både lege og Loor er tydelige og saklige i sine innlegg og opptrer rolig under hele møtet. Derfor stemmer heller ikke denne "opphetet"-påstand til Beate Mortensen Andersen. Her er det med god grunn å nevne at denne "svartmalingen" av motpart er gjennomgående når en leser notater fra møter. Oppsiktsvekkende og skremmende er det at rådgiver i psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i Arbeidstjenesten i Tromsø kommune, Beate Mortensen Andersen, konsekvent trekker frem "uttalelser" etc som er negativt ladet knyttet til min person, mens hun ikke tar med innhold fra mine varslinger - opplevelse fra kontoret, avsløringer fra lydopptak etc. Når teksten også er stort sett blottet for fakta knyttet opp mot det regelverk hun selv påberoper seg å være en del av, da er det lettere å forstå "hvilken vei det bar"..

Mortensen Andersen uttalte i møte at hun skrev "ned avsindig med notater fra alle møter" og tok "grundige referater" derfor etterspurte vi disse og ba om kopier. Dette har vi aldri mottatt. 

KOMMENTAR TIL OVERSTÅENDE: TIL TROSS FOR OMFATTENDE INFORMASJON I SAKEN GITT TIL BEATE MORTENSEN ANDERSEN I MILJØTJENESTEN, BLE DETTE RESULTAT AV SLUTTKOMMENTAR..

FORTSETTELSE FØLGER..

 

 

FORTS AV UTDANNINGSFORBUNDETS HANDTERING AV MIN SAK

I dag fortsetter jeg dokumentering av UTDANNINGSFORBUNDETS HÅNDTERING AV MIN SAK. Nedenfor kan du lese et nytt usminket referat fra telefonsamtale, denne gang mellom meg og daglig leder Grete Theodorsen i Utdanningsforbundet, Tromsø, 7.1.13. Som det også fremgår av referatet var jeg i denne perioden svært preget av påkjenningene fra Sommerlyst skole og ikke minst den helseskadelige handteringen jeg ble utsatt for. Når jeg er i en slik situasjon og er totalt avhengig av hjelp fra tillits- bistand person, er det fortsatt «den dag i dag» umulig for meg å forstå at Grete Theodorsen nekter å møte meg sammen med min tillitsperson. Konsekvensen av Theodorsens absolutte krav var at det ikke ble gjennomført noe møte mellom meg og Utdanningsforbundet.

NB! Det er greit for leserne å vite at Theodorsen hadde fått informasjon om min helsetilstand og at jeg i den perioden var så preget at jeg ikke kunne stille alene. Kort sagt led jeg av agorafobi, hukommelsestap, bortfall av ord mm - slikt som også gjorde en telefonsamtale vanskelig for meg. Derfor er det også verdt å merke seg at Theodorsen ikke bare nektet meg å ha med tillitsperson, men at hun også starter en utspørring om saken på telefon. Dette til tross for at hun flere ganger hører at jeg har problemer og "blir helt satt ut".

7. januar 2013, Samtale med Grete Theodorsen, leder Utdanningsforbundet lokalt

Jeg: Jeg lovet å ringe deg opp igjen. Butikken var jo ikke det beste stedet å føre en samtale. Det var mye støy og surr.. vanskelig å høre og er usikker på om vi egentlig ble enige om noe..

GT: Som jeg sa hadde jeg en samtale med Lars før jul og jeg forstod på han at du ønsket et møte med meg.

Jeg: Ja, du kan si. .det er en fortvilelse over å ikke bli møtt på denne saken hos Udanningsforbundet.. og så har det bare "tullet på seg" etter hvert som det har kommet frem forskjellige ting som hvor det kanskje ikke er gjort så god jobb. ..vi har også vært på et møte med Bakkejord, hvor det bare ble bekreftet den følelsen jeg har fått og hvor det endte med at vi regelrett ble kastet ut derfra.

GT: ..det er kanskje noe ulik opplevelse på akkurat den delen..

Jeg: Vet ikke, men vi var nå to stykker der og tror vi har ganske lik oppfatning..(..) Jeg har ikke hørt noe fra han i ettertid (Bakkejord) etter det så vet ikke hvordan følelse/opplevelse han sitter igjen med. Det undrer meg veldig.. hele greia. Vi har etterspurt papirer - i forhold til referat.. og det er vel der Lars har prøvd å "spole litt tilbake" og også prøve å få til et møte. Og slik jeg forstod på deg i går da du ringte, så var det en av grunnene til at du ringte - å invitere til et slikt møte.

GT: Det jeg sa da, var at jeg inviterer deg til et sånt møte.

Jeg: Som jeg sa, så er det klart at jeg ønsker å ha med meg en tillitsperson i det her..

GT: Ja, du sa det i går, og det var da jeg sa at jeg er jo tillitsvalgt, sånn at..hvis det gjelder en klage i forhold til saken..og den saksbehandlingen, så kan man gjøre det. Det går det an å gjøre en klage til fylkeslaget.. i forhold til det. Men i forhold til å bistå deg som medlem så er jo jeg tillitsvalgt og det blir litt sånn unødvendig å ha med deg noen..

Jeg: Ja, du sa at jeg ikke skulle ha med meg noen. Og du sa at ut fra prinsipp så ville du ikke at jeg skulle ha noen med meg. Men så tenker jeg, hvorfor?

GT: Det går ikke bare på deg. Du kan si systemet vårt er bygd opp sånn at det er vi som er de tillitsvalgte..så at i møte med medlemmet, så er det medlemmet ikke sant, som ..medlemmet skal ha en tillitsperson med inn i møte med tillitsvalgte..ja, da må man stille spørsmålet om du har en tillit til meg da.

Jeg: Ja, det er akkurat det man må spørre seg om, og jeg tenker at det må ligge i bunn. Og sånn som..vi må huske på at jeg har ikke snakket med deg før. Jeg har kun fått din underskrift på et papir om at jeg ønsket å avslutte saken, og det vet jeg du har fått tilbakemelding om at jeg ikke ønsket. Det var aldri mitt ønske, det var tvert i mot - akkurat da var det en veldig eskalering i saken..og et veldig uheldig tidspunkt for meg å få det presset på meg og at jeg måtte ut av saken. Men tilbake til dette med tillit, så har Lars snakket med dere, og dere har fått den forståelsen at slik som saken har blitt behandlet så har jeg bare blitt skuffet. Jeg har ikke fått noe hjelp til å ordne opp i dette med trakassering og mobbing, for det er det det burde blitt definert som helt fra starten av. Men det gikk ikke slik..Jeg ble avvist hele veien med at dette ikke er mobbing og trakassering og det var noe Rune (Bakkejord) hadde vurdert uten at jeg skjønte hvorfor. Det er noe som må tas opp og det er svar jeg har søkt. Så tenker jeg at du er en tredjeperson i saken og jeg spør hvordan du kan utnevne deg som til tillitsperson i saken? Jeg har aldri møtt deg. En tillitsperson er vel noe jeg som medlem må selv føle at jeg har tillit til..en som vet om saken og faktisk vil bistå meg og hjelpe meg med saken. Der er det bl.a. Lars kommer inn, for da jeg ikke fikk den støtten fra Utdanningsforbundet?? var det gått langt - så langt at.. det er halvannet år siden det startet og jeg er vel på et stadiet at jeg er ..ganske rasert og sliten og har vært syk en stund på grunn av dette. Har fått tydelige (..) det er ikke noe tvil der og på hva som har forårsaket det. Men allikevel så avsluttes saken, jeg ber om et nytt møte der jeg forteller at alt bare fortsetter. Trakasseringen på jobb fortsetter utover sommeren og det fortsetter når et nytt skoleår starter. Allikevel får jeg en følelse av at, nei, her er det ingen ting vi kan gjøre - den er grundig behandlet, avsluttet og ferdig med det. Det går ikke an å beskrive de følelsene svarene har gitt meg. Lars kom inn på et tidspunkt som var veldig bra for meg og hvor han har litt kunnskap om slikt og derfor har han fått ei fullmakt for å kunne hjelpe meg. Og da stiller jeg et stort spørsmålstegn til hvorfor han ikke blir behandlet som den tillitsperson han er?

GT: Sånn som jeg oppfatter det så er han en tillitsperson for deg og har fått en fullmakt, ikke sant? Og det er jo du fritt opp til å velge den tillitsperson som du måtte ønske. Men når du velger å måtte oppleve at det er han som synes å kunne gi deg den støtten som du har behov for nå, så er det helt fritt opp til deg å gjøre det.

Jeg: Vi kan vel være enig om at han har en del kunnskap (), og jeg har selvfølgelig flere som bistår meg på ulikt vis, men han er den som vet hvor en kan henvende seg på en ærlig måte. Han kjenner (..).  og jeg skjønner ikke hvorfor ikke han kan være med meg.

GT: Du kan si det sånn at når vi jobber i forhold til slike saker, så jobber vi rett i mot medlemmene, og det er jo vi som er de tillitsvalgte. Det er som jeg sier til deg at hvis du får mere tillit og opplever at du får en bedre tillit, støtte og hjelp hos han Lars, enn det vi har kunnet gi deg, da er det fritt opp til deg å kunne gjøre det.. Det kan du jo gjøre..det er jo også en måte..ikke sant..

Jeg: Tenke du på at han Lars møter alene?

GT: Nei, da er ikke vi.. da er det han som bistår deg i den saken videre.

Jeg: Jeg skjønner ikke helt hvor du vil henne nå. Alle har jo krav på å kunne ha en tillitsperson med seg, så akkurat det er vel udiskutabelt.

GT: ..altså vi er jo tillitsvalgte, og hvis man ikke har tillit til den tillitsvalgte, så..Hvis det skulle komme så langt at man, og da tenker jeg ikke på din sak.. skulle havne i en slags retts..skjønner du? Da er det altså medlemmet, det er ingen andre som ville komme til å sitte å vitne for deg. Det er jo også det med tillit begge veier, både når vi har møter og er inne i saker, så er det kjempeviktig

Jeg: Selvfølgelig, og det er akkurat det som er grunnleggende her, for jeg mistet etter hvert tilliten til Rune Bakkejord og det har vi snakket en del om, jeg og Lars, og dette vet også Bakkejord om.. det er ikke noe tvil om at det er flere ting som gjør at tiliten er borte. Det er lenge siden han gjorde en god jobb og at han hadde min sak i fokus. Det siste han kom med (?) så når du snakker så varmt om tillit, så er vi ganske enig - man må opparbeide en slik tillit. I utgangspunktet så hadde jeg det til Udf og tenkte at det var veldig bra at jeg får støtte og hjelp, for det trengte jeg, men etter hvert så utviklet det seg til å bli en ekstra byrde for meg i måten han behandlet meg på, i det han gjorde og ikke minst det han ikke gjorde. Av det er mye dokumentert og vi kan komme tilbake til. For meg er det viktig å komme videre..

GT: Ja, det er jo et godt utgangspunkt.

Jeg: Ja, og derfor var det vi tok kontakt med dere igjen, for jeg er fortsatt medlem og det er fortsatt en sak som i høyeste grad eksisterer. Det hjelper ikke for meg at alt blir kostet under teppet og at det ikke skal bli snakket om og at saken i det hele tatt er henlagt, tenker jeg er en skam. Jeg forstår ikke hvordan du kunne skrive under noe slikt.. Vi har etterlyst hva som kan gjøres.. og jeg kan jo spørre deg, hvilken ambisjoner har du om å bringe denne saken videre og til å gjøre noe?

GT: Den saken som nå ligg.. den er jo avsluttet fra våres side. Og så oppfatter jeg at du ønsker et møte og som jeg sier så kan jeg åpne for det, men da ønsker jeg bare et møte med deg.

Jeg: Jeg må bare igjen si at jeg ikke har skrevet under noe sted at aksepterer avslutning av noen sak..har aldri bedt om det og tvert i mot..bare så det er klart. Det kan vel også ledelsen på skolen bekrefte at det aldri har vært grunn for å avslutte den og med det som hele tiden kommer fram

GT: Det er jo arbeidsgiver som sitter med nøkkelen, for å si det sånn, i forhold til Arbeidsmiljøloven og forvalte den på en god måte, sånn at alle arbeidstakerne skal ha en mobbe- og trakasseringsfritt og ikke minst helsefremmende arbeidsmiljø. Den har arbeidsgiver et klart ansvar først og fremst.

Jeg: Har dere påsett at det er i henhold til det dere mener er forsvarlig

GT: Jeg får spørre deg, tilbake til det ledelsen har gjort og gjør, så hva burde de ha gjort annerledes i forhold til det de gjør?

Jeg: De har gjort fint lite, jeg har etterspurt på flere møter, hvor også Rune Bakkejord har vært med hvor jeg har vært tydelig på hva jeg ønsket.. men vi har hatt ulike mål, tydeligvis. En ting er når man står midt opp i det med begge beina, da hadde jeg en tillit og forventning til at alt ble gjort riktig, og det var ikke alltid at jeg klarte å tenke like rasjonelt.. når man er midt oppi det er det egentlig skremmende hvor fanget man blir av det som skjer, og det var episoder ganske ofte - i en periode var det hver dag på jobb at jeg fikk føle på disse ulike tingene som jeg har nevnt.. Så da var det ikke så enkelt for meg å vite til enhver tid hva som burde sies og gjøres..analyser ting som burde gå automatisk uten at jeg skulle passe på at det ble gjort. F.eks. å ha møte med hver enkelt av de som drev å mobbet og trakasserte. En selvfølge og noe av det aller første en gjør er å kontakte og ta tak i enkeltepisoder. Som f.eks. når jeg blir stoppet og trakassert.. grovt ..det skjedde flere ganger og hvor flere av mine kolleger ser og hører på. Ledelsen får også ta del i dette.. det er mye jeg kunne sagt om denne episoden.. men det er skremmende når det viser seg at dette mennesket ikke var snakket med fordi at det var så mange andre ting som skjedde akkurat da, det var to dager igjen av skoleåret og det viste seg at det ble ikke tatt tak i før det neste skoleåret begynte.. dette er en liten del, men hva tenker man om slikt?

GT: Men ble det ikke tatt tak i av ledelsen..du er sykmeldt.. Vet du at det ikke ble tatt tak i ?

Jeg: I mange tilfeller gikk det måneder før det ble tatt tak i ting.. Jeg purret på og spurte om de (ledelsen) kunne være så snill å snakke med vedkommende personer. Det burde være unødvendig for meg. Da ble det gjort noe, men unnskyldningene var mange.. Bare det at det går dager mellom, og at jeg skal være nødt til å etterspørre hva blir gjort, kan dere være så snill å gjøre noe.. Det er forferdelig! Det er klart at det har blitt en tilleggsbyrde og ytterlige trakassering av meg - det å oppdage at ledelsen faktisk ikke bryr seg og at de er med på å dekke over ting som skjer..jeg klarer ikke nå..dette var bare litt for å illustrere hvor alvorlig det er..

GT: Ikke sant, du har jo Arbeidsmiljøtjenesten, de har vel også vært inne i saken..

Jeg: Ja, med Beate Mortensen.

GT: Ja, så har du jo også.. for slik som jeg hører det, så mener du at ledelsen ikke tar tak, men da har du også i forhold til kommunen ei varslergruppe og der er jo også en mulighet hvor du kan melde saken din inn til den varslergruppa.

Jeg: Men nå hadde jeg meldt den inn til dere og nå må jeg spørre deg; har du lest referat fra disse ulike møtene vi har hatt med Rune Bakkejord?

GT: Jeg skal sjekke over de referatene..men jeg har noen notater liggende her fra de ulike møtene

Jeg: Men har du gått gjennom saken i sin helhet? Det er viktig.

GT: Jada, jeg har sett igjennom det som er, og i forhold til at saken er avsluttet så er den det. Men som du sier så har ikke du et bra arbeidsmiljø på Sommerlyst skole og uansett så tenker jeg at å (?) en del, som du sier; du har vært på møter og det skjer ingen ting..så da har vi den varslergruppa i Tromsø kommune som er en type (?) og så har vi Arbeidstilsynet som er et tilsyn som skal tilse etter arbeidsmiljøloven.

Jeg: Jeg hører hva du sier, men må bare si at jeg er ikke en maskin. (gråter og har problemer med å snakke) jeg har prøvd å gi en kort redegjørelse over hvordan jeg har det og det er dere jeg har brukt tid og energi på, også gjennom sommeren, med å opprettholde en kontakt og formidle hva som skjer og hva jeg har gjennomgått . . Derfor er det ikke greit å sitte nå og høre på hva andre ting jeg kunne gjøre og hvem jeg kan melde til. Det er mulig at det er flere ..jeg kunne blant annet brukt advokat, men det handler også om hva man klarer når man står midt i det. Jeg må ta en ting av gangen og nå er det å klarere i forhold til dere hva som skjer..dette er vanskelig, føler at jeg ikke blir tatt alvorlig nok..

GT: Jeg har selvfølgelig stor forståelse for at dette er ikke bra for deg, det skal du ikke tvile på. Men i forhold til de andre tingene vi har snakket om, så skal jeg prøve å skissere noe...for du sa selv at du ønsket å komme videre. For det er tøft å komme opp i en slik situasjon og man vet i forhold til den problematikken som du skissere så er det ofte veldig kompleks og det er veldig vanskelig.

Jeg: Jeg tror at denne saken er allikevel litt forskjellig ut fra andre mobbe-og trakasseringssaker dere har hatt i det senere. Denne har gått over veldig lang tid og er veldig kompleks, men har konkrete episoder som er dokumentert - her er mange som har sett, det er på mail.. mye som jeg kunne vist til - fordi det har foregått så lenge uten at jeg klarte å si fra. Jeg satt på et kontor hvor jeg følte på dette hver dag. Jeg satt heller og noterte, det var min form for (..) Jeg begynte også i den perioden å gå jevnlig til psykolog for i det hele tatt å greie å gå på jobb og møte noen av disse personene og i det hele tatt takle det jeg måtte høre..mye av dette som ikke var greit.

GT: De mailene?

Jeg: Alt i fra å gi meg pålegg om å gjøre arbeid som ikke var mitt ansvar..Jeg varslet om kritikkverdige forhold, men skjønte etter hvert at noe av det jeg hadde varslet om ikke var så lurt. Det ble slått tilbake på meg selv, jeg ble ikke ivaretatt som varslet, men det ble tvert i mot lekket ut at det var jeg som hadde sagt fra. Og så fikk jeg kanskje raskt utsatt for gjengjeldelser.

GT: Har Rune sett disse mailene?

Jeg: Jeg har snakket også om de. Men det har heller ikke vært okei og sitte i møter med inspektøren til stede og gi forklaringer om avvik mot en person som er tilstede. Det ble hemmende og skjønte fort at det heller ikke var så populært. Det kunne denne personen selv gi uttrykk for , både før og etter møter med å stille spørsmål som hvorfor jeg sa det jeg gjorde osv. Mye ble feil også pga feil møteform og sammensetting..? Med få timers varsel måtte jeg stille i møte med 4 stykker av de som har trakassert meg over lang tid. Jeg ble satt ansikt til ansikt med dem og det var første gangen at alt ble tatt opp og hvor også Beate Mortensen var tilstede og "plumser" ut med et opptak som var dukket opp. Hun satt store deler av møtet (..). Det er skrevet et referat/notat av min tillitsperson om hvordan hun opplevde dette møtet - noe hun opplevde som alt annet enn godt. Mortensen sin opptreden var graverende og svært ødeleggende for meg. Det var et sjokkartet møte for meg. Rolf-Øistein ringte meg etter møtet og beklaget og sa at møtet skulle aldri vært gjennomført.

GT: Det var jo bra han gjorde det da.                                                                    

Jeg: Bra? Hva hjalp det meg?

GT: Bedre at han gjorde det, å beklaget, enn å ikke si noe i det hele tatt.. Det hadde vært ganske mye verre hvis han ikke hadde beklaget det.

Jeg: Da burde det vært tatt opp med alle - hvor han beklager og sier det samme til dem og at slik kan ikke møter være osv. Møte vanskeligjorde mye for meg - allerede dagen etter møte var mye adskillig verre for meg. De andre kom ikke lenger på kontoret - de lukket opp, så at jeg satt der, slamret den igjen .. Noen sluttet å hilse fra da av.. Blikk og kroppsspråk ble mye brukt, slamring med dører.. er vanskelig å beskrive, men du merker det, du ser det og høre det..som den person som opplever det. En av de dagene kom ei venninne innom med kaffe til meg og mens hun var der - hun satt slik at de ikke kunne se henne, og mens hun var der fikk hun oppleve en del av det jeg prøver å skissere..Det er ikke de at andre ikke så og hørte. Etter møte ble alt mye verre, og uten at noen grep inn. De kunne f.eks stå utfor døren og snakke om meg - f.eks. at her kan vi ikke stå og prate, vi kan vi risikere at alt vi sier blir tatt opp.. Det ble legalt å prate høyt om at jeg hadde skylda og som hadde gjort både det ene og det andre..Det er også greit i alles åsyn og ikke hilse på meg.. Eller starte å kjefte på meg, mens kollega sitter å hører på uten å gripe inn. Jeg ber om at de må være så snill å lukke døra slik at folk på gangen som går forbi ikke hører på dette, men de nekter. Hvor mange slike fortellinger skal jeg komme med før du skjønner.. jeg mener at det er alvorlig.

GT: Det skjønner jeg jo..man er jo ikke sykmldt uten at man oppleve det selv som alvorlig. Men bare sånn i forhold til å - noe jeg hører på deg også, i forhold til videre så er det noe du kan tenke på hva du ønsker. Nå har jeg fått et tilbakeblikk eller situasjonsbeskrivelse i forhold til hvordan du opplever ting. Men de e-postene og den dokumentasjon du har, den kan du eventuelt sende til meg på mail.

Jeg: Jeg har sendt en del til Rolf-Øistein, har både mail og også mye notater fra situasjoner..

GT: Det du har av notater blir mer din opplevelse av situasjoner

Jeg: Notatene har vært bra for meg og min egen bevissthet - jeg kan gå tilbake og se hva som skjedde og se at jeg ikke husket feil.. Rolf-Øistein og Rune Bakkejord mener jeg har fått det meste.

GT: Du snakket om noen mail du har fått fra andre.

Jeg: Ja, og det er mail som bekrefter, f.eks mail om (..). Det bekrefter at jeg etterspør ting jeg har rapportert om og at jeg ikke får svar eller at inspektør (..) Rune (Bakkejord) har en del av dette, bla mail korresp i forhold til Leif Vollan

GT: Men i forhold til det vi startet med, jeg er nødt å avslutte nå - så må du tenke gjennom på en måte hva du vil. Hvis du vil ha et møte med meg, du som medlem så kan vi ta det. Og som du sier, du har veldig stor tillit til Lars, som du opplever kan en del om det her.. For som jeg sa, og de utveiene jeg skisserte - jeg skjønner jo det at når man er i en slik situasjon som du er i så kan det være vanskelig å tenke klart, men for å komme videre så kan du også inn på intranett til Tromsø kommune og lese om den varslergruppa, for der sitter folk med ulik kompetanse, der sitter hovedvernombudet der sitter en ansatte representant og det er jo folk som har kompetanse innenfor dette området og det er jo nettopp derfor den varslergruppa er satt sammen slik. Så det er en måte og løfte det på når du mener, hvis jeg har forstått deg rett i at ledelsen på skolen ikke gjør..hva skal jeg si..de tiltak som du mener må til.

Jeg: Jeg har en flott lege, som har bedt om og fått i stand et møte med ledelse, verneombud og tillitsvalgt. Noe vi heller ikke har snakket om og som overhodet ikke har fungert og noe som også fremkom under møte i desember..

GT: Hva mente du som ikke hadde fungert?

Jeg: Verneombudet sine oppgaver og plasstillitsvalgt.

GT: Tenker du i forhold til din sak?

Jeg: I forhold til min sak og det jeg har opplevd.

GT: Var det ikke slik at du tok kontakt direkte hit?

Jeg: Nei, det var det ikke. Jeg har snakket.. dette er som sagt ting som har pågått på jobb lenge. Det som var litt spesielt er at det ikke er så enkelt å snakke om mobbing og trakassering til en person som er tillitsvalgt og det viser seg at den selv utøver mobbing. Dette tok jeg opp med ledelsen, og det var grunnen til at de ba meg om å komme til dem når det var noe. Når det så eskalerte i forbindelse med opptaket som kom frem, så tok han kontakt med meg og sa at jeg måtte melde meg inn i Udf. Jeg hadde hatt permisjon og vært utmeldt og rett og slett glemt å melde med inn etter å ha vært borte et år. Den første jeg kom i kontakt med var ..(lang tenkepause) ..Jeg glemmer navn.. Odd Røsvik som jeg også har jobbet sammen med. Jeg møtte en veldig forståelse hvor han var helt fantastisk hvor han fortalte hva jeg burde gjøre og han syns alvorlighetsgraden i dette var graverende.. men etter hvert forsto han at han kunne ikke ta saken siden han skulle tilbake til Sommerlyst..og slik var det at Bakkejord kom inn i bildet.

GT: Du sier at tillitsvalgt har mobbet og trakassert. Hva det går på?

Jeg: Det går på .. jeg vet ikke om dette er saker som vi egentlig skulle gjennomgått i et møte.. men det er som jeg sier, at tillitsvalgte visste seg å være en av disse og blant annet videreformidlet samtaler jeg har hatt med henne som tillitsvalgt. Det tenker jeg ikke er riktig. Og det var ting som forverret situasjonen for meg..alt ble utrygt, jeg visste til slutt ikke hvem jeg kunne snakke med (gråter)

GT: Jeg er bare nødt å slutte..som jeg sa innledningsvis så hvis du ønsker et møte med meg, så kan jeg møte deg som medlem.

Jeg: Jeg tror nok det hadde vært greit..

GT: Men som jeg sier, i forhold til det jeg innledet med og i forhold til og i forhold til det med tillit..ja..så..du kan jo bare tenke på det. Du trenger ikke å svare her og nå, men kan jo tenke på det..

Jeg: Har problemer med å prate og beklager at jeg ble sånn..

GT: Det går bra, du er ikke den eneste, for å si det sånn.

Samtale slutt!

UTDANNINGSFORBUNDETS HÅNDTERING AV MIN SAK

I dag kan du lese mer om hvordan Utdanningsforbundet har «bistått» meg i min sak. Innledningsvis legger jeg ut første side av Arbeidstilsynets vedtak om pålegg som en grei oppvarming/påminnelse om bakenforliggende historie. I rød ramme skriver AT bl.a. DET ER ET UBESTRITT FAKTUM AT RITA ESPERØ HANSEN ER SYKEMELDT MED BAKGRUNN I ARBEIDSMILJØFORHOLD VED SOMMERLYST SKOLE. DETTE BEKREFTES AV DOKUMENTASJONEN SOM FORELIGGER I SAKEN, OG ER OGSÅ TIDLIGERE ERKJENT AV ARBEIDSGIVER?Nedenfor kan du lese detaljert referat fra samtale mellom meg og Rune Bakkejord, Utdanningsforbundet, 12.desember 2012. Jeg blir trist av å «gjenoppleve» hvordan Utdanningsforbundet «bisto meg» i min mobbe og trakasserings sak. Når jeg i ettertid har bedt om innsyn i Udf`s. håndtering av min sak har jeg mottatt kun 4 stk. dokumenter. Et åpnings- og et avsluttingsbrev og 2 stk. notater (referater) som kan lese i bloggen under: FORTS DOK. AV BLA.TILLITSVALGT RØSVIK`S MANGLENDE HÅNDTERING, DEL 2, 19.07.2015 kl.17:18 i Blogg, 29 kommentarer, 1. juni 2015, kl. 14:43. Jeg anbefaler deg å lese referatet nedenfor i sin helhet.

Referat skrevet av samtale med Rune Bakkejord, Utdanningsforbundet, 12.12.2012

Jeg: Det gjelder min sak. Jeg ringer fordi det ikke har blitt bedre, bare til det verre - er blitt fullt sykmeldt og er veldig fortvilet. Det er lenge siden jeg har hørt noe og lurer på hvordan saken står?

Bakkejord: Saken din er avsluttet. Det at det er andre ting som påvirker ditt arbeidsforhold må du ta opp internt først.

Jeg: Men det er ingen andre ting, det er det samme. Syns det var vanskelig å bli avvist av dere i en periode hvor jeg trengte dere mest. Jeg føler meg (..).

Bakkejord: Ja, det skjønner jeg. Men som sagt, hvis det er noe som vedrører ditt arbeidsforhold på Sommerlyst skole, må det tas opp internt.

Jeg: Alt har forverret seg, trakasseringen fortsetter og har økt. Mobberne har fått flere med seg. Det blir ikke gjort noe. Regner med at du også har fått med deg at rektor har stått frem i media og sier at det foregår ikke mobbing på Sommerlyst skole. Hva tenker du egentlig om det, når du vet hva som skjedde?

Bakkejord: Jeg tenker at i forhold til din sak så er den avsluttet. Hvis det er slik at det er dukket opp en ny sak så må du ta dette opp internt, du må kontakte riktig tjenestevei, du må kontakte din tillitsvalgt på skolen, eventuelt en annen person, og det må meldes avvik til rektor på grunn av det.

Jeg: Sist gang jeg var i kontakt med deg (..) da ville du ikke definere dette som mobbing/trakassering.. Jeg blir så fortvilt, hvordan skal jeg nå fram. Jeg burde fått hjelp, men fikk ikke hjelp sist, og uansett så var..

Bakkejord: Å få hjelp betyr ikke det samme som at jeg holder med uansett hva som blir hevdet av uansett medlem sin side, det er ikke ensbetydende med det. Det å få hjelp betyr at vi går inn i saken nøye og tar kontakt med arbeidsgiver og prøver å få nøstet opp i andre ting. Hvis det da avdekkes utilbørlig oppførsel fra den ene eller andre part, så gjør man noe i forhold til det. Det er derfor kjempeviktig for oss at man ikke går ut å definere det som det er.

Jeg: Det hadde pågått i nesten et år og du hørte vel også på opptaket..

Bakkejord: Poenget er at de fem minuttene av lydopptaket jeg hørte på sa meg ingen ting, overhodet ingen ting.

Jeg: Er det ikke meg som "offer" som det bør lyttes til og som kan best definere hva det dreier seg om

Bakkejord: Det er klart at det er kun du som kan definere hva du har opplevd. Det er ingen andre som kan si at det du sier er feil i forhold til hvordan du føler/definerer..hvordan du definerer at det føles, det er det ingen andre som kan si noe om..

Jeg: Det er ingen andre som sier at jeg har rett heller..

Bakkejord: Nei, det er det ikke. Ikke i denne saken.

Jeg: Nei, da vet jeg ikke, som sagt så er jeg fullt sykmeldt. Jeg har en lege som er klar på "min helsesituasjon" som er et resultat etter langvarig trakassering/vært lenge i et miljø som ikke var bra. Alle reaksjoner tilsier det - har vært slik lenge - ikke forsvarlig å stå i saken med dere slik det var - behandlingen var ikke grei. Manglende håndtering, ingen referat.. Jeg etterlyste dette hos deg, men fikk ingen ting. Det jeg har mottatt sier ingen ting om det jeg gitt uttrykk for/har vært igjennom og hva dere har gjort. Det er kun et oppstartbrev som virker ganske generelt og så fikk jeg et avslutningsbrev som bare var helt forferdelig (..) Du var bare interessert i å få det av avsluttet, noe jeg ikke skjønner den dag i dag hvordan det kunne bli gjort på en slik måte.

Bakkejord: Det er slik vi jobber, det som er mitt mandat i det hele, det skal gjøres en oppriktig vurdering i hele saken fra organisasjonen i forhold til det som har foregått..

Jeg: Dette var akkurat i de dagene jeg opplevde "omfattende trakassering" også offentlig, jeg fikk pga det ikke med meg de to siste dagene på jobb. Og akkurat da skal altså saken avsluttes med Utdanningforbundet som tross alt skal være min støtte og hjelp. Det var forferdelig..Det ble en dobbel belastning, noe jeg sendte deg mail om.

Bakkejord: Nok en gang så må jeg bare si at i forhold hvordan du føler saken har påvirket deg, det er det bare du som kan si noe om. Og i forhold til ditt deg som medlem av Utdanningforbundet så har vi gjort det som var vårt mandat. Vi har vurdert saken fortløpende hva som er lurt å gjøre eller hva som ikke er lurt å gjøre. Det er da å sjekke ut saken med alle involverte parter Alt som har skjedd før jeg kom inn i saken, må dokumenteres på en eller annen måte..()

Jeg: Tenker du da på dette med trakassering og ..

Bakkejord: Alt. Hør, alle opplysninger som jeg har fått fra deg har jeg sjekket ut med impliserte i saken, har jeg sjekket ut og alle de tingene som du har tatt opp med meg, i forhold til det som går på saken, og som er vesentlig for saken og det jeg har spurt deg om jeg kan snakke med Rolf-Øistein om - de tingene har jeg hatt oppe med Rolf Øistein og Beate Mortensen.

Jeg: Finnes det noe dokumentasjon? Det er vanskelig for meg å vite hva som er snakket om når jeg ikke har vært til stede. Retningslinjer er ikke fulgt. Jeg har f.eks. ikke vært på et møte i forhold til noen av de impliserte.

Bakkejord: Ja, du har vært med på ett.

Jeg: Ja, og som du selv sier, et møte som aldri skulle ha vært og som rektor sa, var på helt feile premisser.

Bakkejord: Ja, ja.

Jeg: Da kan vi jo ikke ta det møtet i beregningen, som gjorde alt verre for meg..og synes at det var godt nok?

Bakkejord: Jeg syns ikke det var godt nok, men jeg var ikke der og kunne derfor ikke ta stilling til det.

Jeg: Men det ble ikke et en til en møte med disse andre. Kun dette ene hvor alle de som trakassert meg ble samlet og det ble ikke noe godt..

Bakkejords: Hør nå, det er slik at dine ønsker om hvordan disse møtene skal være med andre mennesker er ikke sikkert at alle andre i denne saken syns er greit. Det er faktisk sånn at andre impliserte i denne saken har en del rettigheter i forhold til i f.eks. gjennomføring av møter. Og det er ikke slik at man alltid får det som man vil.

Jeg: Jeg har ikke vært borti - har jobbet i skolen noen år og hatt flere mobbesaker - har ikke opplevd at det samles flere mobbere i samme møte mot det jeg her velger å kalle et offer. Er dette riktig måte å gjøre det på syns du?

Bakkejord: Jeg har.. Min erfaring er..Jeg har hatt en del personalsaker og de løses på forskjellige måter.. og så kan man jo i ettertid si at..

Jeg: Men er det vanlig at det på første møte blir satt sammen flere i samme rom?

Bakkejord: For å si det slik så.. det bør løses på lavest mulig nivå og aller helst på det nivå som konflikten er. Så jeg har flere ganger opplevd at vi har samlet flere - de to eller flere som har vært involvert .. som et oppklaringsmøte.

Jeg: Du mener at det er riktig/vanlig når det er fremsatt mobbing/trakassering over lang tid? Det er utrolig med tanke på hvor ødeleggende det var for meg..

Bakkejord: Jada, i forhold til din sak, så viste det seg i ettertid at det aldri skulle vært et slikt møte. så er det helt klart..det var lite konstruktiv..så der har jeg feilet, så det er helt klart. Både Beate Mortensen og Rolf-Øistein har i ettertid sagt at det var ikke et godt gjennomført møte.

Jeg: Ja, det var et møte hvor opptaket ble sentralt og "tok hele møtet" - "hvem som har gjort det" og "hvor forferdelig det var at noen hadde gjort slikt" var det som var i fokus. Ikke innholdet - ikke nevnt en gang.

Bakkejord: Nå var ikke jeg på det møtet.

Jeg: Jeg tenker at det har ikke vært avholdt et slikt møte i forhold til mine behov

Bakkejord: Hør, hør, jeg har hatt møte med deg mange ganger, og så har jeg hatt møte med Rolf-Øistein (Barman-Jenssen) og Beate Mortensen (Andersen), og han Leif (Vollan) flere møter, har ikke møteprotokollen fremfor med, men det er avholdt flere møter.. men som jeg sier til deg, det at du krever at det skal være møter med deg og de andre partene hver for seg, er ikke opp til deg å bestemme at det skal være sånn. For selv om du ønsker det, så er det ikke sikkert at de andre ønske det.

Jeg: Nei, de har jo alle nektet å møte til et slikt møte

Bakkejord: Ja, og det har de alle rettighet til å gjøre.

Jeg: Og da vil det si at det med et pennestrøk kan en si at det ikke eksisterer noen form for trakassering?

Bakkejord: Nei, det er det en altfor rask konklusjon å ta..

Jeg: Men det er jo gjort.,

Bakkejord: (Irritert) Ikke på det grunnlaget, det er ikke trukket en konklusjon på det grunnlaget at folk nekter å være med på..nei, det.. du må ikke komme å si..som jeg har sagt til deg før, så er det en helhetlig som når jeg ser på saken i et helhetlig syn, så har jeg kommet fram til en konklusjon at vi ikke kan beskylde de fire for å ha drevet på med mobbing av deg. Og det er også den konklusjon arbeidsgiver er kommet fram til og personalenheten i Tromsø kommune uavhengig av hverandre..

Jeg: Men da må jo du ha konkludert på bakgrunn av samtaler med disse og ergo har de nektet for alt som er blitt sagt og gjort.

Bakkejord: Ja, jeg har snakket med mange, helt klart, det har jeg gjort.

Jeg: Har du snakket med alle fire på kontoret. Dette svarer Bakkejord bekreftende på. Og hva med de andre som er meldt i fra om?

Bakkejord: Jeg har snakket med de partene som har ønsket å snakke med meg og så har jeg snakket med andre som jeg mener hadde noe med denne saken og gjøre.

Jeg: Da regner jeg med at du har snakket med XX, tidl. tillitsvalgt) og det som ble gjort i forhold til meg før skoleslutt?

Bakkejord: Nei, det var ikke en sak som tilhørte den jeg var inne i. Det var en sak som vi har tatt kontakt med Rolf-Øistein om i forhold til den tildragelsen der. Som jeg har sagt til deg før, i forhold til de der tingene der, som jeg har sagt til deg før er det uheldig at slike ting skjer, men er et ansvar som ligger på skolen. Den type enkeltepisoder som ikke har å gjøre med det som var kjernen i den saken jeg var inne i. Det var i forhold til de fire personene, et lydopptak og det som skjedde rundt akkurat det. Her driver vi ikke og spar opp en masse andre ting som har..isolert sett ikke har noe med den saken å gjøre.

Jeg: Da du ringte meg i sommer og en av gangene du var temmelig oppskjørtet, var dette med at du hadde fått informasjon av XX at jeg drev og sendte mail og spredde informasjon, bla på ulike nettsteder om denne saken

Bakkejord: To ting - for det første var jeg ikke "oppskjørtet" og ?

Jeg: Du var ganske sint og det hele var veldig ubehagelig, og var den dagen vi ikke kom oss på hyttetur fordi du måtte snakke med meg i langt tid og du var veldig sint. Det var også beskyldninger mot meg om at jeg hadde lagt ut

Bakkejord: Nå må du faktisk høre etter her - nå må ikke du komme med.. Hør her,

Jeg: Ja, det vet du at du var, jeg ble fysisk syk av samtalen..

Bakkejord: Hvis du opplever at du har opplevd utilbørlig oppførsel..skal du sende en klage på meg.

Jeg: Det var jeg ikke i stand til.

Bakkejord: Men hør, det er også viktig at opplysninger om sosiale medier kommer ikke fra meg, men fra (..)

Jeg: Du sa at XX hadde sagt at hun hadde fått noe og at andre hadde fått noe på sosiale medier fra meg. Da tenkte jeg at mine ting tas ikke på alvor, men slike ting ringer du til meg om

Jeg: Du påstod at jeg drev å la ut på sosiale medier og det likte du ikke.

Bakkejord: Ja, poenget er at jeg råder deg i forhold til det som er best for deg.

Jeg: Og hva er det jeg hadde gjort/sagt?

Bakkejord: Det har ikke jeg oversikt over hva det var, har ikke det foran meg, men hvis du venter kan jeg gå og sjekke det.

Jeg: Jeg venter for det er jeg veldig nysgjerrig på.

Bakkejord: For det første har jeg fått en mail fra deg den 21.juni i forhold til at du har tenkt å sende mail til alle ansatte på skolen. Til det sier jeg at jeg ikke syns du skal gjøre. Da har vi hatt en meningsbrytning på hvor du vil gjøre det og jeg sier du ikke får lov å gjøre det fordi jeg mener at det vil skade din sak.

Jeg: Det var den mailen lenge etter.. for å prøve å få sagt min mening/min side av saken som jeg følte ikke var kommet fram, men det ville du altså ikke skulle gjøres.

Bakkejord: Nei, og så har vi snakket om avisoppslaget..den 22. juni, og da snakket vi om et avisoppslag hvor jeg mente det var uheldige uttalelser fra din side.

Jeg: Du kan jo ikke vite hvordan uttalelser jeg hadde. Vi var tre stykker som ble oppringt og uttalte oss.

Bakkejord: Jada, men i forhold til avisartikkelen var det ikke bra for din sak.. at

Jeg: Hvorfor mener du at det ikke var bra for min sak - at det kom fram det som var hendt?

Bakkejord: Nei, det blir oppfattet av andre at det er du som har sagt de tingene der.

Jeg: Hvordan da..

Bakkejord: (Hissig) Men du, hei..

Jeg: Nei, det skjønner jeg ikke, når det er flere som føler det samme som meg, flere som har opplevd det samme, har sluttet der og noen er i permisjon som ikke har hatt det bra..(?) Men mitt navn kom jo tidlig ut.

Bakkejord: Jeg personlig oppfattet det som en provoserende avisartikkel og gjør at folk får et mer negativt syn på deg. Det er jo derfor jeg sa at det ikke var bra. Og så har vi hatt et møte 13. august i forhold til avisoppslaget og hvordan det går med lydopptaket og så ble det stilt spørsmål fra deg om hva som blir gjort i forhold til skolen sin side og hva som blir gjort fra vår side i forhold til din sak. Og da ble det tatt opp en episode med XX hvor hun ble konfrontert med en episode i gangen og hvor Rolf Øistein, og da mener du at ledelsen ikke gjør jobben sin osv. og hvor vi da snakker litt rundt det.

Jeg: Men syns du at de har løst saken på en god måte og i forhold til slik det skal gjøres?

Bakkelund: Jeg hadde jo helst sett at det hadde vært gunstig at den saken hadde blitt løst før, men etter at jeg kom inn i saken så mener jeg skolens ledelse har gjort det dem burde gjøre i akkurat den saken.

Jeg: Men hva ble konkret gjort i den saken med f.eks. XX?

Bakkejord: Ja, men det vet ikke jeg.

Jeg: Du sier at den ble løst og at etter at du kom inn så er det tilfredsstillende det som har blitt gjort.

Bakkejord: I forhold til din sak og i forhold til lydopptak og de fire på kontoret, så ja. I forhold til alt annet som er skjedd på Sommerlyst så har jeg ikke noe sjanse til å uttale meg om.

Jeg: Men dette med XX er jo en og samme sak, og du sier jo at dere har tatt dette opp/snakket om det med dem hvor jeg ikke har vært til stede, de har benektet og det mener du er tilfredsstillende?

Bakkejord: I forhold til det svaret Rolf-Øistein har kommet med så er det bra gjort.

Jeg: Og hva har han svart?

Bakkejord: I mine notater står det at XX er blitt konfrontert og at dette var en slik type oppførsel som Rolf-Øistein ikke synes noe om.

Jeg: Jeg var også på det møtet og det var samme svar som jeg ikke ble noe klokere av - XX hadde også nektet å stille på møte og som leder sa "Siden det var allment kjent at det måtte være jeg selv som hadde gjort det (opptakene?) så var det greit at hun også måtte få si sin mening og det i all offentlighet." "Folk må få lov til å mene og si det de vil."

Bakkejord: Det er det du mener.

Jeg: Det var flere vitner til stede, etter hvert også rektor. Rektor blant annet vitne til at XX beskylder meg for å tatt opptak.

Bakkejord: Men hør nå, jeg har sagt akkurat i forhold til upassende oppførsel og Rolf-Øistein har meldt tilbake at han skulle ta tak i det og han sa også det at hun er blitt konfrontert med det. Noe mer kan ikke jeg gjøre (?) Hvis det er noe som gjelder ditt arbeidsforhold, så foreslår jeg at du tar det opp med din rektor der. For den saken du har meldt inn her som ikke har hatt noe med XX eller saken din i ettertid å gjøre, så er den avsluttet her.

Jeg: Men når det dreier seg om mobbing og trakassering så er det ofte mange involverte i bilde og vanskelig å skille "hvem som hører til hva"

Bakkejord: Jeg tenker det at du gjør det du mener er riktig.

Jeg: Men dere burde ikke avsluttet saken, det ville ikke jeg.

Bakkejord: Ja, og det ligger til min rett å kunne gjøre som saksbehandler og det har du skrevet under på..

Jeg: Det har jeg aldri skrevet under på, noe jeg også skrev i mail straks jeg mottak avslutningbrevet. Det var en sjokkartet opplevelse og jeg reagerte sterkt på måten det ble gjort på - hvor du skriver at "jeg har bedt om avslutningbrevet". Noe jeg ikke hadde gjort!

Bakkejord: Men hør, nå har vi gått gjennom hvor det står at Utdanningforbundet sin oppgave er å gi et realistisk bilde av situasjonen og hva som kan bli resultatet hvis du ikke lenger velger å følge de rådene som blir gitt eller at saken stopper opp vil Utd. avslutte din bistand.

Jeg: Det er oppstartbrevet.

Bakkejord: Ja, og det har du skrevet under på. Det er sånn vi jobber og det er sånn vi er nødt til å jobbe. Da har jeg gitt deg råd og du har i enkelte ganger har fulgt og så har vi gitt deg råd som vi har vært nødt å justere litt på..

Jeg: Kan du gi eksempler?

Bakkejord: Du skulle ikke ha uttalt deg i forhold til avisoppslaget.

Jeg: Avisa ringte meg og jeg kunne ikke lyve..

Bakkejord: No comments går det også an å si, men det er så..

Jeg: Hva er poenget, når man føler at man ikke får..

Bakkejord: Men nå er det slik at vi fra vår side har avsluttet saken og jeg har fulgt de retningslinjer som jeg har som saksbehandler i Utdanningsforbundet i forhold til dette her.

Jeg: Jeg er nysgjerrig på om ..har dere noe "ettervern" - noe dialog gjøres det noe i forhold til et verneombud som ikke fungere..

Bakkejord: Det ligger til enheten

Jeg: Som medlem har jeg krav på bistand og du vet hvordan min situasjon er..

Bakkejord: Ja, hvis du har en ny sak så må du melde den til..

Jeg: Nei, det er ikke en ny sak, det er samme sak bare forverring..

Bakkelund: Men hør, hvis du har en ny sak, så melder du om det til tillisvalgt og så meldes den til oss hvor vi ser på den og om vi tar den eller ikke. Vi fyller ikke bare på noe

Jeg: Men du vet nå hvordan ståa er..

Slutt på referat.

I referat har jeg bare markert med rød skrift en meget sentral og en av flere uriktige påstander fra Rune Bakkejord hvor han uttaler følgende sitat: «Poenget er at de fem minuttene av lydopptaket jeg hørte på sa meg ingen ting, overhodet ingen ting.» Uttalelsen fra Bakkejord om å ha lyttet til lydopptaket i bare 5 minutter er ikke korrekt! Dette er bekreftet både muntlig av rektor Barman-Jenssens, og i skriftlig i redegjørelse etter avhold møte bl.a. sendt til Arbeidstilsynet. Av notatet bekreftes det at rektor Barman-Jenssen, inspektør Leif Vollan og Rune Bakkejord den 7. juni kl. 1400 hørte gjennom opptaket som er redigert ned. 

Til orientering er varigheten på nedkortet/redigert versjon av opptaket på ca. 1 time. Lydopptaket bekrefter bl.a. at jeg er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling av kritikkverdige forhold ved Sommerlyst skole i form av mobbing, trakassering, sabotasje av undervisning/tentamen og det faktum at tillitsvalgt(e) ved Sommerlyst skole også er direkte involvert i saken m.m.


Ytterligere kommentar til ovenstående: Rektor mottok også originalopptaket, noe han unnlot å handtere etter regelverket. Han anmeldte lydopptaket, men unnlot å overlevere opptakene til politiet (vil komme tilbake til dette senere i bloggen). Rektor inviterte meg til kontoret etterpå og uttalte at han hadde hørt gjennom opptaket og erkjente overfor meg "at det var ille", noe som står i sterk kontrast til det som skjer videre..

Vi kan også lese ovenfor innkallelse til arbeidsmekling for 4 av mobberne og "gangen" i arbeidsmekling. Denne RIKTIGE handteringen i arbeidet ble det imidlertid ikke noe av etter at Arbeidsmiljøtjenesten kom med sine anbefalinger...

FORTSETTELSE FØLGER..

FORTS DOK.AV BLA.TILLITSVALGT RØSVIK`S MANGLENDE HÅNDTERING, DEL 2

I dag fortsetter jeg å publisere videre kommunikasjon med TILLITSVALGT ODD RØSVIK - TIL PKT 24 FRA FORRIGE INNLEGG/MØTE 26.2.14, 11.07.2015 kl.00:16, i Blogg, 12 kommentarer

31.mars 2014, kl. 11:17 mottar jeg mail fra plasstillitsvalgt Odd Røsvik. Mailen starter med sitat: «Jeg har snakket litt med Rune (Bakkejord, Utdanningsforbundet) og vi er enig om at jeg skal prøve å gi noen av de svarene du ber om».

Innledningsvis bruker plasstillitsvalgt 161 ord for å «bortforklare» hans uoffisielle uttalelser som plasstillitsvalgt på fritiden. Odd Røsvik, Sommerlyst skole/Rune Bakkejord, Utdanningsforbundet unnlater dessverre igjen å besvare/redegjøre for mine 2 konkrete spørsmål i mail av 28.mars kl.09:10 (kan lese i blogg).

 • Beskriv hva du har gjort med min sak.
 • Konkretiser hva du skal gjøre videre med saken.

I stedet for å beskrive hva som er gjort i min sak, går det fram av mail, sitat: «?er det DU som hevder å være trakassert og mobbet». Utdanningsforbundet eller Arbeidstilsynet har ikke funnet noe som tilsier at dine påstander er riktig».

Skulle vært av stor interesse og fått innsyn i hva som eventuelt konkret er utført av undersøkelser av Utdanningsforbundet i tilknytning til min sak, og hva som eventuelt underbygger plasstillitsvalgt Odd Røsviks påstander.. Når plasstillitsvalgt Odd Røsvik også finner det naturlig å inkludere Arbeidstilsynet i sin kommentar vitner det om mangel på kunnskap, forståelse, profesjonalitet mm. Røsvik har tydeligvis glemt at Arbeidstilsynet ga Sommerlyst skole 3 pålegg og at AT tvert i mot konkluderte med at det var grunnlag for å be ekstern part gjøre undersøkelser i forhold til mobbing/trakassering blant personalet.  

Et faktum er også at det ikke er «jeg som hevder å være utsatt for trakassering og mobbing». Det er dokumentert og etter hvert også erkjent ved flere anledninger bl.a. av enhetsleder Rolf Øistein Barman-Jenssen, at jeg etter å ha varslet om avvik har vært utsatt for gjengjeldelser bl.a. i form av mobbing og trakassering. For orden skyld vil jeg også presisere at det er min fastlege som etter grundige undersøkelser har funnet det nødvendig og melde om hendelsene til Arbeidstilsynet. Anmeldelsen kan leses i blogg under: ANMELDELSE AV ARBEIDSGIVER, 06.12.2014 kl.10:21 i Blogg, 2 kommentarer

Interessant er det også når Røsvik skriver i mail; "Etter at vi hadde snakket sammen på telefon, regnet jeg med at du hadde fått svar på det du lurte på. Derfor ingen registrerte svar til deg på disse." Mine spørsmål blir da: 1. Hvordan kan jeg ha fått svar på spørsmål når det var under nevnte telefonsamtalen de "oppsto" nettopp fordi Røsvik ble svar skyldig og ikke kunne svare på mange spørsmål jeg kom med? 2. Når Røsvik selv foreslår at "dette var noe han skulle undersøke med ledelsen og så komme tilbake med svar. Det går 16 dager uten at jeg hører noe og jeg sender derfor purring med spørsmål. Han svarer da at han var opptatt privat, men kunne svart neste dag, altså den 20., men hva med alle dagene forut - hvorfor gjorde ikke Røsvik sin plikt som tillitsvalgt i tiden fra 5. til 20.etter at han hadde fått både "ny og gammel informasjon" som så absolutt kvalifiserer til handling? Hvorfor ga han meg ikke noe tilbakesvar en av de dagene? Han skriver jo selv i mail av 21.mars; "Tillitsvalgte arbeider hele tiden både hardt og målbevisst for at Sommerlyst skole skal få et så godt arbeidsmiljø som mulig." 
 • 26. mai 2015, kl. 23:37, sender min advokat Torill Wik mail til Grete Theodorsen, Utdanningsforbundet med anmodning om utlevering av samtlige dokumenter Utdanningsforbundet har lagret på meg. • 1. juni 2015, kl. 14:43, mottar advokat Wik mail med etterspurt dokumenter vedlagt. 3 av dokumentene omhandler formaliteter som fullmakt, oppstart og avslutning av saken. Det 4. dokumentet inneholder referater fra avholdt møte 19.juni og 13.august 2012 og kan leses under.Slik jeg har blitt kjent med Utdanningsforbundet gjennom deres håndtering av min varslingssak, kan jeg dessverre ikke se at forbundet har bidratt med noe konstruktivt & konkret arbeid inn mot prosessen.  Dette underbygges også gjennom mottatt dokumentasjon advokat Wik har fått tilsendt. 

 

 • Det ble avholdt flere møter med Utdanningsforbundet, men etter flere etterspørsler har jeg kun fått "referat" fra to av møtene. Møtene det vises til varte i til sammen over fire timer og var, for meg, særdeles tøffe. Jeg måtte (nok en gang) referere/fortelle om alvorlige varslinger/hendelser og det med personer som var knyttet til/involvert i flere av sakene til stede i rommet! Leserne kan med selvsyn se hva referent, rektor Barman-Jenssen fant som viktig å notere.. En praksis som forøvrig har vært gjennomgående gjennom hele saken. 

 

 

 • Som betalende medlem av Utdanningsforbundet må jeg erkjenne at forbundet dessverre ikke har levert «varene» som forventet i min varslingssak. Du kan selv lese begrunnelsen for dette i bloggen under følgende artikler:

FORTSETTELSE FØLGER UKE 32..

TILLITSVALGT ODD RØSVIK - TIL PKT 24 FRA FORRIGE INNLEGG/MØTE 26.2.14

Pkt 24 fra møtereferat 26.2.2014: "Odd mener at Rita har akseptert Gry og at hun i ettertid ikke kan komme og si at hun er uenig i metoden."

Vår 2012: Etter å ha mottatt og lyttet til lydopptaket (sannsynligvis gjort på felles kontor) som også dokumenterer at jeg bl.a. ble utsatt for mobbing og trakassering ved Sommerlyst skole ble jeg «helt satt ut». Båndets innhold var sjokkerende og vesentlig verre enn jeg hadde forestilt meg. Jeg var i sjokk og trengte umiddelbart råd og hjelp.

Tidligere og «mangeårige» lærekollega ved Sommerlys skole Odd Røsvik hadde permisjon fra sin stilling ved skolen i den aktuelle perioden mobbingen pågikk, mens han arbeidet for Utdanningsforbundet. Slik ble han også den første jeg kom i kontakt med da jeg i min fortvilte situasjon kontaktet UDF. Røsvik opptrådde da som den rolige og empatiske personen jeg som kollega hadde lært og kjenne. Han lyttet, mens jeg gråt og fortalte om saken. På spørsmål fra meg om han kunne overta lydopptaket, svarte han at det kunne de ikke. Rådet jeg mottok fra Røsvik var å «gjemme på opptaket som gull for det ville bli et viktig bevis".

Røsvik var svært tydelig på at det jeg fortalte var noe av det verste han hadde hørt og lovet straks å ta tak i saken og gi meg tilbakemelding.  Til tross for lovnad, mottok jeg ingen tilbakemelding. Etter å ha purret på (inkl. lagt igjen beskjed på svarer) får jeg etter hvert kjennskap til at Røsvik var «tatt av saken» fordi han skulle tilbake til Sommerlyst skole som lærer og ville være på samme team som involverte, og at Røsvik kjente for godt de involverte personene ved Sommerlyst skole. Detaljene i det som skjer videre med min nye kontaktperson i Utdanningsforbundet vil jeg komme tilbake til senere, men jeg kan allerede nå røpe at jeg bl.a. fikk beskjed fra ny kontaktperson at Udf ikke bistår i mobbe og trakasseringssaker... Jeg hopper derfor fram i tid.

Vår 2014: Da det viser seg at jeg ikke får den hjelp jeg trenger fra organisasjonen, tar jeg kontakt med Røsvik igjen, som jeg vet er tilbake som tillitsvalgt ved Sommerlyst skole.  4. mars 2014, sender jeg Odd Røsvik en sms. I meldingen anmoder om en samtale med han som hovedtillitsvalgt. Dagen etter, 5. mars, svarer han bekreftende på mine spørsmål og spør hva han kan hjelpe meg med. Jeg ringer han derfor opp. Vi har en lang samtale og jeg får flere bekreftelser på manglende håndtering av min sak. Røsvik lover å følge opp saken og gi meg tilbakemelding. Enkelte opplysninger er så graverende at jeg velger å skrive referat av samtalen. Kopi av referatet sendes 20.mars 2014 til Røsvik, sammen med etterlysning på lovet tilbakemelding:

 • Mail til Odd Røsvik, 20.mars 2014 10:21:

Til plasstillitsvalgt Odd Røsvik, Sommerlyst skole.

Sender oppsummering/referat fra vår telefonsamtale 5.dm. Om det er opplysninger i referatet som du mener er feil, mangler eller du ønsker å presisere/utdype er det fint om du sender dette snarlig i retur til meg.

Du skulle videreformidle spørsmål og komme med tilbakemelding på noen sentrale punkter vedrørende min varslingssak med påfølgende gjengjeldelse, mobbing og trakassering. Da jeg pr. dato ikke har registrert tilbakemelding fra deg ber jeg nå om snarlig svar/utdyping av følgende "punkter".

Du informerer om at skolen har fått ressurser til to tillitsvalgte og at du og Unni Wilhelmsen deler på vervet. Jeg blir overrasket og spør hvordan det er mulig at ansatt som har vært en sentral pådriver i mobbingen/trakasseringen mot meg over lang tid kan få godkjent et slikt tillitsverv og hva ledelsen har foretatt seg i forhold til problemstillingen. Dette kan du ikke gi noen forklaring på, men sier at det er sider du ikke har satt deg inn i.

Jeg ønsker svar på følgende punkter:

  1. Hva mener du som tillitsvalgt om den prosessen som er igangsatt på Sommerlyst skole?
  2. Hva mener du om at ikke jeg har vært/er involvert i prosessen?
  3. Hva mener du om at det snakkes om meg i en til en samtaler og i grupper opp mot 8-9 personer?
 • I følge datatilsynet og regler vedrørende personalopplysninger og informasjon som fremkommer har jeg krav på å kunne imøtegå/kommentere påstander etc. Jeg ber derfor om å få motta referat fra disse samtalene.
 • Har de ansatte skrevet under på en taushetserklæring i forkant av samtalene?
 • Hva er gjort i forhold til pålegg 2 og ledelsens, verneombud og tillitsvalgt handtering av saken?

Om prosessen ga du utrykk for at det er en nyttig prosess og som du sa; -dama er kjempedyktig, - ho har peiling på hva ho holder på med. Du så på det som en tredelt prosess, pålegg fra Arbeidstilsynet, samtale omkring ansatte og miljøet generelt. Du uttalte at dere (Sommerlyst) så absolutt trengte dette og så på det som nyttig for å få frem potensialet. Positivt for kollegiet og bevisstgjøring av hver enkelt sin rolle. Særlig i forhold til IA rollen.

I forhold til spørsmål 2 erkjente du at dette var noe du hadde tenkt på, og mente at det var nødvendig og naturlig at jeg var med i prosessen. Det framkom også i samtalen at du ikke var kjent med at jeg ble uten bistand medio januar p.g.a. at TK ikke hadde erkjent at de ville betale påløpte advokatkostnader på nærmere 90.000,- eller bekrefte dekning av kommende utgifter for bistand til pålegg var lukket. Du viste derimot at jeg hadde fått ny advokat og lurte da på hvorfor jeg ikke stilte opp ved prosesstart 3.februar. Videre erkjente du at du ikke var informert om at jeg ikke kunne møte da flere forhold ikke var innfridd (bistand, stilling, lønn, før-møte og historikk). 

Du ble overrasket over å høre at jeg ikke hadde fått fortalt min historie til 3. part og at nødvendig før-møte ikke var avholdt før prosesstart (en forutsetning før prosessoppstart og en del av pålegg). Du var ikke informert om at jeg ikke hadde godkjent firma og at TK hadde valgt å godkjenne og igangsette en prosess uten den nødvendige aksept fra meg. Du hadde hørt at jeg ikke ville snakke med Brusevold, men samtidig mente du at jeg hadde vært med på å sette i gang prosessen.

I forbindelse med spørsmål 3 informerte jeg deg om at jeg hadde fått tilbakemeldinger fra kollegaer om at de ble innkalt til samtaler hvor:

 • det ikke har blitt skrevet under noen taushetserklæring
 • de på forhånd ikke har fått vite hva/hvordan innsamlet materiale skulle brukes
 • det ble framsagt uriktige påstander om meg
 • vedkommende følte seg ukomfortabel med å høre negative påstander om meg uten at jeg var der og kunne forsvare det som ble sagt

Dine kommentarer til dette var at det ikke er rart at jeg blir et samtaleemne siden det er min sak som har utløst det hele. Videre syns du det er naturlig siden jeg har .."sendt inn en jevn strøm av artikler til avisa. Fem-seks artikler i avisa." Videre måtte jeg forstå at jeg blir et     samtaleemne og at ansatte er opprørt siden jeg .."går ut i avisa og sier at alle på Sommerlyst er mobbere", på den annen side kunne du fortelle at det som nå er satt i gang ikke er i sammenheng med meg. Du så på dette som en todelt sak, hvor min sak ikke er kommet i gang. Det jobbes ikke med saker som har vært mellom deg og enkeltpersoner, sa du.

Vedrørende punkt 4 skulle du undersøke/videreformidle spørsmål og komme med tilbakemelding. Du sier at jeg ikke skal bekymre meg om at noe kommer ut fordi;  "Det som sies i rommet, blir i rommet. Ingenting skal utenfor huset." Det er ingen tvang for å gjennomføre samtaler og de som ikke ønsker trenger ikke møte. Videre sier du at enhver arbeidstaker har plikt til å delta på arbeidsfremmende tiltak pålagt av Arbeidstilsynet. Jeg sier da at dette strider mot det jeg er blitt informert om i forhold til Gry Brusevold sine kjøreregler. Til det svarer du at kjørereglene hører til meglingsregler og det som er blitt gjennomført i gruppene er arbeid med miljøet. Vedrørende punkt 5: Jeg må gjenta spørsmålet flere ganger før jeg får et noe unnvikende svar, og forstår det slik at alle ansatte i utgangspunktet har akseptert en taushetserklæring da de startet å jobbe ved skolen. De har ikke skrevet under på noen taushetserklæring før eller i oppstart av prosessen. Du stilte spørsmål til hvorfor jeg lurer på det og hva jeg tenker i forbindelse med det siden jeg hadde vært med på å sette i gang prosessen. Jeg prøver igjen å forklare at jeg ikke har fått vært med i noen prosess og at det skyldes bl.a. min helsesituasjon, mangel på bistand, valg av 3.part, måten prosessen er i gangkjørt osv. Du mener da at dette er detaljer jeg får ta opp med min nye advokat. 

Som svar til spørsmål 6 svarer du at ledelse er sjekket grundig ut. Jeg spør da hvordan ansatte, bl.a. verneombud og plasstillitsvalgt, som har vært pådrivere i mobbingen/trakasseringen mot meg og har brutt taushetsplikten (dokumentert) fortsatt kan inneha tillitsverv.  Verneombud og plasstillitsvalgt har beviselig ikke fulgt egne retningslinjer. Du svarer at vedrørende verneombud og plasstillitsvalgt er det sider du ikke har satt seg inn i eller fått sjekket. Her kommer du også inn på at det er ulike oppfatninger av saken, uten at du utdyper hva du mener med det. Du erkjenner igjen at det arbeidet som er blitt satt i gang ikke er i sammenheng med meg, og du spør igjen om hvorfor jeg ikke går inn i prosessen og om ikke jeg vil syns det er bra å være en del av prosessen.

Jeg forklarer at det handler ikke om å ikke ville og at jeg har ofret mye tid og helse på å "få alt fram i lyset", men at jeg ikke kan på grunn av manglende forsikring fra arbeidsgiver vedrørende bistand, lønn og stilling. Jeg sier også at jeg er bekymret for at Brusevolds valg om å sette i gang en prosess uten meg sannsynligvis har skadet "den gode prosessen" og at det er vanskelig å "hoppe på et tog i fart". Noe du sier du forstår, men sier samtidig at dette er et løp som har flere sider. Du sier videre at dere ser på dette som en todelt sak og at min sak ikke er kommet i gang. 

Jeg minner deg om din tidlige rolle i saken og som en av de første og av de få som fikk en kortversjon av det "råeste" i saken (mai/juni 2012 - hvor du ved flere samtaler ga uttrykk for at dette var en stygg sak og viste stor forståelse for min situasjon. Jeg ba også om at du/UDF tok i mot opptaket jeg hadde fått da det føltes belastende å oppbevare det. Du ønsket ikke å ta i mot, og var samtidig tydelig på at det måtte jeg ikke gi til noen, men gjemme som gull da det var det viktigste beviset på hva jeg hadde opplevd). 

Jeg ønsker snarest tilbakemeldinger på ubesvarte spørsmål og nærmere utdyping under nevnte punkter. Jeg noterer meg at tillitsvalgt ikke har reagert på min fraværelse og, slik jeg ser det, heller ikke gjort noe for å sette seg inn i årsaken til hvorfor jeg ikke har kunnet bidra. Jeg reagerer også på at tillitsvalgt som skal fremstå som nøytral, tar parti og fremmer uriktige påstander/partsuttalelser om meg.

Videre vil jeg understreke mitt ønske om at HMS/AML må på plass og implementeres i det daglige virke på Sommerlyst. For å kunne komme videre i saken må mitt behov for bistand på plass i tillegg til avklaring omkring stilling/lønn før en kan starte prosessen med en 3.part for å kunne lukke pålegg. 

Mvh

Rita Esperø Hansen 

20140320

 • 21. mars kommer svar fra hovedtillitsvalgt bl.a. har oppfattet «samtalen som fortrolig og noe som ble mellom oss».. Jeg ser nødvendigheten av å legge ut også denne mail.

 • 25. mars sender jeg Røsvik melding, hvor jeg bl.a. minner han på at jeg tok kontakt med han i kraft av hans verv som tillitsvalgt og IKKE som privatperson. SMS jeg sendte han 4.mars 2014 begynte slik: "Hei Odd! Er du gått inn i rollen som plasstillitsvalgt ved Sommerlyst? Hvis det er tilfelle ønsker jeg å stille et par spørsmål..." Jeg informerer også om at på grunn av sakens alvorlige/manglende handtering ønsker  jeg å benytte referatet videre.

 

 • 25. mars mottar jeg tilbakemelding hvor hovedtillitsvalgt Røsvik skriver at han «ikke vedkjenner seg eller godtar referatet». Videre skriver hovedtillitsvalgte at jeg selv får stå for det han kaller «påstander fra min side». • 28. mars 2014: Jeg sender ny mail til Røsvik med følgende innhold/presiseringer:


Videre kommunikasjon følger..

 

 

KOMMENTARER TIL REFERAT FRA MØTE 26.2.14

Som tidligere beskrevet mottok jeg kopi av referat ca. et år etter avhold møte (jfr. Forvaltningsloven). Referatet blottlegger den «oppnevnte sakkyndige» Gry Brusevold/Samspill & Harmonis totale mangel integritet, profesjonalitet, kvalitet mm. Referatet er dessverre også et godt eksempel på hvor galt det kan gå når involverte parter og sentrale maktpersoner setter lovverket til side og opptrer tvers av dette. Det er åpenbart at "tungt" involverte personer, deltar i dette viktige møte med «lukket munn, øyne og øre» uten å bidra til å få frem fakta i saken.

Jeg vil kun kommentere de viktigste observasjoner fra referatet i kronologisk rekkefølge.

 1. Under "Til stede", "Ikke møtt: Katrine Aursand, HTV Utdanningsforbundet"- Min kommentar: Her fremgår det at Utdanningsforbundet har unnlatt å stille på møte, og dermed også å ivareta meg, både som involvert og medlem. Min «representant» i Utdanningsforbundet Rune Bakkejord, som kjenner saken er erstattet av Katrine Aursand som er ny, og ikke kjenner saken.
 2. "Rita hadde trukket seg fra den pågående prosess" - Min kommentar: Feil fremstilling av situasjonen, da jeg aldri har gitt tillit og aksept eller deltatt i Tromsø kommunes soloprosess sammen med firma Samspill & Harmoni. Jeg kan altså ikke trekke meg fra noe jeg ikke har vært delaktig i!
 3. "Ritas advokat har også sendt arbeidsgiver en skriftlig tilbakemelding om dette med begrunnelse". Min kommentar: Her velger Gry Brusevold å unnlate å redegjøre for begrunnelsen hun viser til? Hvorfor er det ingen av møtedeltagerne som etterspør begrunnelsene?Jeg klipper og limer fra vår begrunnelse, sitert advokat Wik: "Min klient og undertegnede møtte Gry Brusevold Andersen i går med et åpent sinn, men et overordnet ønske om at et grunnleggende tillitsforhold kunne etableres. Etterhvert som møtet skred fram, måtte det dessverre konstateres at antagelser om manglende profesjonalitet knyttes til denne komplekse saken, etter undertegnedes oppfatning ikke er til stede. (..) særlig bekymringsfullt var det å registrere at Brusevold gjentatte ganger argumenterte med at hun ikke hadde vært klar over min klients helsetilstand. Dette kombinert med at hun måtte ta hensyn til de øvrige ansatte ved Sommerlyst skole og til et oppdrag som måtte gjennomføres. Da Brusevold informerte om at hun allerede hadde intervjuet samtlige ansatte ved Sommerlyst skole og at det i referats form, forelå mange opplysninger og utsagn om min klient - som hun ikke ville få innsyn i, var all tvil borte. En aksept til å komme inn i prosessen ville være ensbetydende med at min klients helsetilstand ville ha blitt vesentlig forverret."
 1. "Møte med Arbeidstilsynet var kommet i stand etter henvendelser fra Gry" - Min kommentar: Dette stemmer ikke! Møte kom i stand etter at vår part gjentatte ganger anmodet om møte.
 2. "Gry sier at Rita har vært orientert om dette" - Min kommentar: Feil, jeg er ikke blitt orientert om dette.
 3. "Rita har vært uenig i at prosessen har vært startet." - Min kommentar: Dette har ikke vært tema eller diskutert under vår(e)samtale. Vår samtale har vært benyttet til å kartlegge om det var grunnlag for å gi firma Samspill og Harmoni/Gry Brusevold nødvendig tillit og aksept. Vi kom aldri så langt at det var aktuelt å starte avtalte "før-møter" (dokumentert flere ganger). Derfor er sitat: "Kontakten med Rita har omhandlet prosessen og ikke hennes fremstilling av saken" definitivt heller ikke korrekt.
 4. "Rita har ikke ønsket at Gry skulle gjennomføre møter med de ansatte ved Sommerlyst." - Mine kommentarer: Dette stemmer ikke. Kari Henriksen/Gry Brusevold gjør flere alvorlige feil:

1. Hun setter i gang en prosess uten å forsikre seg om jeg har godkjent den ihh. til Arbeidstilsynets pålegg av 26.08.13.

2. Hun stopper heller ikke prosessen til tross for gjentatte innsigelser og opplysninger om at jeg på ingen måte har gitt min tillit aksept til valgte firma.

Punktene under (3, 4 og 5) hører til etter prosessen har startet, og blir således kun kommentert her for å synliggjøre den mangelen på kompetanse Samspill og Harmoni fremviser.

3. Jeg som part i sak skulle (også i følge AT) bidra med opplysninger i forhold til navn. Brusevold går i gang med intervjuer av enkeltpersoner og gruppeintervjuer av ansatte på Sommerlyst skole uten at jeg på noen måte har bidratt til dette

4. På spørsmål fra Arbeidstilsynet om hvordan dette kunne gå til, sier Brusevold at hun har mottatt navn fra kommunaldirektør Kari Henriksen.

5. Kommunaldirektør Kari Henriksen har aldri stilt meg spørsmål vedrørende enkeltpersoner og hva som har foregått på Sommerlyst skole, men har altså overlevert Brusevold en lang liste over ansatte ved Sommerlyst skole!

NB! Søndag 2. februar 2014 skriver Brusevold i mail til meg: "Utover dette trenger jeg å vite om jeg har innkalt de riktige personer til enkeltsamtaler. Her er dine råd uvurderlig.  - Mine kommentarer: 

 • Her avslører Brusevold at hun allerede har startet prosessen som både hun og Tromsø kommune har bekjentgjort skal starte 3. februar, og som Brusevold flere steder påstår ikke starter før 3.2.
 • Hun bekrefter her at hun som ekstern 3. part og "sakkyndig" uten å ha startet på arbeidet med pålegg og uten å ha hatt samtaler med meg, innkaller en lang rekke av mine kolleger til intervju. Med all den risiko/skade det medførte. Ennå en bekreftelse på at det viktigste dessverre var å få i gang en prosess, og ikke høy kvalitet og måloppnåelse!!!. 
 1. "Gry hadde vært i kontakt med Rita pr. telefon den 27. januar før hun startet prosessen den 3. februar." - Min kommentar: Underlig er det at Brusevold nok en gang unnlater å si hele sannheten, men vrir og tilpasser sannheten slik det passer henne/saken. Som tidligere skrevet, ble jeg oppringt av Brusevold mens jeg var på treningstur og i sterk vind på Tromsø brua måtte jeg gjennomføre en håpløs samtale med henne. Hun har selv beskrevet at "vi hørte hverandre dårlig". Det er ikke vanskelig i ettertid å forstå hvorfor Brusevold så absolutt måtte gjennomføre en samtale med meg på det tidspunktet og at hun hadde en skjult agenda. På møte den 26., får hun imidlertid "samtalen" til å fremstå som noe langt annet enn hva det var. Brusevold nevner heller ikke de punktene som jeg mente var viktig, - hvorfor jeg ikke kunne gå inn i prosessen og hva som måtte ligge til grunn før en slik prosess eventuelt kunne starte.
 2. "Det var satt opp møte med Rita 3.februar, men Rita møtte ikke med begrunnelse i sin helsetilstand og at hun ikke hadde juridisk bistand." - Min kommentar: Her unnlater Brusevold å informere om hovedårsaken til at jeg ikke kan møte - at jeg ikke hadde den nødvendige tillit til 3. part, at det ikke var tilrettelagt for Før-møte og dermed ikke gitt noen aksept til firma/prosess ihh til Arbeidstilsynets pålegg av 26.08.13.Her er rimelig god grunn til å tro at Brusevold bruk av "begrunnelser" villeder og trekker ned min troverdighet.
 3. "Rita hadde imidlertid ment at Arbeidstilsynet hadde gitt henne medhold i at hun skulle ha juridisk bistand." - Min kommentar: Stemmer ikke! Her forvrenger og feilinformerer hun det budskapet som Vaeng i Arbeidstilsynet egentlig sender; at Brusevold som ansvarlig skal formidle mine behov til arbeidsgiver og videre sørge for at disse blir ivaretatt før prosessen starter.
 4. "Gry har måttet avlyse fellessamtaler for å få i stand møte med Rita." - Min kommentar: Her overser Brusevold igjen det faktum at hun og hennes firma ikke er godkjent av oss. Hun tillatt seg og igangsette prosessen til tross for at hun selv skriver at jeg er en av dem hun skal prate med først. Hva kan en forvente ved å sette opp vilkårlige tidspunkt uten at det er avklart med den andre part? Nei, selvfølgelig kunne jeg ikke møte og denne "iscenesatte regien" bruker hun for å vanskeliggjøre meg overfor arbeidsgiver m.fl. i møte. For det høres ikke bra ut når det blir sagt at: hun møtte ikke opp, jeg måtte avlyse fellessamtaler pga henne osv.. En slik vanskelig gjøring av meg, er trist å se bli benyttet, nå også av en part som selv skriver om viktigheten av at jeg har tillit til henne.
 5. "Gry har ikke fått noen legeerklæring på at Rita er for syk til å møte i prosessen." - Min kommentar: Stemmer ikke! Hun fikk de ikke med seg, av sikkerhetsmessige årsaker. Under møte 10.02. og 25.02.2014 med Tromsø kommune og senere samme dag, hvor min advokat har møte med Brusevold, ble de referert fra flere legeerklæringer, i tillegg til at Brusevold selv fikk lese fra disse erklæringene som tydeliggjorde at jeg av helsemessige årsaker ikke kunne delta i prosessen Brusevold/kommunaldirektør Kari Henriksen hadde lagt opp til.
 6. "Det at Rita har ønsket utvidelse til 100 % stilling har Gry tatt som en indikasjon på at Rita har vært frisk nok til å delta i prosessen." - Min kommentar: Brusevold er fullt innforstått med at jeg fortsatt skal være sykmeldt og under behandling i 50 % stilling. Den "nye 50 %" stilling var en løsning NAV kom med som forslag til løsning, men som ble avvist av kommunaldirektør Kari Henriksen med begrunnelse om at det ikke fantes flere ledige stillinger i kommunen.
 7. "Møte med Arbeidstilsynet var positivt. Det er avklart at prosessen som nå er startet, omhandler pålegg 1 - Min kommentar: Arbeidstilsynet tilkjennegitt to forskjellige synspunkter på Tromsø kommunes igangsatt prosess.
 8. "Gry mener Ritas advokat nå vil starte en ny prosess. Hun opplever at Rita og hennes advokat ønsker å skaffe bevis til en eventuell rettssak." ? Min kommentar: Interessant, viser at Brusevold har mer «kjennskap» enn hva jeg og min advokat har (hvor kommer denne antakelsen fra..?). I tillegg nok en uprofesjonell uttalelse som ikke har noe i et slikt møte og gjøre - usaklig og løgnaktig.
 9. "Selv om Rita ikke deltar, mener Gry at man kan se på hvorvidt påstandene om mobbing og trakassering kan skyldes andre arbeidsmiljøfaktorer. For eksempel når det gjelder opplevelser av slamring og bråk med dører, kan dette skyldes at kontoret er plassert i et område der mange går forbi og kommer innom. Dersom man trenger et kontor uten støy, er ikke dette kontoret å være på. Noen kan bruke øreklokker for å unngå støy, og dette kan kanskje oppfattes som at de ikke vil snakke med vedkommende." - Min kommentar: Som kjent er det ikke satt i gang noen prosess. Det er også høyst merkverdig at Brusevold finner det betimelig å "gå inn og diskutere" saksopplysninger som hun har fått fra annet hold. 
 10. "Ansatt i liten stillingsprosent, og som også forlater skolen etter undervisningstimer, kan miste mye informasjon om ting som skjer på skolen." - Min kommentar: Dette sitatet kjenner jeg igjen fra rapport. Brusevold nevner ikke navn her, men sier at "noen" forlater arbeidet etter undervisningstimer og får dermed ikke med informasjon etc. Når det er nevnt i et møte som omhandler meg er det nærliggende å anta at det er en påstand hun fremsetter om meg.
 11. "Dersom man nå stanser prosessen, signaliserer man at det er andre som styrer prosessen og ikke arbeidsgiver." - Min kommentar: Det er IKKE arbeidsgiver som skal styre prosessen, det er ekstern part!
 12. "Kommunaldirektøren sier det skal være ingen tvil om at det er arbeidsgiver som styrer prosessen." - Min kommentar: Her bekrefter også arbeidsgiver med kommunaldirektør at hun ikke følger pålegg og regelverk.
 13. "Hovedverneombudet er enig i at så lenge arbeidsgiver tar ansvar og tar hånd om saken, så er det arbeidsgiver som styrer prosessen." - Min kommentar: Her avslører hovedverneombudet, at han ikke kjenner/følger regelverket knyttet til slike oppdrag.
 14. "I forhold til punkt 1 (pålegg nr 1.) vil prosessen forsette, men ikke helt som planlagt." - Min kommentar: Interessant! Skulle gjerne visst hvordan hun/de tenker det så lenge en part ikke er med i prosess, men det kommer ikke fram av møtereferat.
 15. "Arbeidstilsynet har signalisert at de vil lukke pålegg 2." - Min kommentar: Denne er så graverende at her trenges ingen kommentarer.
 16. "Arbeidsgiver er av den oppfatning at Rita har godkjent prosessen." - Min kommentar: Arbeidsgiver har fått gjentatte dokumentasjoner om at jeg ikke har godkjent prosess, også fra advokat, og til tross for det brukes fortsatt "det gamle argumentet".Jeg har ved flere anledninger etterspurt dokumentasjon fra Kommunaldirektør Kari Henriksen som viser at jeg har gitt min tillitt og aksept ihh til pålegget fra AT av 26.08.13. Selvfølgelig kan ikke kommunaldirektøren forevise en slik dokumentasjon da denne IKKE eksisterer
 17. "Odd mener at Rita har akseptert Gry og at hun i ettertid ikke kan komme og si at hun er uenig i metoden." - Min kommentar: Som kommentar til dette velger jeg å legge ut deler av referat fra samtale med tillitsvalgt Odd Røsvik. Slik vil leserne med selvsyn se at tillitsvalgt ikke er opptatt av å fremme sannheten best mulig i denne saken. Det vil bli lagt ut i sin helhet som eget innlegg.
 18. "Gry mener man kan fortsette prosessen også i forhold til oppdragets pkt 1. Gry mener Rita ikke har medvirket." - Min kommentar: Brusevolds påstand er høyst interessant - særlig med tanke på at det er grunnet manglende tillit, profesjonalitet og integritet i forhold til henne selv, at hennes enmanns firma Samspill & Harmoni ikke har fått nødvendig aksept av vår part! Hun overser alle forklaringer/argumenter, fortsetter som om jeg har vært en del av "spillet" og "ivrer plutselig" for å kunne konstatere at jeg ikke har medvirket!
 19. "På møtet med Arbeidstilsynet har de sagt at man kan oppleve manglende tillit, men at dette ikke kan stoppe prosessen." - Min kommentar: Hvis Arbeidstilsynet (Brusevold nevner ikke navn..) har uttalt dette, er det oppsiktsvekkende og stikk i strid med det som står i gitte pålegg og hvor tillit er grunnleggende for å gå videre og hva Seniorkonsulent Vaeng/Arbeidstilsynet har uttalt i møte med oss (dokumentert).
 20. Kommunaldirektøren opplyser at arbeidsgiver ikke har fått noen skriftlig legeerklæring på at Rita ikke kan delta i prosessen. Dette ble derimot sagt muntlig av Ritas fastlege i møte den 25. februar." - Min kommentar: Her snakker kommunaldirektøren usant - hun har t.o.m. fått førstehåndsinformasjon fra lege! Se også under punkt 11.
 21. I følge hovedverneombudet har Rita legeerklæring på at hun ikke skulle møte på møtet den 3. februar." - Min kommentar: Dette stemmer, men det ser dessverre ikke ut som opplysningen blir tatt til følge av møtedeltagerne.
 22. "Det må også utdypes at man ikke har kommet i posisjon i forhold til Rita." - Min kommentar: En svært misvisende påstand, all den tid jeg/vår part har arbeidet for å få saken "opp i dagen" og for å ansvarliggjøre de ansvarlige.
 23. "Vi må også skrive at vi har oppfattet at arbeidsgiver hadde en avtale med Ritas tidligere advokat om valg av kompetansemiljø." - Min kommentar: Som tidligere skrevet - samtlige på møte har fått tilgang på skriftlig dokumentasjon på at jeg aldri har godtatt noe kompetansemiljø. Dette er også skriftlig bekreftet av nevnte advokat.
 24. "Gry har foretatt en innskjerping i pkt 6 om hva man kan si til media/sosiale medier m.v. Dette på bakgrunn av at en ansatt har varslet om at Rita har lagt ut noe på facebook som er beslektet med man er blitt enige om ikke å legge ut." - Min kommentar: Anklager som disse var det flere av, jeg anmodet om dokumentasjon, men fikk det aldri. Jeg spurte rektor Rolf Øystein Barman-Jenssen om beskyldningene han kom med var noe han selv har verifisert. Svaret var at han selv ikke hadde sett eller lest noe slikt.
 25. "Kjørereglene ble godkjent av arbeidsgiver, tillitsvalgt og vernetjenesten." - Min kommentar her er at det er meget spesielt at tillitsvalgt fortsatt innehar et ledende tillitsverv, og kan godkjenne kjøreregler i sak hvor varslinger blant annet omhandler han selv vedrørende mobbing/trakassering/dokumentasjon om at ikke følger regelverk/utfører arbeidet.
 26. "Ansatte ved Sommerlyst må få informasjon om at Rita ikke vil delta i prosessen videre. (..) Det vil også bli gitt informasjon om hvorfor Rita ikke vil delta. " - Min kommentar: Antar at "svaralternativet" da ville blitt det samme som nedenfor - altså ikke i forhold til realitetene, men ut i fra det som gagner deres sak best!
 27. "Dersom det skulle vise seg at ansatte allerede nå har blitt kjent med at Rita trekker seg, vil ansatte bli innkalt til informasjonsmøte fredag før vinterferien. Det vil bli informert om at Rita har uttrykt misstillit, at man jobber videre med prosessen, at Kari har dialog med Rita, at Arbeidstilsynet har godkjent opplegget og at arbeidsgiver har tillit til Gry." - Min kommentar: Her blir det "lagt slagplaner" hvor det blant annet blir tatt i bruk usannheter. Jeg hadde ingen dialog med kommunaldirektør. Den var avsluttet på et tidligere tidspunkt. Det er nærliggende å tro at denne planen blir brukt fordi ledelsen er redd for at de som "holder med meg" og dermed vil mislike at de skal være med i en prosess uten at jeg er med. En "taktikk" for å dempe uro og unngå at ansatte opponerer mot "prosessen".

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 11

I fortsettelsen av dokumentering i forlengelse av del 10, i tilknytning til valg av ekstern sakkyndig og igangsetting av «prosess», publiseres i dag det som etter min oppfatning er et rystende referat fra internt «strategimøte» 26. februar 2014 ved Sommerlyst skole. Til stede er hele «sakseliten»:

­   Kommunaldirektør: Kari Henriksen

­   Rektor/enhetsleder: Rolf Øystein Barman-Jenssen

­   Skolefaglig rådgiver: Svein Arne Johansen (medlem av varslingsgruppa i Tromsø kommune)

­   Personalsjef: Wenche Bergmo

­   Juridisk rådgiver: Gørild Høyer (medlem av varslingsgruppa i Tromsø kommune)

­   Hovedverneombud: Håvard Sandberg (medlem av varslingsgruppa i Tromsø kommune)

­   Verneombud: Hugo Berntsen

­  Tillitsvalgt utdanningsforbundet: Odd Røsvik (og lærer ved Sommerlyst skole)

­   Sakkyndig: Gry Brusevold Andersen, Samspill & Harmoni

 

Om referat gjengir hovedpunktene i hva som er fremkommet/uttalt under møtet, må jeg erkjenne at det samtidig er solid bekreftelse på utfordringene en varsler i Tromsø kommune faktisk står ovenfor. Referat bekrefter etter min mening også total mangel på profesjonalitet, objektivitet og integritet blant møtedeltakere. Faktum er at samtlige deltakere kjenner til at det under møtet blir fremsatt et antall omskrivninger av faktum og usannheter uten at de våger å påpeke dette. Når 3. part, sakkyndig Gry Brusevold Andersen i firma Samspill & Harmoni er aktiv og deltar i «spillet» forteller det mye om hvem som bestemmer og styrer løpet. Dette bekrefter også sakkyndig Gry Brusevold Andersen gjennom sin uttalelse, sitat: «Dersom man nå stanser prosessen, signaliserer man at det er andre som styrer prosessen og ikke arbeidsgiver». Kommunaldirektør Kari Henriksen følger opp dette med å uttale følgende, sitat: «..det skal være ingen tvil om at det er arbeidsgiver som styrer prosessen».

Jeg anbefaler deg å lese gjennom hele referatet selv om det inneholder en stor mengde omskrivning- og fakta feil. Omfanget av feil er så graverende at jeg vil kommentere/dokumentere disse i egne innlegg.

 

MØTEREFERAT, 26.2.2014 (Dette møtet ble ikke jeg som part i sak invitert til. Jeg mottok heller ikke referat fra møte. Referat fikk jeg ett år senere via Forvaltningsloven og krav om innsyn):


FORTSETTELSE FØLGER..

 

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 10

I dag fortsetter jeg å dokumentere forlengelse av del 9, i tilknytning til valg av ekstern sakkyndig og igangsetting av «prosess».

19. februar 2014, sender min fastlege legeerklæring til Arbeidstilsynet. I erklæringen går det frem at jeg ikke kan delta i møte uke 8 grunnet familiær (min mann innlagt på sykehus for større operasjon) og egen helse. Legen anmoder videre om møte påfølgende uke. Arbeidstilsynet er med andre ord grundig orientert både av meg og min lege om den vanskelige situasjonen jeg for tiden befinner meg i: 

·         mann innlagt på sykehus 

·         egen helsesituasjon 

·         manglende bistand (advokat) 

·         mm. 


 

20. februar 2014, sender rådgiver Jon Helge Vaeng legeerklæringen til meg, og omdefinerer legeerklæringen til sykemelding. Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor Arbeidstilsynet velger å sende RETUR AV SYKEMELDING til meg, når LEGEERKLÆRINGEN er sendt av min fastlege til Arbeidstilsynet??

 


 

Jeg blir derfor noe overrasket når jeg fredag ettermiddag 21. februar 2014 blir oppringt av Angela Westphal i Arbeidstilsynet. Hun innleder samtalen med å fortelle at hun ringer for å anmode meg om å stille på møtet som de har invitert meg, Tromsø kommune og Brusevold/Samspill & Harmoni førstkommende mandag (24.).

Jeg minner henne på at jeg da vil være uten nødvendig bistand/ lege på møte, og at dette er noe som er grundig dokumentert overfor tilsynet.

Westphal: sier da at det "holder vi utenom denne saken".  

Arbeidstilsynet velger med andre ord å se bort fra min fastleges legeerklæring og ønske om å få møte Arbeidstilsynet (Det var også min fastlege som anmeldte min varslingssak til Arbeidstilsynet). Arbeidstilsynet tok aldri kontakt med lege slik de ble anmodet om.

Referat/notat fra samtalen mellom meg og Angela Westphal i AT. kan du lese i sin helhet under: VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 901.06.2015 kl.21:19 i Blogg, 8 kommentarer, utlegg21. februar 2014.

FORTSETTELSE FØLGER..

 

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 9

I dag fortsetter jeg å dokumentere forlengelse av del 8, i tilknytning til valg av ekstern sakkyndig og igangsetting av «prosess». Etter å ha vært uten bistand i 4-5 uker har «kjøret» rammet hardt. På bakgrunn av min forverrede helsesituasjon har min fastlege (som for øvrig også har meldt saken til Arbeidstilsynet) anmodet om møte med Arbeidstilsynet. 

18. februar 2014, kl. 10:02, sender jeg mail til seniorkonsulent Vaeng, hvor det går frem at jeg er glad for at de «endelig» kommer på banen. Videre anmoder jeg om forslag til tidspunkt for møte med min fastlege kommende uke.20. februar 2014, kl. 13.44, mottar vi innkalling til møte mandag 24. februar kl. 1130-1300. Av innkallingen går det frem at hensikten med møtet er å få gjort endelig avklaring mht. pågående prosess? mm.

 21. februar 2014 blir jeg oppringt av tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Angelica Westphal.  Arbeidstilsynet er flere ganger orientert, også av min lege, om min helsesituasjon. Dette er sannsynligvis årsaken til at Angelica velger å ringe meg for å anmode om at jeg må prøve å stille på møtet kommende mandag. Jeg svarer at AT. har mottatt grundig dokumentasjon på at jeg trenger bistand (om jeg skal møte Tromsø kommune og Samspill & Harmoni). Tilsynsleder Westphal svarer: «vi holder det utenom denne sak!» Anbefaler deg å lese hele notatet fra samtalen. 

Referat fra samtale mellom tilsynsleder Angela Westphal (Westphal)i Arbeidstilsynet og Rita Esperø Hansen (Jeg)

Angela Westphal i Arbeidstilsynet ringer meg fredag ettermiddag. Hun innleder med at hun bare ringer for å informere om at møtet som de har invitert meg, Tromsø kommune og Brusevold/Samspill&Harmoni førstkommende mandag, er de innstilt på å avholde og vil anmode meg til å stille førstkommende mandag.

Jeg minner henne på at jeg da vil være uten nødvendig bistand/ lege på møte, og at dette er noe som er grundig dokumentert overfor tilsynet.

Westphal sier da at det "holder vi utenom denne saken".

Jeg prøver på best mulig måte å forklare at slik situasjonen er (helsemessig og uten bistand) er det umulig for meg å stille. Det må også tilrettelegges for at legen kan være til stede under møte. Det er et minimum dere må ta hensyn til.

Westphal: Nei.

Jeg spør om de bare kan overse de mange brev og signaler som er kommet fra legen om at disse tingene må være på plass. Det er en del av sakens kjerne, også fordi at det er det som gjør at vi ikke er kommet i gang. Nå er det en advokat som er villig til å omrokkere hele neste uke for å kunne stille på møte så snart som mulig, men jeg får ikke kommunaldirektør til å bekrefte dekning av utgifter. Kommunaldirektør har muntlig erkjent mitt behov for bistand, men vil altså ikke bekrefte det skriftlig og derfor sitter jeg her.

Westphal: Jeg skjønner det, og tror ikke jeg vil gå videre inn i denne diskusjonen akkurat nå, men vi kjører møte mandag.

Jeg sier da at hvis det er slik at hun skjønner det da kan vi vel ta det derfra og dermed vente til alt er på plass. Har sendt ny mail til KH at vi må få en bekreftelse snarest. Får ikke lov av legen å møte uten bistand.

Westphal: Ja, det er greit.

Jeg: Hvis ikke må møtet bli om 3 uker, slik du og advokat har snakket om.

Wesphal: Det er ganske lang tid for du har jo mange ting..(?)

Jeg: Møtet har uansett blitt utsatt så mange ganger av TK?.

Westphal: Men hør nå litt. Dette er en sak mellom deg og Tromsø kommune og jeg opplever nå at du ønsker at jeg tar stilling til det, men tar jeg ikke. Du får meg ikke til å ta stilling. Det er en sak mellom kommunen og deg. Vi er ikke der nå, bare opplyser om at møtet finner sted.

Jeg: Hva skjer om jeg ikke får de signalene jeg trenger for at den bistanden skal komme på mandag?

Da kan jeg ikke stille fordi legen heller ikke er ledig da. Han hadde avtale i fengselet. Han har ikke mulighet å avlyse. Det er heller ikke rimelig å gi en lege i underkant av to dagers varsel slik dere gjør. Han har pasienter og kan ikke stille på så kort varsel. Det kan selv ikke AT kreve.

Så er det slik at hvis ikke bistanden er på plass kan jeg ikke møte mandag og da spør jeg - kan dere da kjøre dette møtet uten meg til stede?

Westphal: Ja vi kan kjøre det møtet og det kommer vi til å gjøre fordi da informere hvordan vi tolker og hva vi legger i det pålegget som er gitt og det er viktig for deg, men det er også viktig for TK og S/ H som skal inn i bildet. Vi skriver et referat fra møtet eventuelt. Så tar vi det derfra. Vi informerer dere på et annet tidspunkt. Jeg er innstilt på å informere S/H og TK.

Jeg viser til Westphal uttalelse om at hun sier informere S/H, og spør da om hun mener den som eventuelt skal inn som 3 part. Vi har ikke godkjent noen 3. part så det er jo en av de tingene som skal tas opp. Det er nettopp det at vi er blitt totalt overkjørt av arbeidsgiver når det gjelder å få en 3 part på plass. Det er det vi blant annet har spørsmål rundt og det er jeg som har bedt om dette møtet. Det grunnleggende må være på plass.

Jeg viser også til informasjon AT har fått om min helsetilstand som tilsier at jeg ikke skal stille alene/uten bistand, og spør så Westphal om AT kan ignorere det faktum og forlange at jeg stiller uten bistand?

Westphal: Vet du hva, Rita. Det er sånn at du er veldig god i rytmikk. Jeg skjønner at du har veldig lyst til å diskutere saken med meg.

Jeg svarer at det har jeg ikke og det vil jeg heller ikke gjøre. Derimot kjemper jeg for mine rettigheter i forhold til rammer..(?)

Westphal: Nå må jeg få snakke ut. Jeg ringer deg for å si at møtet blir på mandag. Nå synes jeg vi har pratet i mange minutter allerede og jeg ønsker ikke prate om noe annet. Nå prater vi om det, så må vi ta det derfra.

Jeg: Da må du prøve å få tak i legen min og snakke med han.

Westphal: (..) kontakter ikke legen

Jeg: Eller så kan dere snakke med mannen min. Han har også prøvd å forklare dere om helsesituasjonen og det at bistanden må være på plass. Jeg kan faktisk ikke gjøre noe annet.

Westphal: Nei, men jeg tar det til etterretning. Og jeg tror vi bare lar det bli med det akkurat nå. Men så får vi se hva som skjer.

Jeg sier da at det er viktig at jeg får info vedrørende et eventuelt møte.  

Westphal: Ja, dere får referat, men møtet blir på mandag. Sånn er det og det vet du nå. Nå har jeg sagt det?. Det blir det ingen endring på.

Jeg: Så dere kjører møte uten den ene parten..

Westphal: Vi kjører møte som du er invitert til og hvor de andre er invitert, og hvis din part ikke møter kan vi ikke gjøre noe med det.

Jeg minner henne på at Arbeidstilsynet hadde fått informasjon også i god tid før møteinnkallingen at jeg var blitt svært syk av handteringen og at jeg ikke har bistand på plass.  

Westphal: Ja jeg skjønner det, men det nytter ikke hvor mange ganger du sier det. Nå har vi bestemt oss for å kjøre det møtet. Du kan gjenta, men det vil ikke nytte.

Slutt på referat.

 

3. mars 2014, kl. 09:07, mottar vi fra Arbeidstilsynet referat etter avholdt møte 24. februar 2014, kl. 11:30-14:00. Tror det er greit før du leser referatet på nytt minne om Arbeidstilsynets to pålegg, som også danner grunnlaget for at Tromsø kommune må benytte eksternt sakkyndig bistand bl.a. for å «avdekke og rette opp» hendelsene ved Sommerlyst skole. «Et vilkår for å anse pålegget som oppfylt er at BEGGE PARTER AKSEPTERER OG HAR TILLIT I ARBEIDET MED Å ETTERKOMME PÅLEGGET»Arbeidstilsynet redegjorde innledningsvis om deres «ståsted» pr. møtes starttidspunkt: Til tross for at Arbeidstilsynet er grundig informert om at vi ikke samtykket i Tromsø kommunes valg av 3. part/Samspill & Harmoni, ikke har gjennomført FØR-møte, ikke har tillit eller gitt vår aksept til valgte firma utaler/skriver de følgende: bestilling, samt engasjement av Samspill & Harmoni, har skjedd i samarbeid mellom partene, - innholdet i oppdraget som er gitt Samspill & Harmoni, er i samsvar med det gitte pålegget. Avslutningsvis uttaler og skriver de følgende: For å kunne iverksette de riktige og mest hensiktsmessige tiltakene er det avgjørende at man i kartleggingsdelen faktisk fanger opp det som i arbeidsmiljøet har medført at Esperø Hansen har fått helseplager med sykemelding som følge. Deretter forlot samtlige deltagere fra AT det pågående møte..
26. februar 2014, kl. 13.06, sender min advokat Toril Wik mail til kommunaldirektør Kari Henriksen. Her viser Wik til gårdagens møte og bekrefter igjen at «det ikke er aktuelt for Rita å gå inn i den prosessen som ble startet opp av Tromsø kommune og oppdragstaker, Samspill og Harmoni ved Gry Brusevold Andersen». Hovedbegrunnelse for denne beslutningen: 

1. MANGLENDE TILLIT OG PROFESJONALITET. Wik skriver videre at hun som avtalt vil «sende et fyllestgjørende dokument som begrunner konklusjonen»

Mail avsluttes med beskrivelse av vår målsetning: fortsatt ansettelsesforhold i Tromsø kommune i hundre prosent stilling ved Sommerlyst skole hvor jeg er ansatt

 

 28. februar 2014, kl. 11:30, etterlyser jeg bl.a. tilbakemelding fra AT. på tidspunkt for møte med min fastlege.


FORTSETTELSE FØLGER..

 

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 8

I dag fortsetter jeg å dokumentere forlengelse av del 7, i tilknytning til valg av ekstern sakkyndig og igangsetting av «prosess».  

10. mai kl. 14:16 publiserte jeg deler av to viktige telefonsamtaler (fra 3. og 5. februar 2014) med seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet (dette kan leses under):

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 5, 10.05.2015 kl.14:16 i Blogg, 9 kommentarer 

3. februar 2014 utdrag fra telefonsamtale mellom min tillitsperson Loor og seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet og 

5. februar 2014 utdrag fra telefonsamtale mellom meg og seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet.

Jeg tillater meg innledningsvis å gi seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet «en klapp på skulderen» og ros for hans utførte arbeide så langt i tilknytning til min varslingssak.  

For at du som leser av denne blogg skal få et så godt utgangspunkt som mulig for å forstå og følge den videre utvikling i saken velger jeg nå å publisere mer detaljerte referat fra samtalene med seniorkonsulent Vaeng.


3. februar 2014, referat fra samtale mellom min tillitsperson Loor og seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet: 

Loor: Det gjelder brevveksling som har vært i helga med Rita, det har jo gått ganske vilt for seg der, ho har måttet forsvart seg, kommunen har jo virkelig vært på ho og det har du fått kopi av. 

Vi ber igjen at det blir satt møtedato, at vi får truffet Samspill og Harmoni, sånn at vi kan få tillit til firmaet. Har du mottatt korrespondanse av dette?

Vaeng: Har fått kopi av epost

Loor: De har nå startet sin prosess, og Rita er veldig nedkjørt. Hun er redd for at AT plutselig skal si at det ikke er så nøye om hun har tillit til prosessen eller ikke.

Vaeng: Det har vi jo satt som et vilkår.

Loor: Ok. Vil også ringe deg for å forsikre om at det er viktig at vår part også har tillit til prosessen 

Vaeng: Men dette vil vi ta opp på møte med kommunen i morgen. 

Loor: Det er bra, vi har jo skrevet at når Rita blir klar kan vi ha før-møte i løpet av uka, men p.g.a. sykdom i familien kan det bli utsatt Men fra vår part er vi veldig interessert i å få dette møtet for å få prosessen i gang, for den prosessen som såkalt er startet i dag er en soloprosess initiert av Tromsø kommune og premissene er lagt derifra, og jeg kan ikke se at det har noe å gjøre med det som Arbeidstilsynet skriver om 

Vaeng: Nei, vi skal ta opp det her i morgen med møte med kommunen så det blir håndtert?.vi blir å snakke om prosessen og viktigheten av at den blir kjørt på en sånn måte at vi faktisk kommer i mål. Men det er viktig å påpeke overfor kommunen at når vi er kommet så langt er det viktig å fullføre prosessen på en måte som gjør at man får ??

Loor: Sånn som det er nå er det ikke noen prosess, det er jo bare noe dem har startet selv, Rita har aldri fått en sjanse til å få snakket med ekstern part. Det er bare oppdragsgiver som har levert sin måte å se det på 

Vaeng: Ser den e-posten Rita har sendt til Brusevold. Kjøres den prosessen som planlagt, eller vil det bli utsettelser fra Brusevold sin side?

Loor: Ja, det er jo et godt spørsmål, fordi Tromsø kommune og dem som oppdragsgiver så er det jo en sannhet at dem har startet en prosess som startet kl. 0900 i dag. I den prosessen de startet så skulle de etter at prosessen startet ha et møte med Rita, men problemet vårt er at vi må ha dette møte med den eksterne aktør FØR prosessen starter for å sikre samme forståelse. Det er jo essensielt etter det som arbeidstilsynet skriver. Rita har ikke tillit til TK, at vi må sikre oss at når vi snakker med Samspill og Harmoni at vi blir sikker på at den prosessen ho skal starte for vårt vedkommende, blir basert på Arbeidstilsynets varsel om pålegg. Det er det vi må forholde oss til. 

Vaeng: Ja, vi har allerede signalisert når det var møte at tilliten til prosessen var viktig og at den er på plass fra starten av.  Vi får høre i morgen hva? 

Loor: Argumentasjonen som Henriksen sendte til Rita sent fredagskveld var at Rita allerede hadde gitt aksept til prosessen på møte den 24. oktober og at det var Rita selv som hadde foreslått firmaet gjennom sin advokat. Det er fullstendig ukjent for Rita, hun oppfatter det som videre mobbing. Skal en sånn prosess fungere må en ha tillit før prosess starter, en kan ikke begynne med et møte midt i en prosess. 

Vaeng: Nei, og vi fra Arbeidstilsynet må på en måte.. dere har sagt hvordan dere opplevde møte den 24. og kommunen vil sikkert komme med sin versjon, men uansett,, så må vi ta til etterretning det som pr. nå er viktig og hvis Rita føler at det er nødvendig med et møte for å få tillit til hele prosessen. 

Loor: Det er jo det vi har klamret oss til - ATs rapport hvor det står i pålegg 1 at det psykososiale miljø må være oppe å gå slik at Rita føle seg.. og det vilkåret dere har satt at det skal være tillit og aksept fra begge parter til den eksterne aktør..da får en produktiv prosess.  Dette som er startet nå er en solo-løp fra Henriksen sin side hvor hun har dundret på og ikke brydd seg om hva AT har skrevet at begge skal ha tillit på forhånd. Møtereferat fra 24.10 er opplest og vedtatt av begge parter og at de har godtatt Rita sine tilføyinger med rød skrift. Det er det referatet som gjelder, ikke det referatet hvor kommunen har fjernet forskjellige linjer som vi har vist dere. 

Vaeng: Har du det referatet hvor dere har skrevet med rødt? 

Loor: Ja 

Vaeng: Kan du maile det til meg før møtet i morgen? 

Loor: Ja. Vil du ha begge referatene, også det hvor kommunen har fjernet setningene eller bare det referatet vi ble enig om?

Vaeng: Kan få begge deler, vi kan gjengi til kommunen hvordan Rita har opplevd det med referatet. 

Loor: Fysiske fakta er jo til stede. De setningene er jo fjernet fra referatet 

Vaeng: Men fremgår det skriftlig at kommunen vedkjenner seg de endringer som?..

Loor: Ja, det viste vi jo til dere på PowerPoint.

Vaeng: Det kan bli påstand mot påstand, det er viktig at det som kan skriftlig dokumenteres så?. Hvis du kan sende begge referatene.. 

Loor: Ja, også hvor kommunen skriver at de godtar korrigert referat.

Vaeng: Ja spesielt der, da kan vi ta det opp med dem, her er det skjedd en endring som i ettertid er uheldig for prosessen

Loor: Ja, det er klart, det er gjort bevisst for å skjule de fakta som er vonde for Tromsø kommune, det er fakta som er fjernet fra referat 2 som vi har vist AT.

Vaeng: Sendt både referat med forslag til korrigeringer, det endelige referatet og en bekreftelse på at kommunen har godtatt det.

Loor: Rita behøver da ikke bekymre seg for at AT skal ombestemme seg å bukke under presset fra Tromsø kommune.

Vaeng: Nei, vi tar et møte med Tromsø kommune i morgen, vi må høre hva de har å si, som andre part i saken. 

Loor: Vi forholder oss til at vi skal ha tillit til den eksterne aktør og den tilliten kan vi kun få med et før-møte med vedkomme for å sikre samme forståelseshorisont. 

Vaeng: Ja vi har jo det vilkåret, så det står vi selvfølgelig på. 

Loor: Får Rita referat fra møtet i morgen?

Vaeng: Ja, det er naturlig at hun får et kort resymé.

Loor: Da bringer jeg videre til Rita at hun forholder seg rolig og prøver å lage en avtale med aktør. Vi har skrevet flere ganger til Samspill og Harmoni at vi ser møtet som et FØR-MØTE før prosess starter. For når vi kan gi vår tillitt og aksept til prosessen, når vi er blitt enig om hvordan det skal jobbes før vi starter for fullt.

Vaeng: Jeg tenker at hvis Gry Brusevold er en oppegående, seriøs aktør så stopper hun prosessen (den personlige delen, man kjører ikke en prosess hvor den ene parten ikke har tillit, da er det jo bortkastet arbeid for henne,  bortkastet arbeid for alle, så man får håpe at Brusevold har den forståelsen at hun ikke ser på dette som et oppdrag hun har fått fra Tromsø kommune.

Loor: Hadde Tromsø kommune fulgt spillereglene hadde det ikke vært noe problem å starte prosess i dag. Hvis Samspill og Harmoni hadde hatt et møte med Rita FØR prosess startet. Da hadde Rita kunnet funnet seg komfortabel

Vaeng: Vi tar de signalene med oss.

Slutt. 


4. februar 2014 14:19, mottar jeg mail fra seniorkonsulent Vaeng i Arbeidstilsynet med orientering om «Videre forløp av din sak ved Sommerlyst skole». Jeg må innrømme at Arbeidstilsynets tilbakemelding etter avholdt møte med arbeidsgiver var overaskende og i stor kontrast til Vaengs uttalelser bare timer tidligere. Under møte gjør Arbeidstilsynet full retrett i forhold til tidligere uttrykt standpunkt, og de fraviker også med dette deres absolutte krav for lukking av pålegg. «Et vilkår for å anse pålegget som oppfylt er at BEGGE PARTER AKSEPTERER OG HAR TILLIT I ARBEIDET MED Å ETTERKOMME PÅLEGGET». 

Resymeet anbefaler jeg at du leser under:

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 5, 10.05.2015 kl.14:16 i Blogg, 9 kommentarer

5. februar 2014, referat fra samtale mellom meg og seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet: 

Vaeng fra AT.

Rita: Dette er et sorgens kapittel, har ikke sovet siden jeg fikk mail fra dere, hvordan skal jeg klare å gå videre? Har dere lest legeuttalelsene? Hva trekker dere ut av det? Min helse blir glemt oppi i dette. Spesielt etter den mailen i går, der kommer det jo ingenting frem.

Ble det signalisert om min helse på møtet i går? 

Vaeng: Hva tenker du på?

Rita: At prosessen er utrolig belastende helsemessig? Legeerklæringer blir ikke tatt alvorlig.

Vaeng: Gry Brusevold er villig til å omkalfatre hele opplegget, men dere må snakkes. 

Rita: Slik det fremkommer så er det jeg som saboterer og ikke ser nødvendigheten av å treffe henne og da tenker jeg at det blir feil, for det var derfor vi ba om møte forrige torsdag nettopp for å få en anerkjennelse at vi ikke var klar til å gå inn i prosessen, fordi vi ikke hadde fått tilbud om det på forhånd, pluss at man blir motarbeid av Tromsø Kommune og ikke dekket bistand. 20 dager nå uten advokat har vært svært belastende. Får mail hver dag av Kari Henriksen og kjenner presset, de legger ikke skjul på at det er jeg som forpurrer, og da er det bittert å vite det at det tross alt Tromsø kommune som har gjort meg syk. De stiller mannsterk med advokater, mens jeg skal nektes enhver bistand. Det blir feil. 

Vaeng: Men det er akkurat det du forteller nå du må fortelle Brusevold, hun avlyser da hele prosessen sånn som saken er, men det er viktig at du får snakket med henne. 

Rita: Det skjønner jeg, jeg tok også signalet fra han Ole Jonny(jurist AT.) at når det gjelder mobbing/trakassering så er det en ting hun kan si noe om, men det som er viktig for meg at ting skjer i riktig rekkefølge.

Den prosessen Tromsø kommune kjører kan jeg ikke tro at du synes er greit? Det vi hadde å fortelle og det vi kunne dokumentere på møtet hos dere på torsdag (28). 

Vaeng: Jo, men så har kommunen en annen versjon av saken, det er derfor viktig at du får truffet Brusevold som er en uavhengig, objektiv sakkyndig slik at hun kan få høre på deg.

Rita: Det var jo det som var meningen, men det som har skjedd nå er at kommunaldirektør Henriksen har hatt en omfattende kommunikasjon med advokat hvor jeg er blitt belastet med regningen. Uten at jeg har gitt aksept til det på forhånd.

Brusevold starter prosess forrige uke og så sitter hun på møte med dere i går og sier at prosessen ikke har startet. Det er direkte feil.

Vaeng: Det er jo så det. De begynte å snakke med folk på mandag, men så ble det sagt at det løpet som foreløpig er lagt opp til fra Samspill og Harmoni, det kan hun gjøre helt om på ut i fra hva du sier. Du får fortalt din historie til Brusevold, derfor er det viktig at dere møtes. Håvard Sandberg, hovedverneombudet er helt nøytral, han kjenner ikke saken spesielt. Opplever han som en oppegående person. 

Rita: Vi har signalisert at vi kan ha et møte med han, men han kan ikke komme inn som min juridiske bistand. (Jeg utdyper hvorfor jeg må ha bistand/legeuttaleser).

Vaeng: Har du snakket med Brusevold muntlig?

Rita: Hun ringte når jeg var ute fredag og det passet dårlig. Jeg fikk formidlet at jeg ventet på tilbakemelding fra Tromsø kommune/anerkjente bistand og opplyste at hvis de gjør det så kunne vi tatt før-samtalen før min mann skal opereres. Vil ha han med. 

Vaeng: Det er veldig viktig at den samtalen blir tatt.. 

Rita: Hvorfor ble det ikke formidlet på møtet i går? Etter den mail jeg mottok etter møtet føler jeg at jeg har ikke mye jeg skulle ha sagt. Slik det fremkommer for meg så forstår jeg at dere mener at Tromsø kommune har håndtert dette riktig, og at det er greit at jeg kommer inn i prosessen etter hvert, mens jeg egentlig skulle vært med i forkant. 

Vaeng: Det som ble formidlet, som vi mente å formidle at det er viktig at dere møtes for da kan hun endre hele prosessen ut fra det som er best utfra deg, hennes vurderinger etter å ha snakket med deg sånn at prosessen ikke er låst i stein, prosessen er veldig fleksibel fikk vi opplyst. 

Rita: Brusevold har startet sitt arbeid. I går hadde hun intervjuer med personer på jobb ut i fra ei liste som kommunaldirektør Henriksen har overlevert. Jeg har ikke noe påvirkningskraft. Lista ble helt feil.

Vaeng: Det er et lite dilemma, Ole Jonny (jurist i AT) spurte om du hadde fått være med å velge personer og de svarte nei. De mente at de hadde plukket ut de mest relevante men uansett det er viktig nå.. vi oppfatter helt klart at Brusevold kan endre sitt opplegg etter hun har snakket med deg. Vi er så vidt kommet i gang 

Rita: Er det mulig at dere på en eller annen måte får kommunisert til Tromsø kommune at vi kan gå i gang med det omså i morgen, men jeg må ha aksept for bistand. Det er noe legen min også forutsetter. Jeg har ingen garanti for at dette løpet blir holdt på en skikkelig måte, det motsatte er bevisst til nå. 

Vaeng: Jeg mener du skal ha tillit til Brusevold, hun er den profesjonelle aktøren når det gjelder området, så formidle til henne at du er avhengig av jurist så må hun vente til du har fått dette på plass. Det er hun som er fagpersonen på området, hun er IKKE interessert å gjennomføre en prosess der du som er hovedpersonen IKKE er bekvem, da blir prosessen mislykket, det går ut over hennes faglige integritet  

Rita: Det tenker jeg også, men jeg håper du skjønner hvorfor jeg har vært redd for å gå inn i dette. (..) og hvorfor skal Brusevold stille seg over legen sin avgjørelse?

Vaeng: Hun vet sannsynlig IKKE om legen din?.

Rita: Ok, da er det jo ting som ikke kommer frem som har vært viktig for saken. 

Vaeng: Skjønner det, men jeg vet ikke om hun gjør det, derfor er det så viktig at dere møtes..

Rita: Ja, da stoler jeg på det, at det kan være løsningen og at hun da skjønner det etter det møte som jeg tenker på som et FØR-MØTE som er oppklarende?

Vaeng: Fikk en helt klar forståelse av Tromsø Kommune at opplegget til Brusevold slett ikke var spikret i stein, men var justerbart, men det var viktig at dere fikk kontakt slik at hun fikk legge løpet etter å ha snakket med deg. Du har all mulighet til å påvirke prosessen. 

Rita: Du ba om referater - ble det kommunisert noe om det på møtet i går?

Vaeng: Drar på det.. Vi formidlet det dere tok opp med referatet, at det var feil, at du trengte juridisk bistand. Vi formidlet dine bekymringer du bærer

Rita: Men ble det formidlet at det er gjort endringer i referat underveis og at det er fjernet viktige forhold i prosessen? 

Vaeng: Ikke annet en at vi formidlet at dere mente at referatet som var ferdig var det et punkt på referatet ikke var kommet med, det ble ikke noe ytterlige polemikk rundt det. 

Rita: Så det ble ikke noe oppklaring da? 

Vaeng: Det som du må gjøre nå er å ringe Brusevold å få gjort en avtale, dere må møtes 

Rita: Jeg bekrefter det og minner igjen viktigheten av bistand.

Vaeng: Men da tenker jeg at hvis du får formidlet dette til Brusevold som er den profesjonelle, sånn at hun skjønner at hvis hun skal få gjennomført en vellykket prosess må forutsetningen du stille med være på plass, så kan det være at hun spiller det inn for kommunen. 

Rita: Ok, jeg skal gjøre det og stoler på at du tenker riktig i forhold til at hun kan ta den vurderingen. 

Vaeng: Det er helt klart formidlet fra Kari Henriksen og Brita Stellander (juris TK) at det var helt avgjørende at du ble involvert i prosessen og fikk kontakt med Brusevold.

 

Under samtalen med Vaeng viser jeg til møte torsdag (28.). Hovedpunktene fra møtet ble publisert: 

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 3, 19.04.2015 kl.09:39 i Blogg, 13 kommentarer  

og kan leses under: 28. januar 2014, kl. 1545-16:45 

17. februar 2014, kl. 14:21, mottar vi mail fra seniorkonsulent Vaeng med bl.a. følgende informasjon, sitat:«Dette er intet skifte i saksbehandlere (Vaeng/Selstad), men tilsynsleder Angela Westphal vil håndtere eventuelle telefoniske henvendelser fra nå av». Samtidig kan jeg allerede nå tilkjennegi at vi nå beveger oss inn i en ny fase av prosessen med et tydelig sceneskifte, hvor det nå er åpenbart at det er «sterke krefter» som råder og skaper en betydelig «turbulens» i det videre arbeidet!

FORTSETTELSE FØLGER..

 

 

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 7

I dag fortsetter jeg å dokumentere forlengelse av del 6, i tilknytning til valg av ekstern sakkyndig og igangsetting av «prosess».

11. februar 2014, mottar jeg mail fra sakkyndig Gry Brusevold (blå skrift). Etter å ha gjennomgått mail finner jeg det nødvendig å rette deler av innholdet i mailen (rød skrift). Innledningsvis skriver sakkyndig Brusevold, sitat: «..også dere opplever at prosessen har startet». Her er det nødvendig å presisere at vår felles prosess relatert til Arbeidstilsynets pålegg IKKE er startet før etter at vårt oppstartmøte er gjennomført. Brusevold ønsker å ringe min fastlege, men blir av meg invitert til å møte min fastlege (dbl. time) sammen med meg. Til tross for min invitasjon stilte sakkyndig Brusevold ikke opp hos min fastlege. Hun ga heller ikke beskjed om at hun uteble. 

 
11. februar 2014, 20:49, sender sakkyndig Gry Brusevold mail til kommunaldirektør Kari Henriksen med anmodning om avklaringer innen 21. februar og tilbakemelding til meg fortrinnsvis så snart som mulig.

 

 


 17. februar 2014, 01:21, mottar jeg mail fra seniorkonsulent Vaeng, med informasjon om at tilsynsleder Angela Westphal vil håndtere eventuelle telefoniske henvendelser fra nå av. (Mener at en viktig del av årsaken til endring kan leses under):

VALG AV EKSTERN SAKKYNDIG, DEL 5, 10.05.2015 kl.14:16 i Blogg, 9 kommentarer

3. februar 2014 utdrag fra telefonsamtale mellom min tillitsperson Loor og seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet. og

4. februar 2014 utdrag fra telefonsamtale mellom meg og seniorkonsulent Jon-Helge Vaeng i Arbeidstilsynet.

 

 

 

17. februar 2014, 16:16, sender sakkyndig Brusevold mail til seniorkonsulent Jon Helge Vaeng og jurist Ole-Johnny Selstad i Arbeidstilsynet hvor hun viser til kontakt med jurist Selstad «forrige» torsdag (13. februar). Når jeg gjennomgår innholdet i mailen på nytt er det lett å bli påminnet om hvorfor jeg aldri ga min aksept og tillit til arbeidsgivers valg av «sakkyndig» Gry Brusevold, firma Samspill & Harmoni. At sakkyndig Gry Andersen Brusevold kan skriftlig gjøre en slik ensidig og feilaktig fremstilling av fakta er bemerkelsesverdig. At hun unnlater å informere Arbeidstilsynet om årsakene for hvorfor R ikke.., er sjokkerende. Når jeg leser side 3 i mailen og ser at «sakkyndig» Brusevold og jurist i Arbeidstilsynet Ole-Johnny Selstad tydeligvis allerede 13. februar 2014 er enig om at pålegget kan lukkes uten min tillit & aksept/deltakelse og uten at saken er endelig undersøkt, blir jeg helt satt ut. Minner også om at "aksept til firma" som Brusevold viser til i mail til AT aldri ble gitt fra advokat (dokumentert tidligere i blogg), altså går hun ikke av veien for å bruke usannheter overfor Arbeidstilsynet for å fortsette løpet.. Jeg anbefaler deg å lese mailen i sin helhet og legge spesielt merke til innholdet innrammet med rød ramme eller rød understreking. NB! I kraft av offentlig forvaltning har jeg fått ut dette dokumentet i ettertid.. 

 

17. februar 2014, 17:17, sender min tillitsperson Loor til seniorkonsulent Vaeng i Arbeidstilsynet. Her skriver Loor bl.a. at uryddighet og vingling fra tilsynet skyldes at Tromsø kommune er en mektig motpart og at utviklingen forårsaker forverring av min helse. 

 

  

 FORTSETTELSE FØLGER..

 

 

Les mer i arkivet » Mai 2017 » Oktober 2016 » September 2016
Rita Esperø Hansen

Rita Esperø Hansen

55, Tromsø

Dette handler om noe så alvorlig som hva som kan skje når en varsler om kritikkverdige forhold i Tromsø kommune, når regelverk blir satt til side og gjengjeldelser i form av mobbing og trakassering blir en del av hverdagen. Bloggen skal i hovedsak bidra til å dokumentere arbeidsgivers håndtering/prosess og sette fokus på betydningen av økt og riktig kompetanse og opplæring i HMS/AML. Etterhvert vil også bevis for at det dreier seg om flere varslinger og omfattende krenkende handlinger bli offentliggjort. Kanskje dette også kan bidra til at andre i lignende situasjon kan få mot til å si fra, stå frem og tale mobbingen i hjel. At jeg må gå til det skritt å offentliggjøre min sak føles som nok et overgrep fra arbeidsgivers side, men er et nødvendig ledd i å ta livet tilbake på, ganske enkelt fordi jeg som varsler ikke er blitt gitt annet valg. Jeg kan ikke ta leserne med til kontoret eller i gangene på min arbeidsplass og det er nok bare den som har opplevd dette selv som til fulle kan vite hvordan en slik hverdag kan fortone seg. Det er jeg som privatperson som har opprettet bloggen og er ansvarlig for alt innhold. På oppfordring har jeg etablert en mailadresse som kan benyttes for de som ikke ønsker offentlighet rundt innspill relatert til saken/tema. E-post adresse er: tromsokommunefarligarbeidsplass@yahoo.no Takk for at du tar deg tid, og legg gjerne igjen et spor/synspunkter før du drar videre. Husk at hver og en av oss kan gjøre en viktig forskjell! Anbefaler leser å starte med innledning, des.2014, Davids kamp mot Goliat.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker